Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Finançar els cobraments i els pagaments

El descompte i el finançament més adequats per a les seves operacions d’exportació i d’importació

El descompte i el finançament més apropiats per a les seves operacions d’exportació i importació. Trobi l’alternativa més adequada per avançar el cobrament de les seves exportacions ja fetes o finançar el procés de producció prèvia a l’exportació.

 • Solucions

  Millori la seva liquiditat finançant els pagaments derivats de les seves importacions.

  Quines són les seves necessitats?
      
  • Cobertura dels costos del procés de fabricació d’una mercaderia destinada a l’exportació, amb comanda en ferm    
  • Obtenció de liquiditat a partir dels drets de cobrament    
  • Eliminació el desfasament de liquiditat entre els pagaments als seus proveïdors i la recepció de cobraments dels seus clients    
  • Pagar sense demora els seus proveïdors per obtenir més bones condicions per al seu negoci

  Com el podem ajudar?
      
  • El prefinançament d’exportació . Un préstec, en euros o en qualsevol altra divisa, que li permet afrontar els costos de producció que es generen amb anterioritat a l’expedició d’una mercaderia 1    
  • Anticipem en euros (o en qualsevol altra divisa) l’import d’una venda de béns o prestació de serveis ja feta, fins que rebi el cobrament del seu client 1    
  • Finançament a curt termini dels seus pagaments d’importació, en euros o en divises 1    
  • Crèdit Exportar per créixer . Finançament preferent per a les empreses amb negoci exterior a Banc Sabadell    
  • Crèdit Comprador Finançament a mitjà i llarg termini, amb subvenció oficial, d’exportacions de maquinària, béns d’equipament i altres béns i serveis tècnics d’origen espanyol
     
  1. Hi ha risc de tipus de canvi: possibilitat de patir pèrdues en les operacions per una variació en el tipus de canvi de les divises quan aquestes s’han fet en una divisa diferent a la del compte de liquidació de l’operació.

  A més a més, posem a disposició seva els nostres serveis de:

  Descompte comercial d’exportació, amb el qual podrà anticipar l’import dels drets de cobrament i dels crèdits comercials no vençuts de les operacions comercials de la seva empresa a l’estranger.

  Factoring , mitjançant el qual li oferim la gestió de cobrament, finançament i la possibilitat d’obtenir cobertura d’insolvència dels seus deutors.

  Forfaiting , que li permet fer efectius, de manera immediata i sense recurs, els seus crèdits i operacions amb pagament diferit, a mitjà i llarg termini.

  Confirming , per fer-nos càrrec de la gestió dels seus pagaments a proveïdors, amb múltiples avantatges tant per a la seva empresa com per a ells.


  ¿Per què a Banc Sabadell ?
      
  • Disposem de solucions de finançament a la seva mida.    
  • Podrà contractar cobertures als seus riscs de canvi.    
  • Consulti els nostres productes especialitzats per finançar la seva operació.


  Abans d’invertir…
  Tingui en compte els documents de dades fonamentals per a l’inversor. El seu objectiu és que conegui de manera clara, senzilla i concisa les característiques del producte que pretén contractar.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Documents i utilitats
  Li facilitem informació i utilitats que poden ser del seu interés:

   Finançament comercial d’exportació  
   Finançament comercial d’importació
   Crèdit oficial  

  Crèdit Comprador:
   Informació del producte  


  Negocio Internacional Vegi la informació completa: Veure videofitxes

 • Píndoles per millorar
   Els nostres experts l'assessoren sobre temes clau per al seu negoci:

  Vídeos:
  "El mitjà de pagament o cobrament i les facilitats de finançament."


  Altres productes que poden ser del seu interès