Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Calcule su IBAN

Calcule su IBAN de forma inmediata 

 

Incoterms

Iconterms
Les operacions comercials internacionals tenen el seu origen en un contracte de compravenda realitzat entre importador i exportador, en el que s'estipulen les clàusules per les quals es regulará l'esmentada operació comercial.

Els Incoterms ( International Commercial Terms ) es poden considerar com un conjunt de regles internacionals de caràcter facultatiu que la Cambra de Comerç Internacional ha recopilat i definit basant-se en les pràctiques més o menys estandarditzades pels comerciants.

Els Incoterms defineixen bàsicament el punt fins al qual el venedor és responsable de la mercaderia i quines són les despeses al seu càrrec i que, per tant, estaran incloses en el preu.

Selector Incoterms 2020

Funcions

Les funcions dels Incoterms són bàsicament determinar:

El repartiment de les despeses. El venedor sap exactament fins a quin moment i lloc haurà d'assumir les despeses que ocasiona el seu contracte de venda i incloure-les en el preu. Aquest fet permet que el comprador pugui conèixer exactament les despeses que ha d'afegir al preu ofert per poder-lo comparar amb altres ofertes tant nacionals com internacionals.

La transmissió del risc. El comprador sap exactament a partir de quin moment i lloc són pel seu compte els riscos en què incorren les mercaderies durant el seu transport. Per tant, els Incoterms defineixen el moment i lloc en què la responsabilitat del venedor acaba i comença la del comprador. Aquesta dada és de gran importància per assegurar la mercaderia.

El lloc on es lliurarà la mercaderia. Els Incoterms indiquen el lloc concret on el venedor ha de dipositar la mercaderia i, per tant, el punt on el comprador l’ha de recollir.
 

Classificació

La Cambra de Comerç Internacional classifica els incoterms en funció del tipus de transport utilitzat. Així, en el primer grup s'inclouen set incoterms (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP) que es poden fer servir amb independència del mode de transport i de si se n'utilitza un o més. En el segon grup s'agrupen els quatre incoterms (FAS, FOB, CFR i CIF) que cal fer servir quan la mercaderia es transporta entre dos ports.

Regles per a qualsevol modalitat o modalitats de transport

Aquest grup el formen els incoterms següents:

EXW – Ex Works (A peu de fàbrica)
FCA – Free Carrier (Franc a transportista)
CPT – Carriage Paid to (Ports pagats fins a)
CIP – Carriage and Insurance Paid to (Ports i assegurança pagats fins a)
DAP – Delivered at Place (Lliurat a lloc)
DPU – Delivered at Place Unloaded (Lliurat a lloc descarregat)
DDP – Delivered Duty Paid (Lliurat amb drets pagats)

Aquests són els incoterms que cal fer servir en aquelles expedicions en les quals no s'utilitza un transport marítim port a port, és a dir, sempre que el transport sigui aeri o de superfície (tren o camió). Quan s'utilitza més d'un mitjà de transport, aquest és també el grup adequat, fins i tot quan un vaixell és un d'aquests mitjans de transport, probablement el principal. És el cas de les expedicions en contenidors, que gairebé sempre formen part d'un transport combinat, llevat que el contenidor viatgi en una expedició porta a porta amb camió (en què també es faria servir un terme incoterm d'aquest grup). Encara que un contenidor viatgi des de Bilbao fins a Bombai, les 5.822 milles nàutiques de distància via Suez estan acompanyades, probablement, d'alguns quilòmetres per camió en cada extrem.

EXW (A peu de fàbrica, Ex Works)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha situat la mercaderia en els seus locals (fàbrica, magatzem, etc.) a disposició del comprador.

No és responsable de la càrrega de la mercaderia en el transport proveït pel comprador ni del despatx duaner d'exportació, excepte si s'ha pactat el contrari. El comprador es fa càrrec de tots els costos i riscos inherents al transport de la mercaderia des dels locals del venedor fins a la destinació desitjada. Aquest terme representa la mínima obligació per al venedor.

Aquest terme no s'ha de fer servir quan el comprador no pot dur a terme, de manera directa o indirecta, les formalitats d'exportació. En aquestes circumstàncies, s'ha de fer servir el terme FCA.

És adequat per al comerç nacional. En el cas de comerç internacional, l'FCA és més aconsellable.

Tampoc no és adequat quan el pagament es fa amb un crèdit documentari. Si es fa servir en crèdits documentaris, no s'hauria d'exigir un document de transport, ja que el lliurament al transportista no és una obligació del venedor.

FCA (Franc a transportista, Free Carrier)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha lliurat la mercaderia, després d'haver dut a terme el despatx d'exportació, al transportista designat pel comprador en el lloc convingut.

Si el comprador no indica un punt concret de lliurament, el venedor pot triar, dins del lloc o zona estipulats, on s'ha de fer el lliurament al transportista.
L'entrega es carrega, si té lloc, als locals del venedor i la descàrrega, quan ocorre, als locals del transportista. El terme FCA es pot fer servir per a tots els modes de transport, inclòs el multimodal.

El terme FCA s'ha de fer servir per al transport marítim en tots aquells casos en què el lliurament no es faci de la manera tradicional a bord del vaixell (en una terminal de càrrega, de tren, de contenidors o similars). Si es fes servir el terme FOB per a aquests casos, el venedor correria amb els riscos i costos fins a la posada a bord de la mercaderia per un període sobre el qual no tindria cap possibilitat de control.

CPT (Ports pagats fins a, Carriage Paid To)

El venedor satisfà el noli per al transport de la mercaderia fins a la destinació acordada.

El risc de pèrdua o danys a la mercaderia, juntament amb qualsevol cost addicional a causa d'esdeveniments que es puguin produir amb posterioritat a la data de lliurament al transportista, es transfereixen del venedor al comprador en el moment en què la mercaderia es lliura en custòdia al transportista. Si el transport implica diversos transportistes fins al punt de destinació acordat, el risc es traspassa en el moment en què la mercaderia s'ha lliurat al primer transportista.

El terme CPT exigeix que el venedor despatxi la mercaderia per a l'exportació. Aquest terme es pot fer servir per a qualsevol mitjà de transport, inclòs el multimodal.

CIP (Ports i assegurança pagats fins a, Carriage And Insurance Paid To)

El venedor té les mateixes obligacions que amb el terme CPT i, a més a més, ha d'obtenir l'assegurança de transport contra el risc en què incorre el comprador de pèrdua o danys a la mercaderia durant el transport.

El venedor contracta l'assegurança i paga la prima corresponent. El venedor té l'obligació d'obtenir una assegurança que compleixi amb la cobertura que proporcionen les clàusules (A) de les Clàusules de Càrrega de l'Institut d'Asseguradors de Londres (LMA/IUA) o altres clàusules similars. L'import assegurat ha de ser, com a mínim, el preu indicat al contracte més un 10%, és a dir, el 110%.

El terme CIP exigeix que el venedor despatxi la mercaderia per a l'exportació. Aquest terme es pot fer servir per a qualsevol mitjà de transport, inclòs el multimodal.

DAP (Lliurat a lloc, Delivered At Place)

El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia quan aquesta ha estat posada a disposició del comprador al lloc de destinació convingut.

El venedor s'ha de fer càrrec dels riscos i costos de situar la mercaderia en el punt convingut, excloses les taxes, impostos i qualsevol altra despesa oficial derivada de la importació al país de destinació. El comprador s'ha de fer càrrec de qualsevol cost addicional i assumir els riscos derivats de la falta de despatx de la mercaderia al país d'importació.

En general, aquest terme no resulta adequat en un crèdit documentari, ja que s'hauria d'exigir un document que acredités el lliurament en destinació, la qual cosa desnaturalitzaria el crèdit documentari.

DPU (Lliurat a lloc descarregat, Delivered At Place Unloaded)

El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia quan aquesta ha estat posada a disposició del comprador al lloc de destinació convingut, descarregada i sense despatxar per a la importació.

El venedor s'ha de fer càrrec de tots els costos i riscos fins a situar la mercaderia en el punt convingut, excloses les taxes, impostos i qualsevol altra despesa oficial derivada de la importació al país de destinació.

En general, aquest terme no és adequat en un crèdit documentari, ja que s'hauria d'exigir un document que acredités el lliurament en destinació, la qual cosa desnaturalitzaria el crèdit documentari.

DDP (Lliurat amb drets pagats, Delivered Duty Paid)

El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia una vegada aquesta ha estat posada a disposició del comprador al lloc de destinació convingut. El venedor s'ha de fer càrrec dels riscos i costos de situar la mercaderia en el punt convingut, inclosos els drets duaners, impostos i despeses de lliurament de la mercaderia, despatxada per a la importació. Mentre que el terme EXW representa la mínima obligació per al venedor, el terme DDP en representa la màxima.

Aquest terme no s'ha de fer servir si el venedor no pot, de manera directa o indirecta, obtenir la llicència d'importació.

Si les parts volen que el comprador satisfaci els drets d'importació, s'ha de fer servir el terme DAP.

Si les parts volen excloure de les obligacions del venedor alguns dels costos derivats de la importació (com ara l'IVA), s'ha de fer constar de manera clara (per exemple, "DDP, VAT unpaid").

En general, aquest terme no és adequat en un crèdit documentari, ja que s'hauria d'exigir un document que acredités el lliurament en destinació, la qual cosa desnaturalitzaria el crèdit documentari.

Regles per a transport marítim i vies navegables interiors

Aquest grup el formen els incoterms següents:

FAS – Free Alongside Ship (Franc a moll)
FOB – Free on Board (Franc a vaixell)
CFR – Cost And Freight (Cost i noli)
CIF – Cost, Insurance and Freight (Cost, assegurança i noli)

Aquests són els incoterms que cal fer servir quan el punt de lliurament i el lloc al qual es transporta la mercaderia siguin ports. El lliurament al transportista es fa a bord o al costat del vaixell, per la qual cosa el venedor ha de controlar la mercaderia fins a aquell moment.

Quan la mercaderia viatja en contenidors, és habitual que el venedor posi la mercaderia en mans del transportista en una terminal i no a bord o al costat del vaixell. En aquestes circumstàncies, els termes FAS, FOB, CFR o CIF són inapropiats i cal fer servir els incoterms del grup Regles per a qualsevol modalitat o modalitats de transport: FCA en lloc de FAS o FOB; CPT en lloc de CFR, i CIP en lloc de CIF.

FAS (Franc a moll, Free Alongside Ship)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha situat la mercaderia al costat del vaixell al moll o a les barcasses en el punt designat d'embarcament.

En aquest cas, el comprador s'ha de fer càrrec de tots els costos i riscos de pèrdua o danys a la mercaderia des d'aquest moment. El terme FAS només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. El terme FAS implica que el venedor despatxa la mercaderia per a l'exportació.

Quan la mercaderia està en contenidors, el terme FAS és inadequat i cal fer servir FCA.

FOB (Franc a vaixell, Free On Board)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha posat la mercaderia a bord en el port designat d'embarcament.

El comprador s'ha de fer càrrec de tots els costos i riscos de pèrdua o danys a la mercaderia des d'aquest moment. El terme FOB implica que el venedor despatxa la mercaderia per a l'exportació. El terme FOB només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. Quan el traspàs de la borda del vaixell no té utilitat pràctica per a la finalitat aquí tractada, com és el cas del roll-on/roll-off (la càrrega puja al vaixell dins del camió o vagó) o del tràfic de contenidors, el terme FCA és més adequat.

CFR (Cost i noli, Cost And Freight)

El venedor ha de pagar els costos i el noli necessaris per situar la mercaderia en el port de destinació, però el comprador corre amb el risc de pèrdua o danys a la mercaderia, juntament amb qualsevol cost addicional a causa d'esdeveniments que puguin ocórrer amb posterioritat a la situació de la mercaderia a bord del vaixell en el port d'embarcament.

Amb el terme CFR, el venedor despatxa la mercaderia per a l'exportació. El terme CFR només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. Quan el traspàs de la borda del vaixell no té utilitat pràctica per a la finalitat aquí tractada, com és el cas del roll-on/roll-off (la càrrega puja al vaixell dins del camió o vagó) o del tràfic de contenidors, el terme CPT és més adequat.

CIF (Cost, assegurança i noli, Cost, Insurance and Freight)

El venedor té les mateixes obligacions que amb el terme CFR i, a més a més, ha d'obtenir l'assegurança de transport marítim contra el risc en què incorre el comprador de pèrdua o danys a la mercaderia durant el transport.

El venedor contracta l'assegurança i paga la prima corresponent. El comprador ha de tenir en compte que, amb el terme CIF, el venedor té l'obligació d'obtenir una assegurança només amb la cobertura mínima de les clàusules (C) de l'Institut d'Asseguradors de Londres (LMA/IUA) o d'altres de similars. L'import assegurat ha de ser, com a mínim, el preu indicat en el contracte més un 10%, és a dir, el 110%.

El terme CIF exigeix que el venedor despatxi la mercaderia per a l'exportació. El terme CIF només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. Quan el traspàs de la borda del vaixell (ídem que FOB) no té utilitat pràctica per a la finalitat aquí tractada, com és el cas del roll-on/roll-off (la càrrega puja al vaixell dins del camió o vagó) o del tràfic de contenidors, el terme CIP és més adequat.

Referència als Incoterms

Les parts que vulguin fer servir els Incoterms 2020 ho han d'especificar en els contractes.

Recomanacions relatives a l'ús dels incoterms

 1. Inclogui sempre l'expressió "Incoterms 2020" a continuació del terme incoterm. Per exemple: "CIF Istanbul (Incoterms 2020)".
 2. Utilitzi únicament els 11 incoterms en vigor en la seva forma de tres lletres, seguida del punt o port de lliurament convingut.
 3. Doni instruccions precises al transportista respecte al terme incoterm utilitzat per assegurar que el contracte de transport concordi amb el de compravenda.
 4. Els incoterms FAS, FOB, CFR i CIF s'han de fer servir exclusivament per a transport marítim tradicional (mercaderies carregades a bord d'un vaixell).
 5. Per a contenidors, multimodal i càrrega general, faci servir els incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP.
 6. Els incoterms C (CIF, CFR, CIP i CPT) no són contractes d'arribada o lliurament en destinació, sinó contractes d'embarcament. El lliurament es produeix en origen, de la mateixa manera que en el grup F.
 7. Recordi que poden caldre especificacions addicionals respecte a:
 • Quan ha de tenir lloc el lliurament i qui ha de fer la càrrega i la descàrrega.
 • La cobertura de l'assegurança i el seu abast geogràfic i temporal.
 • Les limitacions respecte al transport (contenidors refrigerats, prohibició de mercaderia sobre coberta...).
 • Les clàusules de força major, d'exoneració o d'extensió temporal, especialment si s'és responsable del despatx duaner o del lliurament en un punt situat a l'interior del país.
 1. Consulti la publicació Incoterms® 2020 de la Cambra de Comerç Internacional.
 

Incoterms 2010

Gràfic

Simulador Incoterms 2010

Funcions

Les funcions dels Incoterms són bàsicament determinar:

El repartiment de les despeses. El venedor sap exactament fins a quin moment i lloc haurà d'assumir les despeses que ocasiona el seu contracte de venda i incloure-les en el preu. Aquest fet permet que el comprador pugui conèixer exactament les despeses que ha d'afegir al preu ofert per poder-lo comparar amb altres ofertes tant nacionals com internacionals.

La transmissió del risc. El comprador sap exactament a partir de quin moment i lloc són pel seu compte els riscos en què incorren les mercaderies durant el seu transport. Per tant, els Incoterms defineixen el moment i lloc en què la responsabilitat del venedor acaba i comença la del comprador. Aquesta dada és de gran importància per assegurar la mercaderia.

El lloc on es lliurarà la mercaderia. Els Incoterms indiquen el lloc concret on el venedor ha de dipositar la mercaderia i, per tant, el punt on el comprador l’ha de recollir.
 

Termes Incoterms 2010

La Cambra de Comerç Internacional ha classificat els Incoterms en funció del tipus de transport utilitzat. Així en el primer grup s'inclouen 7 Incoterms (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP i DDP) que es poden fer servir amb independència del mode de transport i de si s’utilitzen un o més modes de transport. En el segon grup s'agrupen 4 Incoterms (FAS, FOB, CFR i CIF), que s’han de fer servir quan la mercaderia es transporta entre dos ports.
 

REGLES PER A QUALSEVOL MODE O MODES DE TRANSPORT

Aquest grup el formen els Incoterms següents:

EXW – Ex Works (En fábrica)
FCA – Free Carrier (Franc transportista)
CPT – Carriage Paid to (Transporte pagat fins a)
CIP – Carriage and Insurance Paid to (Transport i assegurança pagats fins a)
DAT – Delivered at Terminal (Lliurat en terminal)
DAP – Delivered at Place (Lliurat en lloc)
DDP – Delivered Duty Paid (Lliurada amb drets pagats)

Aquests són els Incoterms que cal fer servir en aquelles expedicions en les quals no s'utilitza un transport marítim port a port, és a dir, sempre que el transport sigui aeri o de superfície (tren o camió). Quan s'utilitza més d'un mitjà de transport, aquest és també el grup adequat, fins i tot quan un vaixell és un d'aquests mitjans de transport, probablement el principal. És el cas de les expedicions en contenidors, que gairebé sempre formaran part d'un transport combinat, llevat que el contenidor viatgi en una expedició porta a porta amb camió (on també es faria servir un terme Incoterms d'aquest grup). Encara que un contenidor viatgi des de Bilbao fins a Bombai, les 5.822 milles nàutiques de distància via Suez estaran acompanyades, probablement, d'alguns quilòmetres per camió en cada extrem. 

EXV (En fàbrica Ex- Works)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha situat la mercaderia en els seus propis locals (fàbrica, magatzem, etc.) a disposició del comprador.

No és responsable de la càrrega de la mercaderia en el transport proveït pel comprador ni del despatx duaner d'exportació, excepte si s'ha pactat el contrari. El comprador es fa càrrec de tots els costos i riscos inherents al transport de la mercaderia des dels locals del venedor fins a la destinació desitjada. Aquest terme representa la mínima obligació per part del venedor.

Aquest terme no s’hauria de fer servir quan el comprador no pugui dur a terme, de manera directa o indirecta, les formalitats d'exportació. En aquestes circumstàncies, s’hauria de fer servir el terme FCA.

És adequat per al comerç nacional. En el cas de comerç internacional, FCA és més aconsellable.

Tampoc no és adequat quan el pagament es fa amb un crèdit documentari. Si es fa servir en crèdits documentaris, no s’hauria d’exigir un document de transport, ja que el lliurament al transportista no és una obligació del venedor.

FCA (Franc Transportista - Free Carrier)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha lliurat la mercaderia, després d'haver dut a terme el despatx d'exportació, al transportista designat pel comprador en el lloc convingut.

Si el comprador no indica un punt concret de lliurament, el venedor pot triar, dins del lloc o zona estipulats, on farà el lliurament al transportista. Quan, d'acord amb la pràctica comercial, es requereixi l'assistència del venedor per portar a terme el contracte amb el transportista (en casos com el transport per tren o avió), el venedor podrà fer-ho a compte i risc del comprador. El terme FCA es pot fer servir per a tots els mitjans de transport, inclòs el multimodal.

El terme FCA s’hauria de fer servir per al transport marítim en tots aquells casos en què el lliurament no es faci de la manera tradicional a bord del vaixell (en una terminal de càrrega, de tren, de contenidors o similars). Si es fes servir el terme FOB per a aquests casos, el venedor correria amb els riscos i costos fins a la posada a bord de la mercaderia per un període sobre el qual no tindria cap possibilitat de control.
 

CPT - (Transport pagat fins a, Carriage Paid To)

El venedor satisfà el noli per al transport de la mercaderia fins a la destinació acordada.

El risc de pèrdua o danys a la mercaderia, juntament amb qualsevol cost addicional a causa d'esdeveniments que es poguessin produir amb posterioritat a la data de lliurament al transportista, es transfereixen del venedor al comprador en el moment en què la mercaderia hagi estat lliurada en custòdia al transportista. Si el transport implica diversos transportistes fins al punt de destinació acordat, el risc es traspassa en el moment en què la mercaderia ha estat lliurada al primer transportista.

El terme CPT exigeix que el venedor despatxi la mercaderia per a l’exportació. Aquest terme es pot fer servir per a qualsevol mitjà de transport, inclòs el multimodal.
 

CIP (Transport i assegurança pagats fins a, Carriage And Insurance Paid To)

El venedor té les mateixes obligacions que amb el terme CPT i, a més a més, ha d'obtenir l'assegurança de transport contra el risc en què incorre el comprador de pèrdua o danys a la mercaderia durant el transport.

El venedor contracta l'assegurança i paga la prima corresponent. El comprador ha de tenir en compte que, amb el terme CIP, el venedor té l'obligació d'obtenir l'assegurança només pel mínim de cobertura (110%) i emetre'l en forma negociable per al comprador i en la divisa del contracte.

El terme CIP exigeix que el venedor despatxi la mercaderia per a l’exportació. Aquest terme es pot fer servir per a qualsevol mitjà de transport, inclòs el multimodal.
 

DAT (Lliurat en terminal, Delivered At Terminal) El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia quan aquesta ha estat posada a disposició del comprador en una terminal del port o lloc de destinació convinguts, descarregada i sense despatxar per a la importació.

 

Terminal inclou qualsevol lloc, cobert o no, com un moll, magatzem, magatzem de contenidors o terminal de carretera, ferroviària o aèria, que sempre s’hauria d’especificar tan clarament com sigui possible.

El venedor s’ha de fer càrrec de tots els costos i riscos fins a situar la mercaderia en destinació. Si el venedor, a més a més, s’ha de fer càrrec dels costos i dels riscos des de la terminal fins a un altre lloc, llavors s’haurien de fer servir els termes DAP o DDP.

En general, aquest terme no és adequat en un crèdit documentari, ja que s’hauria d’exigir un document que acredités el lliurament en destinació, la qual cosa desnaturalitzaria el crèdit documentari.
 

DAP (Lliurat en lloc, Delivered At Place) El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia una vegada aquesta ha estat posada a disposició del comprador al lloc convingut en destinació.

 

El venedor s’ha de fer càrrec dels riscos i costos de situar la mercaderia en el punt convingut (excloses les taxes, impostos i qualsevol altra despesa oficial derivada de la importació al país de destinació). El comprador s’ha de fer càrrec de qualsevol cost addicional i assumir els riscos derivats de la falta de despatx de la mercaderia al país d'importació. Si les parts volen que el venedor dugui a terme les formalitats duaneres i es faci càrrec dels costos i riscos resultants, s’han d’afegir les instruccions precises al terme DAP. Si les parts volen afegir a les obligacions del venedor alguns dels costos derivats de la importació (com ara l'IVA), s’ha de fer constar de manera clara (per exemple, “DAP, VAT paid”).

En general, aquest terme no és adequat en un crèdit documentari, ja que s’hauria d’exigir un document que acredités el lliurament en destinació, la qual cosa desnaturalitzaria el crèdit documentari.
 

DDP (Lliurat drets pagats, Delivered Duty Paid)

El venedor ha complert la seva obligació de lliurar la mercaderia una vegada aquesta ha estat posada a disposició del comprador al lloc convingut en destinació. El venedor s’ha de fer càrrec dels riscos i costos de situar la mercaderia en el punt convingut, inclosos els drets duaners, impostos i despeses de lliurament de la mercaderia, despatxada per a la importació. Mentre que el terme EXW representa la mínima obligació per al venedor, el terme DDP en representa la màxima.

Aquest terme no s’ha de fer servir si el venedor no pot, de manera directa o indirecta, obtenir la llicència d'importació.

Si les parts volen que el comprador satisfaci els drets d'importació, s’ha de fer servir el terme DAP.

Si les parts volen excloure de les obligacions del venedor alguns dels costos derivats de la importació (com ara l'IVA), s’ha de fer constar de manera clara (per exemple, “DDP, VAT unpaid”).

En general, aquest terme no és adequat en un crèdit documentari, ja que s’hauria d’exigir un document que acredités el lliurament en destinació, la qual cosa desnaturalitzaria el crèdit documentari.
 

REGLES PER A TRANSPORT MARÍTIM I VIES NAVEGABLES INTERIORS

Aquest grup el formen els Incoterms següents:

FAS – Free Alongside Ship (Franc al costat del vaixell)
FOB – Free on Board (Franc a bord)
CFR – Cost And Freight (Cost i noli)
CIF – Cost, Insurance and Freight (Cost, assegurança i noli)

Aquests són els Incoterms que cal fer servir quan el punt de lliurament i el lloc al qual es transporta la mercaderia siguin ports. El lliurament al transportista es fa a bord o al costat del vaixell, per la qual cosa el venedor hauria de controlar la mercaderia fins a aquell moment.

Quan la mercaderia viatja en contenidors, és habitual que el venedor posi la mercaderia en mans del transportista en una terminal i no a bord o al costat del vaixell. En aquestes circumstàncies, els termes FAS, FOB, CFR o CIF serien inapropiats i s’haurien de fer servir els Incoterms del grup Regles per a qualsevol manera o maneres de transport: FCA en lloc de FAS o FOB; CPT en lloc de CFR, i CIP en lloc de CIF.
 

FAS (Franc al costat del vaixell, Free Alongside Ship)

El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada ha situat la mercaderia al costat del vaixell al moll o les barcasses en el punt designat d'embarcament.

En aquest cas, el comprador s’ha de fer càrrec de tots els costos i riscos de pèrdua o danys a la mercaderia des d'aquest moment. El terme FAS només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. El terme FAS implica que el venedor despatxa la mercaderia per a l’exportació.

Quan la mercaderia està en contenidors, el terme FAS seria inadequat i caldria fer servir el terme FCA.
 

FOB (Franc a bord, Free On Board) El venedor compleix amb la seva obligació de lliurament una vegada la mercaderia ha estat posada a bord en el port designat d'embarcament.

 

El comprador s’ha de fer càrrec de tots els costos i riscos de pèrdua o danys a la mercaderia des d'aquest moment. El terme FOB implica que el venedor despatxa la mercaderia per a l’exportació. El terme FOB només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. Quan el traspàs de la borda del vaixell no té utilitat pràctica per a la finalitat aquí tractada, com és el cas del roll-on/roll-off (la càrrega puja al vaixell dins del camió o vagó) o tràfic de contenidors, el terme FCA és més adequat.
 

CFR (Cost i noli, Cost And Freight) El venedor ha de pagar els costos i el noli necessaris per situar la mercaderia en el port de destinació, però el comprador corre amb el risc de pèrdua o danys a la mercaderia, juntament amb qualsevol cost addicional a causa d'esdeveniments que puguin esdevenir amb posterioritat a la situació de la mercaderia a bord del vaixell en el port d'embarcament.

 

Amb el terme CFR, el venedor despatxa la mercaderia per a l’exportació. El terme CFR només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. Quan el traspàs de la borda del vaixell no té utilitat pràctica per a la finalitat aquí tractada, com és el cas del roll-on/roll-off (la càrrega puja al vaixell dins del camió o vagó) o tràfic de contenidors, el terme CPT és més adequat.
 

CIF (Cost, assegurança i noli, Cost, Insurance and Freight)

El venedor té les mateixes obligacions que amb el terme CFR i, a més a més, ha d'obtenir l'assegurança de transport marítim contra el risc en què incorre el comprador de pèrdua o danys a la mercaderia durant el transport.

El venedor contracta l'assegurança i paga la prima corresponent. El comprador ha de tenir en compte que, amb el terme CIF, el venedor té l'obligació d'obtenir l'assegurança només pel mínim de cobertura (110%) i emetre'l en forma negociable per al comprador i en la divisa del contracte.

El terme CIF exigeix que el venedor despatxi la mercaderia per a l’exportació. El terme CIF només es pot fer servir per a transport marítim o d'aigües interiors. Quan el traspàs de la borda del vaixell no té utilitat pràctica per a la finalitat aquí tractada, com és el cas del roll-on/roll-off (la càrrega puja al vaixell dins del camió o vagó) o tràfic de contenidors, el terme CIP és més adequat.
 

ELS INCOTERMS C (TRANSPORT PRINCIPAL PAGAT): CFR, CIF, CPT, CIP

El venedor ha de contractar el transport, però sense assumir el risc de pèrdua o danys a la mercaderia ni qualsevol cost addicional sorgit després de l'embarcament i despatx. Els termes CIF i CIP impliquen que el venedor ha de contractar l'assegurança de transport.

Convé destacar que els termes C són idèntics als F pel que fa al compliment del contracte. En tots dos casos, el venedor compleix amb el contracte al país d'embarcament o despatx per a l’exportació. En conseqüència, els termes C fan referència a contractes d'embarcament, de la mateixa manera que els F, i no a contractes d'arribada a destinació, exclusius dels termes D. Si bé és el venedor qui contracta el transport, i l'assegurança si és el cas (CIF i CIP), els riscos de pèrdua o danys a la mercaderia, així com qualsevol despesa addicional posterior a l'embarcament, són per compte del comprador.

Els termes C es distingeixen dels altres en el fet que la divisió de costos no es correspon amb la divisió de riscos; aquests últims acaben en el moment de l'embarcament, i els primers en el de la descàrrega, pel que fa al transport (llevat dels costos addicionals que sorgissin d'esdeveniments posteriors al despatx i que serien a càrrec del comprador, ja que el risc del venedor acaba en el moment de l'embarcament). En conseqüència, cal ser prudent si afegim obligacions al venedor que vagin més enllà del punt de transferència de risc.

Quant als costos de desestiba i descàrrega (per als termes pròpiament marítims, CIF i CFR), convé tenir en compte que aquests queden normalment coberts pel noli quan les mercaderies es transporten per línies regulars (liner terms). No obstant això, el contracte de transport pot excloure alguna d'aquestes operacions, o totes dues, la qual cosa s’haurà de pactar en el contracte de compravenda (no n’hi ha prou amb la mera referència a un terme Incoterms).

Excepte en el cas que s'acordi el contrari, el document de transport marítim (en els termes CIF i CFR) ha de permetre al comprador vendre la mercaderia en trànsit mitjançant la transferència del document d'embarcament a un segon comprador. En conseqüència, el document de transport ha de ser un coneixement negociable i ha de ser presentat en joc complet al comprador.

ELS INCOTERMS D I EL CRÈDIT DOCUMENTARI

Els termes D (DAT, DAP i DDP) no són adequats en un crèdit documentari. Per ajustar l'obligació de pagament en el crèdit documentari amb l'obligació de pagament en el contracte de compravenda, s’hauria d’exigir en el crèdit documentari un document que acredités el lliurament en destinació de la mercaderia, la qual cosa pràcticament desnaturalitzaria la funció del crèdit documentari.

REFERÈNCIA ALS INCOTERMS

Les parts que vulguin fer servir els Incoterms 2010 ho han d’especificar en els contractes.

Recomanacions

 1. Inclogui sempre l'expressió "Incoterms 2010" a continuació del terme Incoterms. Per exemple: "CIF Istanbul (Incoterms 2010)".
 2. Utilitzi únicament els 11 Incoterms en vigor en la seva forma de tres lletres, seguida del punt o port de lliurament convingut.
 3. Doni instruccions precises al transportista respecte al terme Incoterms utilitzat per assegurar que el contracte de transport concordi amb el de compravenda.
 4.  Els Incoterms FAS, FOB, CFR i CIF s'han de fer servir exclusivament per a transport marítim tradicional (mercaderies carregades a bord d'un vaixell).
 5.  Per a contenidors, multimodal i càrrega general, faci servir els Incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP i DDP.
 6. Els Incoterms C (CIF, CFR, CIP i CPT) no són contractes d'arribada o lliurament en destinació, sinó contractes d'embarcament. El lliurament es produeix en origen, de la mateixa manera que en el grup F.
 7. Recordi que poden caldre especificacions addicionals respecte a:
  - Quan tindrà lloc el lliurament i qui haurà de fer la càrrega i la descàrrega.
  - La cobertura de l'assegurança i el seu abast geogràfic i temporal.
  - Les limitacions respecte al transport (contenidors refrigerats, prohibició de mercaderia sobre coberta...).
  - Les clàusules de força major, d'exoneració o d'extensió temporal, especialment si s'és responsable del despatx
    duaner o del lliurament en un punt situat a l'interior del país.
 8. Consulti la publicació Incoterms® 2010 de la Cambra de Comerç Internacional.
   
 9. Vendre CIF i Comprar FOB
   

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès