Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Crèdit Expansió Premium

Ingressos variables, liquiditat estable

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Indicador de risc corresponent al Compte Expansió Plus i al Compte Expansió PremiumEl Crèdit Expansió Premium ofereix un finançament flexible i de fàcil disposició en exclusiva per a titulars del Compte Expansió Plus o del Compte Expansió Premium.

De vegades, els ingressos no arriben al mateix ritme que les despeses. I esperar no és una opció. Per això, Banc Sabadell li ofereix el Crèdit Expansió Premium: una solució que li permet disposar de la liquiditat que necessiti durant tot l’any.

Crédito Expansión Premium


 • Fins a 50.0001 euros associats al seu compte.
 • Condicions preferents.
 • Cinc anys sense preocupacions.
 • Tan avantatjós com econòmic.

A més a més, amb el Crèdit Expansió Premium, gaudeixi de més avantatges:

Documentació necessària per sol·licitar el Crèdit Expansió Premium

 • DNI del sol·licitant, passaport o targeta de residència.
 • Dues últimes nòmines del titular (treballadors per compte d’altri).
 • Declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici.
 • Escriptura de propietat (si posseeix algun immoble).

Fins a 50.0001 euros associats al seu compte

Condicions preferents

Cinc anys sense preocupacions

Tan avantatjós com econòmic

Amb els avantatges del Compte Expansió Plus 3

Amb els avantatges del Compte Expansió Premium4

1. Import màxim concedit a un mateix client. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada es determinen i estan condicionats als criteris de risc del banc i es revisen anualment.

2. Exemple de TAE: 6,436%, calculada per a un crèdit de 10.000 euros a 5 anys, disposat en la seva totalitat amb liquidació mensual, a un tipus d’interès fix del 5,25% nominal, amb una comissió d’obertura de 90 euros, una comissió de revisió anual de 90 euros i sense comissió d’estudi ni comissió de no-disposició. La quota mensual de pagament únicament d’interessos pot variar en funció dels dies naturals del mes. Així, pot ser, com a màxim, una quota de 45,21 euros i, com a mínim, de 40,83 euros. Capital que s’ha de tornar al venciment: 10.000 euros. Import total carregat: 13.112,92 euros, que inclou els interessos, la comissió d’obertura i la comissió de renovació anual. Comissió d’obertura: 0,50% (mínim: 90 euros). Comissió de revisió anual: 0,60% (mínim: 90 euros). Independentment de la data de contractació, les liquidacions es fan mensualment. Les comissions estan exemptes de finançament.

La TAE pot variar en funció del termini i l’import del crèdit.

3. Oferta vàlida, a partir del mes d’octubre de 2016, per la domiciliació en el Compte Expansió Plus d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.

4. Oferta vàlida, a partir del mes d’octubre de 2016, per la domiciliació en el Compte Expansió Premium d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.500 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular) o si es manté un patrimoni global en l’entitat superior a 75.000 euros, calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons. Rendibilitat: 0% TAE.

5. Per al Compte Expansió Plus i el Compte Expansió Premium, els rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix i mòbil i Internet. Addicionalment, per al Compte Expansió Plus, els rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col•legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. Han de ser centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i se n’exclouen les despeses d’acadèmies particulars, col•legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.

6. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.

En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.

Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.

Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.

7. En els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.