Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Finançament de plantacions

La solució per a qui necessita finançar plantacions agrícoles

 Financiacion Plantacion

El Préstec finançament Plantacions és per a agricultors que necessiten finançar operacions de plantació d'arbres que triguen uns quants anys a començar a donar fruits i que requereixen un desemborsament inicial elevat.

 

Avantatges

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Pòlissa de préstec (fins al 80 % de l’import de la inversió).

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Termini flexible.

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Possibilitat de carència.

Requisits

Concessió del préstec subjecta a la contractació d'una assegurança agrària combinada1.

Demanar cita

1. Companyies asseguradores: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros CASER amb NIF A-28013050 i domicili a l’avinguda de Burgos, 109, 28050 Madrid (integrada a: Agroseguro, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. amb NIF A-28637304 i domicili al carrer Gobelas, 23, 28023 Madrid) i Zurich lnsurance plc, Sucursal en España amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSiFP amb clau núm. E0189. Cobertures de les assegurances subjectes al que estableixen les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa. Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R.M. d'Alacant i en el Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGSiFP amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb les disposicions de la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances al web http://www.bancosabadell.com/bsmediacion.