Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Altres assegurances i serveis

També poden ser del seu interès les assegurances i els productes següents, que ofereixen solucions especials per a empreses.

Protecció Béns Finançats

Aquesta modalitat d'assegurança indemnitza l'assegurat pels danys i les pèrdues materials patits per la maquinària assegurada com a conseqüència d'una causa accidental, sobtada i imprevista, sempre que la maquinària esmentada hagi estat finançada mitjançant lísing o préstec.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Béns Finançats.Sol·liciti una cita

Protecció Transports

Aquesta assegurança protegeix el transport de mercaderies en qualsevol tipus de transport (terrestre, marítim o aeri) en territori nacional i internacional.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Transports.

Sol·liciti una cita

Protecció Crèdit Comercial

Una assegurança que cobreix les pèrdues com a conseqüència de l'impagament dels seus clients domèstics o estrangers per insolvència de fet o de dret.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Crèdit Comercial.

Sol·liciti una cita

Protecció Construcció

Aquesta assegurança cobreix els danys i les pèrdues materials que pateixi l'obra assegurada que siguin conseqüència directa d'una causa accidental i imprevisible, durant el termini de durada de l'obra, així com la responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada i danys a equips i maquinària de construcció.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Construcció.Sol·liciti una cita

Assegurances amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, Zurich Insurance plc, Sucursal en España, Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., i Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

En concret:

Protecció Béns Finançats és una assegurança d’Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, amb NIF A28319770 i domicili a l’avinguda Manoteras, núm. 32, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C0715.


Protecció Transports en la modalitat de viatge i facturació és una assegurança de la companyia asseguradora Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili social a Via Augusta 200, 08021, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. E0189.

Protecció Transports en la modalitat d’abonament és una assegurança de la companyia asseguradora Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A48037642 i domicili social al passeig de las Doce Estrellas, 4, Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C-467.Protecció Crèdit Comercial és una assegurança de Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28761591 i domicili social a l’avinguda General Perón, 40, 28020 Madrid.


Protecció Construcció és una assegurança de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A48037642 i domicili social al passeig de las Doce Estrellas, 4, Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C-467.