Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Protecció Crèdit Comercial

Faci vendes segures a la seva empresa.

Protección Crédito Comercial

Una assegurança que cobreix les pèrdues com a conseqüència de l'impagament dels seus clients domèstics o estrangers per insolvència de fet o de dret. (*)

Amb la nostra pòlissa d'assegurança de crèdit, la seva empresa pot fer vendes segures, cobrint tota la vida del cicle de la factura.


Servei integral de protecció davant el risc comercial


 • Anàlisi professional i independent de la capacitat creditícia de la cartera de clients de l'empresa.
 • Cobertura del risc durant el temps que duri l'operació o operacions amb el client de l'empresa.
 • Gestió de cobrament dels impagaments en qualsevol punt d'Espanya o de l'estranger, inclús per via judicial si fos necessari.
 • Indemnització en cas que el recobrament no arribi a produir-se, als 180 dies de la data original de venciment.

Una assegurança que proporciona seguretat en el cobrament dels crèdits


 • Assegura el valor en la factura de totes les vendes a crèdit durant l'anualitat de l'assegurança, incloent-hi l'IVA.
 • Aquesta assegurança converteix el risc d'insolvència dels deutors en una despesa pressupostable, fàcilment absorbible i fiscalment deduïble.
 • Protegeix els comptes a cobrar de clients, tant per a les vendes en el mercat intern com per a les exportacions.
 • Analitza i vigila permanentment la solvència dels clients de l'empresa que ven a crèdit.
 • Prevé possibles impagaments per la classicació prèvia dels clients de l'empresa.

Demanar una cita

(*) Insolvència de fet: l'impagament total o parcial d'un crèdit transcorreguts sis mesos des de la data de recepció de l'avís d'insolvència provisional a la companyia. Insolvència de dret: cas en què un deutor inicia un procés o¬cial d'insolvència.

Aquest document no té valor contractual, és un resum de les cobertures de la pòlissa. Les sumes assegurades i franquícies queden recollides en les condicions particulars i generals de la pòlissa. Subjecte als termes i les condicions establerts en la pòlissa.

Protecció Crèdit Comercial és una assegurança de Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28761591 i domicili social a avinguda General Perón, 40, 28020 Madrid, mitjançat per Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

 •  

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès