Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Pla de Jubilació Col·lectiu

Dissenyat especialment per fidelitzar els seus directius i altres empleats

Pla de Jubilació Col·lectiu és una assegurança de vida estalvi que pot instrumentar compromisos per pensions 1 i que permet a les empreses incrementar la vinculació dels seus directius i altres empleats millorant-ne la retribució i la capacitat d’estalvi.


Avantatges

Unes àmplies cobertures:

El Pla de Jubilació Col·lectiu ofereix unes àmplies cobertures per als directius i la resta d’empleats assegurats. Així, en cas de jubilació, invalidesa o dependència, els beneficiaris són els mateixos assegurats i, en cas de defunció, les persones que aquests designin.
Fidelització de directius i treballadors estratègics:

Amb el Pla de Jubilació Col·lectiu pot oferir a un col·lectiu concret de treballadors una protecció específica per a les contingències de jubilació, invalidesa, dependència i defunció. D’aquesta manera, millorarà la imatge de la seva empresa, en demostrar interès per la seguretat i el benestar dels seus directius i empleats i, per tant, de les seves famílies.
Flexible:

Una assegurança adaptada a les necessitats de cada empresa i destinada al col·lectiu d’empleats que aquesta defineixi, en compliment dels compromisos assumits per aquesta amb els seus treballadors, plasmats en el conveni col·lectiu o pactats entre l’empresa i els treballadors equivalents al conveni col·lectiu.


Funcionament

El Pla de Jubilació Col·lectiu de BanSabadell Vida és una assegurança de vida estalvi de la modalitat unit linked amb diferents opcions d’inversió disponibles, entre les quals destaquem el model de cicle de vida, que inverteix en dues carteres d’actius per articular un esquema de cicle de vida adaptat a l’horitzó temporal vinculat a la data estimada de la jubilació. Així, cada empleat, en funció de la seva edat, té assignada una distribució concreta dels actius en què va invertint el producte segons els anys que falten fins a la data esmentada. El criteri d’inversió es torna cada vegada més prudent, de manera que es va adaptant i reduint el percentatge de renda variable en favor de la renda fixa a mesura que s’apropa la data estimada de la jubilació.

En aquesta modalitat d’assegurança, l’asseguradora no assumeix cap risc de tipus d’interès, ni financer, ni de crèdit de la inversió, risc que és assumit íntegrament pel prenedor i l’assegurat de l’assegurança. El valor de la provisió matemàtica depèn, en tot moment, de les fluctuacions dels mercats financers, aliens al control de l’assegurador i els resultats històrics dels quals no són indicatius de resultats futurs, i de la capacitat de la contrapartida per complir les seves obligacions (risc de crèdit), de manera que es pot produir un escenari de pèrdues, sense que hi hagi un valor mínim. Hi ha, per tant, un risc de pèrdua total o parcial de la inversió.


Fiscalitat

Per a l’empresa:

La deducció fiscal queda diferida fins al cobrament de la prestació per part de l’empleat/directiu. En aquell moment, l’empresa es pot deduir en l’impost sobre societats la totalitat de les primes satisfetes.
Per a l’empleat: 2

La tributació es difereix fins al moment del cobrament de la prestació. En aquell moment, si la contingència és per jubilació o invalidesa, la prestació percebuda tributa com a rendiment del treball en l’impost sobre la renda de les persones físiques, i, en cas de defunció, el/s beneficiari/s ha/n de tributar per l’impost sobre successions i donacions.

En pot consultar més informació en qualsevol de les nostres oficines.

1. Tenen aquesta consideració els compromisos derivats d’obligacions legals o contractuals de l’empresa amb el personal d’aquesta, recollides en el conveni col·lectiu o una disposició equivalent, que tenen per objecte fer aportacions vinculades a les contingències establertes segons la normativa de plans i fons de pensions. Per a la instrumentació d’aquests compromisos, hi ha d’haver relació laboral en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut dels Treballadors, sempre que aquesta relació laboral estigui sotmesa a la legislació espanyola i es desenvolupi a Espanya.

2. Sempre que es compleixin els requisits i els límits establerts en la normativa fiscal vigent.

Productes contractables només per residents a Espanya.

Assegurances que tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant i en el Registre administratiu de distribució d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004, qui actua per a BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Pla de Jubilació Col·lectiu i Pla de Jubilació Col·lectiu Flexible són assegurances de vida estalvi de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.

  • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

    Correo electronico Contacti'ns

    Enviar un

    correu electrònic


    Altres productes que poden ser del seu interès