Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Informació i classificació de productes financers

L’Ordre ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers estableix un nou sistema de classificació dels productes a través de tres variables, que es mostren d’una manera clara i visible en tots els productes financers subjectes a aquesta ordre comercialitzats per Banc Sabadell.

L’objectiu d’aquesta nova classificació és facilitar una nova eina visual i estandarditzada que exposi, d’una manera comprensible, la informació bàsica sobre cada producte amb un format homogeni per a totes les entitats financeres.

Productes subjectes a l’ORDRE MINISTERIAL

  • Instruments financers recollits en l’article 2.1 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.
  • Els dipòsits bancaris, inclosos, entre altres, els dipòsits a la vista, d’estalvi i a termini.
  • Els productes d’assegurances de vida amb finalitat d’estalvi, inclosos els plans de previsió assegurats.
  • Els plans de pensions individuals i associats.

Consulti en l’ORDRE MINISTERIAL els productes financers exclosos.

Informació que s’incorpora

Indicador de risc(1) Alerta sobre la liquiditat Alerta sobre la complexitat
En funció de les característiques de cada producte, es classifica segons un indicador de risc de 6 nivells Si el producte presenta limitacions quant a la liquiditat o la venda anticipada, s’hi afegirà una o diverses de les 8 alertes previstes En el cas de plans de pensions, aquest indicador es substitueix per l’indicador sintètic de risc de 7 nivells que s’aplica per a aquest tipus de productes.

(1) En el cas de plans de pensions, aquest indicador es substitueix per l’indicador sintètic de risc de 7 nivells que s’aplica per a aquest tipus de productes.

Exemple gràfic de la informació incorporada en tots els productes financers afectats(1)

Exemple gràfic de la informació incorporada en tots els productes financers afectats

(1) En el cas de plans de pensions, aquest indicador es substitueix per l’indicador sintètic de risc de 7 nivells que s’aplica per a aquest tipus de productes.

Exemple gràfic de la informació incorporada en plans de pensions

Exemple gràfic de la informació incorporada en plans de pensions