Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Descompte comercial d’exportació

Cobrament d’efectes i crèdits comercials derivats de les vendes de la seva empresa a l’estranger

Avanci l’import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les operacions de la seva activitat comercial a l’estranger, així com dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb tercers.

Els principals documents que es poden descomptar són les cartes de crèdit documentàries, les remeses electròniques (LCR i RIBA), les factures comercials d’exportació i les lletres de canvi.

  • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

    Correo electronico Contacti'ns

    Enviar un

    correu electrònic


    Altres productes que poden ser del seu interès