Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Guanya premis comprant!

Només has d'utilitzar la teva targeta de crèdit i celebrar amb nosaltres el Dia d'Internet!

I quina millor manera de fer-ho que amb un sorteig?
Per això, com més compres per Internet facis amb la teva targeta de crèdit del 10 al 17 de maig de 2017 (inclosos), més opcions tindràs de guanyar una de les 25 targetes de 100 euros que sortegem.

El sorteig es realitzarà el dia 25/05/2017

Bases de la promoció del sorteig de targetes regal

DIA MUNDIAL D'INTERNET 2017

1. Banco de Sabadell, S.A. porta a terme una promoció adreçada a la persona física o jurídica que figura com a usuari de targetes de Sabadell, SabadellHerrero i SabadellCAM.

2. La promoció consisteix en el sorteig davant de notari de 25 targetes regal valorades en 100 euros cada una. El sorteig es farà el dia 25 de maig de 2017.

3. Participen en el sorteig els clients que facin una compra per Internet amb una targeta de crèdit de Banc Sabadell durant els dies de la promoció. La promoció s'inicia el 10 de maig i finalitza el 17 de maig de 2017. Banc Sabadell seleccionarà els guanyadors d'entre tots els usuaris de les targetes de crèdit que durant la promoció hagin fet compres a través d'Internet, sigui quin sigui el seu import. Cada operació feta a través de les targetes de crèdit de Banc Sabadell suposa una participació en el sorteig. Banc Sabadell enviarà aquesta selecció en format electrònic al notari.

4. L'adjudicació de premis d'aquesta promoció està limitada a un premi per titular, independentment del nombre de participacions premiades. El notari determinarà aleatòriament 25 titulars guanyadors i 25 de suplents, que quedaran en reserva. El suplent substituirà el guanyador en cas d'identificació del guanyador incorrecta, renúncia o incompliment dels requisits exigits en aquestes bases.

5. El banc es reserva el dret de determinar i modificar segons la seva conveniència la data del sorteig i el període promocional, de cancel·lar la promoció i d'excloure del sorteig aquella persona que estimi que no reuneix els requisits exigits o que hagi actuat de mala fe. Així mateix, el banc es reserva el dret de modificar les bases d'aquesta promoció durant el desenvolupament d'aquesta o de substituir els premis per uns altres d'un valor equivalent.

6. El premiat serà la persona física o jurídica que figuri com a sol·licitant del contracte de la targeta. El banc comunicarà als guanyadors, a través de la seva xarxa d'oficines o per qualsevol altre mitjà, el premi obtingut i la resta de circumstàncies relatives al gaudi d'aquest.

7. El guanyador té dret a renunciar al premi guanyat, però no pot, en cap cas, bescanviar-lo per un altre de diferent.

8. En cas que per qualsevol circumstància, 30 dies hàbils després del dia de la celebració del sorteig, el banc no pugui contactar amb la persona premiada o aquesta no pugui acceptar el premi, o hi renunciï, el banc procedirà a assignar-lo al suplent en reserva que correspongui. En cas que el suplent en reserva, al seu torn, no accepti el premi o hi renunciï, aquest es declararà desert. El guanyador ha d'acreditar la seva identificació, mitjançant DNI o passaport vigent, en el moment de l'acceptació i l'entrega del premi.

9. El període de reclamació del sorteig finalitza 30 dies hàbils després del sorteig.

10. Les targetes utilitzades pels seus titulars s'han de trobar en vigor i operatives i el titular de la targeta o del contracte no s'ha de trobar en situació de morositat amb el banc; tot això, des de l'inici de la promoció i fins a, si s'escau, l'entrega del premi.

11. De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre societats, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, la promoció o la venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a una retenció o un ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. D'altra banda, el premi obtingut en aquesta promoció queda subjecte a les obligacions fiscals pertinents en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost sobre societats del guanyador.

12. El banc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers.

13. Les bases d'aquesta promoció es regeixen per les lleis de l'Estat espanyol. El banc i els participants en la promoció es sotmeten al fur dels jutjats i els tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que se'n pugui derivar.

14. Les bases d'aquesta promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant del notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya Javier Micó Giner, amb despatx al carrer Narcís Giralt, núm. 57, Sabadell, així com en l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO), servei d'interès general ofert pel Col·legi General del Notariat i publicat a www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco, i es troben a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar.

15. La participació en el sorteig implica l'acceptació d'aquestes bases i del criteri del banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se'n derivi.


Llistat guanyadors premi "Dia d'Internet":

1. Juan Francisco Gomez Sanchez
2. Monica Maspoch Oller
3. Simonetta Pittaluga Costanzo
4. Joaquim Espelt Santandreu
5. Ruben Elie Kalfa
6. Maria Asunción Gonzalez Palomanes
7. Laura Maria Guerrero Puerta
8. Jose Francisco Irles Dura
9. Carles Gonzalez Ferreiro
10. Konstantinos Dion Zemberis
11. Amaya Marco Sanz
12. Jose Antonio Martinez Morilla
13. Paulo Roberto Romero Aguiar
14. Alexia Salavrakos
15. Maria Inmaculada Martinez Domingo
16. Ernesto Lluch Bellver
17. Bernat Franquesa Perich
18. Gonzalo Navarrete Lara
19. Ignacio Jose Lopez-Araquistain Navajas
20. Ramon Gomez Fresneda
21. Diana Nataly Rodriguez Riveros
22. Paula Lumbreras Barrutia
23. Jose Tomas Mascaraque Garcia
24. Maria Carmen Ruiz Soto
25. Marcial Souto Tizon

Segueixi'ns per les xarxes socials