Ajudes, subvencions i finançament

Guies i Ajudes

PER A LES PERSONES EMPRENEDORES, PROFESSIONALS AUTÒNOMS I PIMES S’OFEREIX A CONTINUACIÓ UNA LLISTA D’AJUDES, SUBVENCIONS I FINANÇAMENT QUE PODEN RESULTAR D’INTERÈS PER A IMPULSA NOVES IDEES I PROMOURE NOUS PROJECTES EMPRESARIALS.

1. Convocatòria ERA-NET Cofund on sustainable food production and consumption - SUSFOOD 2

DESCRIPCIÓ

Subvenció destinada a finançar projectes d’R+D en l’àmbit de la indústria alimentària.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, propi o contractat, dedicades al projecte.
 • Costos d’equips i instrumental, en la mesura i durant el període en què es facin servir per al projecte. Si no es fan servir en exclusiva per al projecte, només es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents al període d’utilització en aquest.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics, patents adquirides i llicenciades, costos de consultoria i serveis destinats en exclusiva per al projecte. La subcontractació no pot superar el 50% del pressupost finançable total del projecte.
 • Altres costos com materials, subministraments i similars, directament derivats de les activitats d’R+D. Despeses derivades de l’informe d’auditoria per a la justificació d’ajudes (sempre que el beneficiari no estigui obligat a auditar els seus comptes anuals) fins a un límit de 3.000 €, que no poden sobrepassar de l’1% del pressupost finançable del projecte. Així mateix, en aquesta partida es poden incloure les despeses dels viatges que derivin directament del projecte, fins a un límit de 4.400 €/any.
 • Costos indirectes.

Quantia

No disponible.

Beneficiaris

Els consorcis transnacionals han d’estar formats per, almenys, tres entitats independents de tres països participants en la convocatòria.

Poden participar en la convocatòria entitats d’altres països, sempre que sufraguin les seves despeses i la contribució sigui important per assolir els objectius del projecte. El coordinador de la proposta ha de prendre les mesures necessàries per assegurar-se que existeixen fons disponibles per a aquests socis, incloent-hi cartes de suport i compromís signades per aquests.

Termini

Termini de presentació de prepropostes internacionals: 13 de març de 2017.

Més informació

CDTI: Eduardo Cotillas +34 91 581 55 02/ eduardo.cotillas@cdti.es
MINECO/AEI: Leonor Gómez / Ana Barra +34 91 603 72 69/+34 91 603 83 98 / era-agro@mineco.es
ADE Castella i Lleó: Isabel Gobernado / Carmen Verdejo +34 983 32 42 42/ +34 983 32 41 89 / gobmitma@jcyl.es; verrebca@jcyl.es

2. Ajudes a través del Programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la pime espanyola no exportadora o exportadora no consolidada

DESCRIPCIÓ

Ajudes destinades a concedir un total de 45 hores (30 hores obligatòries més 15 hores opcionals) d’assessorament personalitzat a les empreses en matèria d’internacionalització, prestat per experts en diferents àmbits de la internacionalització i competitivitat exterior.

Despeses subvencionables

 • Investigació de mercats.
 • Material de difusió i promoció.
 • Publicitat.
 • Participació com a expositors en fires.
 • Viatges de prospecció i comercials.
 • Accions promocionals.
 • Protecció de propietat intel·lectual, certificacions i homologacions.
 • Altres despeses d’internacionalització.
 • Contractació d’un col·laborador per executar el Pla d’internacionalització de l’empresa.

Quantia

L’ajuda màxima per empresa beneficiària és de 10.400 euros.

Beneficiaris

Les pimes espanyoles amb potencial exportador que vulguin iniciar o consolidar la seva estratègia internacional.

Termini

Fins al 15 de desembre de 2017.

Més informació

ICEX
Paseo de la Castellana, 278, 28046 Madrid
Tel.: 900 349 000

3. Ajudes per a la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic

DESCRIPCIÓ

Projectes subvencionables:

1. Generació i anàlisi de coneixement en matèria d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el PNACC (taula 1).
2. Desenvolupament de projectes demostratius i d’aprenentatge en matèria d’adaptació al canvi climàtic en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el PNACC (taula 1).

Quantia

L’import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud d’ajuda no pot ser superior a 120.000 euros.

Beneficiaris

 1. Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre d’àmbit estatal o que participin en xarxes, programes o projectes que, per les seves característiques especials, s’hagin de dur a terme en un àmbit superior al de comunitat autònoma o en el medi marí. A més, han de tenir seu a Espanya, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 2. Els organismes públics d’investigació, universitats, corporacions de dret públic professionals i les que tinguin com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses que exerceixin les activitats indicades.
 3. Les administracions públiques i entitats locals que estiguin integrades en xarxes, programes o plans d’àmbit estatal o que, per les seves característiques especials, afectin més d’una comunitat autònoma.
 4. Les persones jurídiques, públiques o privades, en la categoria de pime (microempreses, petites i mitjanes empreses), segons la definició de la Comissió Europea.

Termini

Fins al 28 de febrer de 2017.

Més informació

Ministeri d’Agricultura i Alimentació
Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
Tel.: 91 597 65 77

4. Joves emprenedors

DESCRIPCIÓ

Suport a les pimes de constitució recent, creades per joves, perquè puguin dur a terme les inversions que necessita el projecte en la fase inicial.

Quantia

Condicions del finançament:

 • Import mínim: 25.000 €.
 • Import màxim: 75.000 €.
 • Per determinar l’import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l’estructura financera de l’empresa.
 • El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams:
  • Primer tram: Euríbor +3,25% de diferencial.
  • Segon tram: un interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert d’acord amb el ràting de l’operació fins a un màxim de 6,0%.
 • Comissió d’obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim de 7 anys.
 • Carència del principal: màxim de 5 anys.
 • Comissió d’amortització anticipada: equivalent a l’import que la quantitat amortitzada anticipadament hauria generat en concepte de segon tram d’interessos si s’hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat: equivalent a l’import que el saldo per principal viu del préstec, en el moment del venciment anticipat, hauria generat en concepte de segon tram d’interessos si el préstec s’hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Amortització mensual d’interessos i principal.
 • Sense garanties.

Beneficiaris

Joves emprenedors que vulguin crear empreses.

Termini

Desembre de 2017.

Més informació

A través del portal client d’ENISA.

5. Línia competitivitat

DESCRIPCIÓ

Suport a projectes basats en models de negoci viables i rendibles, enfocats a una millora competitiva dels sistemes productius i/o el canvi de model productiu; expansió mitjançant l’ampliació de la capacitat productiva, avenços tecnològics, augment de gamma de productes/serveis, diversificació de mercats, etc.; recerca de capitalització i/o deute en mercats regulats i finançament de projectes empresarials a través d’operacions societàries.

Quantia

 • Import mínim: 25.000 €.
 • Import màxim: 1.500.000 €.
 • Per determinar l’import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l’estructura financera de l’empresa.
 • El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams:
  • Primer tram: Euríbor + un 3,75% de diferencial.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert d’acord amb el ràting de l’operació fins a un 8%.
 • Comissió d’obertura: un 0,5%.
 • Venciment: màxim de 9 anys.
 • Carència del principal: màxim de 7 anys.
 • Comissió d’amortització anticipada: equivalent a l’import que la quantitat amortitzada anticipadament hauria generat en concepte de segon tram d’interessos si s’hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat: equivalent a l’import que el saldo per principal viu del préstec, en el moment del venciment anticipat, hauria generat en concepte de segon tram d’interessos si el préstec s’hagués amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Amortització trimestral d’interessos i principal.
 • Sense garanties.

Beneficiaris

Pimes que prevegin millores competitives; projectes de consolidació, creixement i internacionalització o operacions societàries.

Termini

Desembre de 2017.

Més informació

A través del portal client d’ENISA.

Departament d'Estudis de Planificación Jurídica