Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Assegurança Protecció Comerços i Oficines

La millor protecció per al seu negoci davant de danys, pèrdues o robatoris

Protección Comercios
Amb unes àmplies cobertures.
Triï la forma de pagament que li convingui més: anual, trimestral o semestral.*
Cobertures flexibles segons les necessitats del seu negoci.

Sabem que la seva prioritat és la rendibilitat del seu negoci i proporcionar als seus clients el millor servei possible. La nostra prioritat és que el seu negoci tingui l’assegurança que protegeixi adequadament el seu patrimoni. Per això, compti amb nosaltres per tenir una assegurança a la mida del seu negoci.

Promoció

Pla Devolució Protecció Comerços i Oficines

Contractar una assegurança mai havia tingut tants avantatges.
Perquè ara li tornem fins a 100 euros* el primer any en les despeses d’Internet i telèfon del seu negoci.

Com funciona?

Contracti l’assegurança Protecció Comerços i Oficines.
Registri’s a plandevolucion.com.
I pugi els tiquets de les seves despeses mensuals.

Això és tot! Té fins al 8 de desembre per gaudir d’aquesta gran oportunitat.

Consulti les bases de la promoció

BASES DE LA PROMOCIÓ PLA DEVOLUCIÓ

 1. Participants: poden participar en aquesta promoció exclusivament aquells clients de Banco de Sabadell, S.A., persones físiques o jurídiques, que contractin, a través del mediador, les assegurances que participen en la promoció i que en compleixin les condicions (a partir d’ara, el participant).
 2. Productes: participen en aquesta promoció els productes d’assegurança detallats a continuació:

  Productes protecció particulars, assegurances:

  Life Care, Life Care 10, Life Care Premium, Accidents Premium, Protecció Llar, Protecció Llar Basic i Protecció Autos.

  Productes protecció empreses, assegurances:

  Protecció Comerços i Oficines.
 3. Durada de la promoció: la promoció començarà el 8 d’octubre de 2018 i finalitzarà el 8 de desembre de 2018 per a les noves contractacions, sense perjudici que es pot ampliar, suspendre o cancel·lar per part de les entitats promotores en qualsevol moment si concorre una causa justa.
 4. Condicions de participació: per tenir dret a l’incentiu, el participant ha de:
  • Contractar i abonar la prima corresponent, a partir del 8 d’octubre de 2018 i fins al 8 de desembre de 2018, a alguna assegurança dels productes en promoció.
  • Fer les contractacions o les sol·licituds de les assegurances de la promoció dins del període de vigència de la promoció (es permeten les sol·licituds de contractacions a futur fetes en període de vigència de la promoció i amb data efecte d’entrada en vigor com a màxim el 31 de desembre de 2018).
  • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de cadascuna de les entitats promotores indicades en l’apartat 10 d’aquest document.
 5. Incentiu promocional: l’incentiu consisteix en el reemborsament en el compte bancari en què el participant hagi domiciliat el pagament de les primes d’assegurança d’un % de despesa en funció de cada paquet promocional tenint en compte el producte contractat. El reemborsament s’ha de fer en el termini màxim de 10 dies naturals.
  • Protecció Autos - Gasolina

   El participant es pot beneficiar del reemborsament del 15% de la despesa efectuada en combustible (màxim: 8,33 euros al mes i fins a 100 euros durant els 12 primers mesos de la contractació de l’assegurança) a qualsevol estació de servei de tot l’Estat espanyol.

   Només s’efectuen devolucions per combustible, i no per altres productes addicionals incorporats en les factures i/o tiquets com, per exemple, alimentació, revistes, tabac, begudes i altres.
  • Life Care i Accidents Premium - Gimnàs, fisioteràpia, tractaments de salut/bellesa

   El participant es pot beneficiar del reemborsament del 15% de les seves factures de gimnàs, fisioteràpia, tractaments de salut/bellesa (màxim: 8,33 euros al mes i fins a 100 euros durant els 12 primers mesos de la contractació de l’assegurança) a qualsevol establiment de tot l’Estat espanyol.

   Devolucions en gimnasos:
   Devolucions en fisioteràpia:
   Devolucions en tractaments de salut/bellesa:
  • Protecció Llar - Supermercats

   El participant es pot beneficiar del reemborsament del 15% de la despesa efectuada en compres de supermercats (màxim: 8,33 euros al mes i fins a 100 euros durant els 12 primers mesos de la contractació de l’assegurança) a qualsevol supermercat de tot l’Estat espanyol.
  • Protecció Comerços i Oficines - Telefonia

   El participant es pot beneficiar del reemborsament del 15% del seu rebut de les seves factures de telèfon, Internet i TV (màxim: 8,33 euros al mes i fins a 100 euros durant els 12 primers mesos de la contractació de l’assegurança) de qualsevol operador de telèfon, Internet i TV d’Espanya.

   Només s’efectuen devolucions per telèfon, Internet i TV facturats de manera conjunta pel mateix operador, i no per altres elements addicionals incorporats en les factures com, per exemple, serveis de manteniment, reparacions, instal·lacions, altres serveis, identificació de trucades, lloguer d’equips/terminals, impostos, missatgeria i trucades de tarifació especial, donacions, promocions, descàrregues de pagament (pel·lícules, música, software, etc.).

   La factura ha d’estar a nom del participant donat d’alta en el programa.
 6. Entrega de l’incentiu: els participants de la promoció han de rebre una comunicació en què s’informi del lloc web de la promoció www.plandevolucion.com, on han d’accedir per sol·licitar l’incentiu promocional prèvia introducció de les dades següents, a l’efecte d’acreditar la seva identitat, confirmar les seves dades de contacte i assegurar l’execució correcta de la promoció:
  • Nom i cognoms
  • Núm. de pòlissa
  • NIF
  • Telèfon fix o mòbil
  • Correu electrònic
  • Número de compte bancari (IBAN) que s’ha d’utilitzar per fer la transferència bancària
 7. Altres requisits/condicions:
  • El/s rebut/s de la/les prima/es s’ha/n de trobar al corrent de pagament.
  • No es poden substituir pòlisses anteriors anàlogues contractades.
  • Les pòlisses incloses en aquesta promoció no poden estar vinculades a altres campanyes o promocions.
  • Només s’efectuen devolucions pels conceptes detallats en l’apartat “Incentiu promocional”, i no per altres elements addicionals incorporats en la/les factura/es.
  • Cada participant pot sol·licitar la devolució de cada mes mentre la pòlissa estigui en vigor i estigui donat d’alta en el programa. En aquest sentit, no són acumulables uns mesos amb uns altres, de manera que, si un mes no es sol·licita la devolució, caduca el dret a obtenir-la, i sempre s’aplica el màxim mensual.
  • Les sol·licituds de devolució s’han de presentar fins a 15 dies naturals després de la data de la factura i/o el tiquet de la compra o el subministrament. En cas contrari, la sol·licitud s’anul·la automàticament.
  • L’import màxim de devolució mensual s’ha d’abonar en el compte bancari (imprescindible codi IBAN) que hagi facilitat el participant. Les sol·licituds amb dades incompletes es rebutgen automàticament.
  • Es considera incompleta aquella sol·licitud que no inclogui alguna de les dades descrites en els termes i les condicions com a obligatòries o en cas que aquestes siguin errònies.
  • La/Les factura/es i/o els tiquets han de recollir tots els detalls exigibles legalment per ser considerats vàlids i cal que hi sigui clarament visible almenys la data, l’import, el concepte, els impostos exigibles en cada moment i les dades de l’emissor. En cas contrari, la sol·licitud s’anul·la automàticament.
  • La data de la factura no pot ser anterior a la data d’alta com a participant del programa.
  • Cal comprovar que les factures compleixin els criteris següents:
 8. Tractament de dades:

  Companyies asseguradores: BanSabadell Vida, BanSabadell Seguros Generales, Zurich


  Les dades personals dels participants són objecte de tractament sota la responsabilitat de les entitats asseguradores, en funció de l’assegurança contractada, d’acord amb els punts següents:
  Responsables BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
  BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
  Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
  Finalitat Càlcul del preu de la prima i contractació del contracte d’assegurança
  Legitimació Aplicació de mesures precontractuals i execució del contracte
  Destinataris No es cedeixen dades a tercers, llevat d’obligació legal, i altres empreses del grup
  Drets Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat
  Informació addicional BS Vida: pot consultar la informació addicional a www.sabadellvida.com
  BS Seguros Generales: pot consultar la informació addicional a www.sabadellsegurosgenerales.com
  Zurich: pot consultar la informació addicional a www.zurich.es
 9. Fiscalitat: s’ha d’aplicar la fiscalitat vigent en el moment de l’abonament de l’incentiu. En l’actualitat, l’abonament de l’incentiu té la consideració d’un rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció.
 10. Les entitats promotores són les entitats asseguradores següents: BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros i Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.
 11. Durada del reemborsament de l’incentiu: el reemborsament al participant en el programa Pla Devolució s’efectua durant els 12 primers mesos del contracte de l’assegurança.
 12. Instàncies de reclamació:

  Servei d’Atenció al Client de BanSabadell Vida i BanSabadell Seguros Generales

  C/ Agustín de Foxá, 27
  28036 Madrid
  SAC_BSVida@bsvida.com
  SAC_BSSegurosGenerales@bsseg.com

  Servei de Defensa del Client de Zurich

  C/ Agustín de Foxá, 27
  28036 Madrid
  defensacliente-es@zurich.com

Life Care i Accidents Premium són assegurances de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions com a entitat asseguradora amb el núm. C-557.
Protecció Llar i Protecció Llar Basic són assegurances de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.
Protecció Autos és una assegurança de Zurich Insurance Public Limited Company, companyia asseguradora registrada a Irlanda, amb número de companyia 13460 i domicili a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublín 4, Irlanda. Està supervisada i registrada pel Central Bank of Ireland i autoritzada per operar a Espanya en règim de dret d’establiment a través de la seva sucursal Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al c. Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el Registre administratiu de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E0189.
En aplicació de l’art. 123 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, s’informa que en cas de liquidació de l’entitat asseguradora, no s’aplicarà la normativa espanyola en matèria de liquidació, sinó la normativa irlandesa.
Protecció Comerços i Oficines és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-64194590 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767. Les assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.
Per què contractar l’assegurança Protecció Comerços i Oficines?
 • Perquè li ofereix les cobertures bàsiques més completes, tant en continent com en contingut.

 • Perquè assumim les despeses derivades de la defensa jurídica dels seus interessos. Cobrim l’assistència jurídica telefònica, reclamació de danys, defensa penal, etc.

 • Perquè les nostres cobertures i forma de pagament són totalment flexibles.

 • Perquè posem a disposició seva un servei d’assistència informàtica.
Protecció Comerços i Oficines inclou:

Cobertures bàsiques

Cobertures opcionals

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès