Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Protecció Béns Finançats

Protegeixi els béns o la maquinària finançats a través de lísing o préstec

Protección bienes

Aquesta modalitat d'assegurança indemnitza l'assegurat pels danys i les pèrdues materials patits per la maquinària assegurada com a conseqüència d'una causa accidental, sobtada i imprevista, sempre que la maquinària esmentada hagi estat finançada mitjançant lísing o préstec.

Està adreçada a aquelles empreses, comerços, autònoms, professionals i empresaris autònoms que portin a terme una activitat econòmica de tipus comercial, industrial, professional o de servei i que hagin finançat la compra d'una màquina mitjançant lísing o préstec que requereix assegurament.


Serveis i avantatges


 • Assessorament sobre qualsevol qüestió relacionada amb la prevenció de sinistres.
 • Gestió de manteniment de la pòlissa.
 • Gestió de sinistres ràpida i eficaç.
 • Possibilitat de finançar la prima de l'assegurança juntament amb el finançament per lísing de la maquinària adquirida.
 • Cobertura completa d'avaria de maquinària a uns preus molt competitius.
 • Possibilitat d'assegurament de maquinària d'obres públiques (no matriculades).
 • Sense aplicació de la regla proporcional en cas de sinistre.
 • Cobertura per a reparacions parcials.

Modalitats i cobertures


En funció del bé finançat i de l'import, la pòlissa cobreix:

  Bàsica   Amb avaries
Incendi, explosió, caiguda del llamp, fum, sutge i gasos corrosius    
Robatori i espoliació    
Actes de vandalisme o malintencionats      
Tempesta, pedra, gelada, desgel, acció de l'aigua i de la humitat    
Cobertura de riscos catastròfics (CCS)    
Imperícia, negligència i actes malintencionats per part del personal del prenedor o d'estranys      
L'acció directa de l'energia elèctrica com a resultat de curtcircuits, arcs voltaics, sobretensions i altres efectes similars        
Errors de disseny, càlcul o muntatge, defectes de fosa, de material, de construcció, de mà d'obra i utilització de materials defectuosos      
Falta d'aigua en les calderes i altres aparells productors de vapor      
Força centrífuga, només la pèrdua o el dany patit per trenc en la màquina mateixa      
Caigudes, impacte o col·lisió, així com obstrucció o entrada de cossos estranys      
Defectes de greixatge, afluixament de peces, esforços anormals i autoescalfament      
Fallada en els dispositius de regulació      

Demanar una cita

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion .

Protecció Béns Finançats és una assegurança d’Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, amb NIF A28319770 i domicili a l’avinguda Manoteras, núm. 32, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C0715.
 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès

  Continua sense haver pres una decisió?


    Potser està buscant...