Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Bons i obligacions de renda fixa

Bons i obligacions de renda fixa

Renta Fija

A través dels productes de renda fixa vostè pot diversificar les seves inversions i beneficiar-se de l'evolució dels diferents components que influeixen en el preu d'aquests actius. Pot triar des de bons simples amb interessos fixos o variables, fins a bons estructurats que aposten per l'evolució d'altres mercats.

Els moviments de les corbes de tipus d'interès a diferents terminis, l'evolució de les divises, la qualificació creditícia dels emissors dels bons i obligacions, o la durada de les mateixes i altres factors tenen una incidència directa en els mecanismes de formació de preus.

Banc Sabadell posa a la seva disposició una oferta clara i diferenciada d'actius de renda fixa on hi trobarà bons, obligacions i pagarés, entre d'altres. El seu gestor personal atendrà amb molt de gust qualsevol consulta que li pugui sorgir en relació a aquest tipus d'actius.

 

1. Bons i obligacions


Els bons (a mitjà termini) i les obligacions (a llarg termini) són actius financers amb rendiment explícit i regular en el temps (cupons) i venciment determinat.

L'emissor del bo pot ser públic (Deute Públic estatal) o privat (empresa o entitat financera) i, per tant, l'inversor assumeix el risc de la devolució del capital per part de l'emissor.
 

 • En l'adquisició s'inverteix un valor efectiu equivalent al nominal pel preu de mercat, més el cupó meritat fins aquell moment (si es dóna el cas)
 • El venciment és generalment únic, i en la data determinada l'inversor recupera el capital invertit
 • Els cupons són periòdics: habitualment anuals, semestrals o trimestrals
 • La rendibilitat és fixa i predeterminada o variable, normalment referenciada a un índex de tipus d'interès (Euríbor i Libor entre d'altres) i calculada sobre l'import nominal invertit.

Encara que al venciment es recupera la inversió, durant la vida del bo cal tenir en compte, per a la seva valoració, l'evolució tant dels tipus d'interès com del risc de l'emissor.

 

2. Cèdules hipotecàries


Les cèdules hipotecàries formen part de la categoria de bons i obligacions, per la qual cosa en comparteixen les característiques, tot i que se'n distingeixen per estar emeses sempre per entitats de crèdit i per estar garantides per la cartera hipotecaria de l'emissor.

 

3. Pagarés


Els pagarés són un instrument financer òptim i segur per poder obtenir rendibilitat de les seves puntes de tresoreria invertint a terminis reduïts.

Són valors cupó zero emesos al descompte. La seva rendibilitat s'obté per diferència entre el preu de compra i el valor nominal del pagaré que es rep en la data d'amortització.

Són a curt termini , i hi ha venciments de 3 dies fins a 25 mesos, tot i que els terminis més freqüents són d'1, 3, 6 i 12 mesos.

 

4. Altres actius de renda fixa


Deute subordinat:

 • Obligacions convertibles
 • Participacions preferents
 • Titulitzacions hipotecàries

El podem informar amb detall de les característiques d'aquests productes, en cas que siguin del seu interès.
 En aquesta pàgina té una descripció sobre les característiques generals de productes de renda fixa. Si l’interessa tenir informació concreta del producte, pot contactar amb les nostres oficines, on li comentaran les característiques i els riscos dels productes (indicadors i avisos aplicables).

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès