Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Pla de Jubilació Col·lectiu

Pla de Jubilació Col·lectiu

Plan de Jubilación de Colectivo

El Pla de Jubilació Col·lectiu és una assegurança col·lectiva de vida-estalvi dirigida a empreses que vulguin formalitzar compromisos per pensions per a tota la plantilla o per a diferents col·lectius, i aconseguir així fidelitzar-los i vincular-los més a l'empresa.

 • Característiques

  Avantatges

  El Pla de Jubilació Col·lectiu permet instrumentar plans de retribucions diferides amb la millor fiscalitat possible per al directiu. Les seves característiques el converteixen en un instrument òptim per vincular el directiu a l'empresa, ja que permet condicionar el cobrament de les prestacions als condicionants que l'empresa decideixi (antiguitat en l'empresa, jubilació a la mateixa, etc.)
  El Pla de Jubilació Col·lectiu fa compatible la identificació amb els objectius empresarials i la inquietud del directiu davant la jubilació. A més a més, el capital acumulat no forma part del balanç de l'empresa, sinó que queda desvinculat del patrimoni i, per tant, no és embargable per fer front a possibles insolvències.
  Permet integrar, en el mateix producte, capitals assegurats per mort i invalidesa.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Funcionament

  Flexibilitat:

  El pla de jubilació és extraordinàriament flexible quant a la periodicitat i quantia de les aportacions. Addicionalment, es permet establir nivells d'aportacions diferenciats per a cadascun dels assegurats. No hi ha límit anual d'aportacions.

  Liquiditat:

  El Pla de Jubilació Col·lectiu es pot rescatar per part de l'empresa en els supòsits previstos en la legislació:

  • Per mantenir una cobertura adequada dels compromisos per pensions
  • Posat cas que el directiu causi baixa en l'empresa.
  • Per integrar els compromisos per pensions en un altre contracte d'assegurances o en un pla de pensions
   En qualsevol cas, els drets del directiu sobre el capital acumulat en cas de baixa en l'empresa aniran en funció de l'acord establert entre les dues parts.

   El directiu també podrà disposar del capital acumulat en cas de malaltia greu o desocupació de llarga durada.

  Sense penalitzacions ni recàrrecs:

  La totalitat de l'aportació efectuada per l'empresa es destina a l'acumulació per assolir el capital previst a la jubilació. En cas de rescat es reconeixeran la totalitat de les primes pagades i la seva capitalització, sense cap tipus de penalització

  Altres cobertures:

  El pla es completa amb un capital addicional garantit en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent de l'assegurat per la quantitat que l'empresa determini

  Inversions:

  Les aportacions efectuades al Pla de Jubilació Col·lectiu s'inverteixen amb criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació. Els rendiments que generen aquestes inversions es tradueixen en la rendibilitat obtinguda pel seu Pla de Jubilació Col·lectiu.

  BanSabadell Vida els ofereix una àmplia varietat d'opcions perquè la seva empresa pugui triar la política d'inversions que s'adapti millor als seus objectius i necessitats.

  Hi ha diferents alternatives d'inversió, en funció del volum de les aportacions i característiques del col·lectiu:

  • constituir una cartera exclusiva per a l'empresa
  • integrar-se en alguna cartera ja existent
  • triar un sistema unit linked en el qual les aportacions es distribueixen entre les diferents opcions d'inversió ofertes per BanSabadell Vida en cada moment o garantir-se una rendibilitat, que es revisarà periòdicament
 • Fiscalitat
  Per a l'empresa:

  Quan el directiu coure la prestació l'empresa es podrà deduir fiscalment totes les primes aportades des de l'inici. L'empresa no ha de tributar pels rendiments que genera l'assegurança, excepte si efectua un rescat, en aquest cas tributarà per tots els rendiments generats integrant-los en la base imposable de l'Impost de Societats.

  Directiu:
  Les primes aportades per l'empresa durant tot el període d'acumulació no tenen cap efecte fiscal per al directiu (tampoc es consideren pagament en espècie). El tractament fiscal per als directius en el moment de la prestació (en forma de capital únic) presenta excel·lents avantatges:
  • En el cas de jubilació o invalidesa permanent, les prestacions percebudes tributaran com rendiments del treball.
  Existeix un règim transitori que manté la reducció del 40% per a les prestacions en forma de capital, si la pòlissa és anterior a 20/01/06 i en el moment de la contingència, les primes tenen una antiguitat superior a 2 anys.
  • En el cas de mort, els beneficiaris designats per l'assegurat tributaran pel impost de successions i donacions, aplicant-se a més a més, de les reduccions generals en funció del grau de parentesc, una deducció addicional de 9.145,49 ? al tractar-se d'una assegurança de vida.


Altres productes que poden ser del seu interès