Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Política de Seguretat

Banc Sabadell Empreses ha incorporat la tecnologia de seguretat més avançada fins ara, així com una sèrie de mesures complementàries per assegurar la confidencialitat en les transaccions. Amb aquesta finalitat, l'usuari ha de complir les condicions següents.

 • En general, l'usuari ha de disposar dels dispositius i elements que en cada moment es determinin com a "requeriments del sistema" a les pàgines del portal i, per raons de seguretat, ha de comptar amb les versions més modernes de navegació. S'adverteix expressament l'usuari que no ha d'abandonar el seu ordinador quan estigui operant a través del portal.
   
 • Banco de Sabadell, S.A., es reserva el dret d'adoptar totes les normes i mesures de seguretat que en cada moment consideri oportunes a fi de garantir el bon ús i la confidencialitat del servei. L'usuari autoritza Banco de Sabadell, S.A., a no executar les sol·licituds o ordres rebudes quan la identificació no sigui correcta o tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.
   
 • L'usuari autoritza irrevocablement Banco de Sabadell, S.A., per al registre i arxiu de les comunicacions i transaccions que es produeixin a través del portal. És ben coneguda la possibilitat que un PC pugui quedar infectat per un virus informàtic a través de disquets o simplement navegant per Internet.
   
 • L'usuari ha d'incorporar al seu PC un detector de virus que s'executi cada vegada que engegui l’ordinador, el qual ha de mantenir-se permanentment actualitzat, i a més a més ha d’efectuar amb freqüència còpies de seguretat ("backup") en relació amb els arxius continguts a l'ordinador de l'usuari.
   
 • Banco de Sabadell, S.A., no garanteix ni controla l'absència de virus ni altres elements en els serveis prestats per tercers a través del portal (fitxers, correus, documents electrònics, etc.), ni tampoc pot garantir les alteracions o els defectes que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'usuari a causa de qualsevol virus informàtic o element lesiu que hagi afectat o s'hagi transmès per tercers a través del portal, ni se’n responsabilitza. L'usuari ha de ser prudent en visitar webs desconeguts i sobretot vigilar si el conviden a baixar de la xarxa fitxers i programes. Un virus no és res més que un programa dedicat a crear problemes en la informació emmagatzemada o fins i tot en el mateix PC.
   
 • L'usuari ha de procurar no emmagatzemar al PC programes dels quals no en conegui l’origen. BS Online: els usuaris que, a més a més, siguin clients del servei BS Online han d'adoptar les mesures necessàries per custodiar degudament els elements d'identificació personal propis del servei i recórrer immediatament als sistemes de suspensió o bloqueig del servei previstos amb aquesta finalitat. Així mateix, es recomana no teclejar o utilitzar els esmentats elements d'identificació en ordinadors que es trobin en llocs públics o emplaçaments que puguin facilitar la intervenció de les comunicacions o la visualització de les claus per part de tercers.
   
 • Tampoc no s’han d’anotar el número secret o els codis d'accés en cap dels documents o objectes que l'usuari guardi o porti a sobre o al costat de targetes d'identificació digital, i cal advertir de manera expressa que, en cas d'elecció o modificació voluntària de claus, no resulta convenient escollir un número de clau relacionat amb les dades personals, en ser fàcilment deduïts o previstos (data de naixement, telèfon o similars).