“Les normes aprovades en l’última part de l’any contenen novetats significatives per als autònoms i les pimes”

Editorial

Conxa Oliu

Directora General Sabadell Professional

Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,

En la News d’aquest mes de març, no hi ha dubte que té especial importància la “bateria” de normes aprovades pel legislador en l’última part de l’any, que contenen novetats significatives per als autònoms i les pimes que hem de tenir molt en compte de cara a l’exercici 2017, i centrar-nos sobretot en l’àmbit fiscal i laboral, el coneixement del qual ens pot oferir oportunitats de planificació en alguns casos.

Pel que fa a l’àmbit fiscal, l’inici de l’any implica una sèrie de modificacions en alguns tributs que afecten especialment els autònoms i les empreses, com l’impost de societats i l’IVA. Les mesures relatives a l’impost de societats no modifiquen els tipus nominals, que mantenen el 25% previst per al 2017, sinó que limiten les deduccions. Entre les que es modifiquen hi ha l’exempció per dividends, la reversió dels deterioraments de valor de participacions i la limitació a la compensació de bases imposables negatives. També entra en vigor el 2017 l’enduriment dels ajornaments i fraccionaments dels deutes contrets amb Hisenda. D’aquesta manera, se suprimeix des d’aquest any l’excepció normativa que obria la possibilitat d’ajornar o fraccionar les retencions i els ingressos a compte, i no es podran ni ajornar ni fraccionar les obligacions tributàries que hagi d’efectuar l’obligat a fer pagaments fraccionats en l’impost sobre societats ni tampoc l’IVA, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

Amb relació a l’IVA, la gran novetat és la implantació d’un nou sistema de gestió de l’IVA basat en l’administració dels llibres registre de l’impost a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació. Aquest nou subministrament immediat d’informació, comunament conegut com a “SII”, serà obligatori, des de l’1 de juliol de 2017, per als subjectes passius que actualment estan obligats a presentar la declaració-liquidació amb caràcter mensual. No obstant això, es podran adherir a aquest sistema, de manera voluntària, les persones que exerceixin l’opció a través de la declaració censal corresponent.

Es regula el termini de presentació de les declaracions-liquidacions per als subjectes que facin servir el nou sistema, que s’amplia fins als 30 primers dies naturals del mes següent al període de liquidació mensual corresponent. Així mateix, s’exonera de l’obligació de presentar els models 347 i 340 a qui faci servir el nou sistema de declaració mensual.

Quant a la facturació, es modifica el termini per enviar les factures en el supòsit que el destinatari de les operacions sigui un empresari o professional que actuï com a tal. El nou termini acabarà abans del dia 16 del mes següent al mes en què s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a l’operació. Respecte al règim de devolució a viatgers, es preveu l’eventualitat d’ampliar-lo mitjançant la possibilitat d’establir un sistema electrònic que ofereixi traçabilitat i permeti gestionar-lo millor.

A més, amb relació a l’IBI s’actualitzen els valors cadastrals dels immobles. I, d’altra banda, en els impostos especials es produeix un increment dels tipus de gravamen dels impostos sobre els productes intermediaris, l’alcohol i les begudes derivades i els productes del tabac (els tipus impositius de la cervesa i del vi no es modifiquen). Així mateix, es prorroga una vegada més la vigència de l’impost sobre el patrimoni durant el 2017.
En l’àmbit laboral, l’exercici 2017 està marcat per diverses novetats en l’àmbit de la gestió laboral i de la Seguretat Social. A les pujades habituals de quotes, o bases de cotització, se sumen novetats com la pròxima Llei de reformes urgents del treball autònom, actualment en tràmit parlamentari, que entre altres novetats preveu l’ampliació de la tarifa plana de 50 euros de sis a dotze mesos per als nous autònoms, millores en les bonificacions per tenir cura dels fills i familiars i una disminució dels recàrrecs per retards en els pagaments de les quotes a la Seguretat Social. A més, es fa referència a la deduïbilitat en l’IRPF de les despeses relacionades amb automòbils parcialment afectes a una activitat econòmica i a despeses de subministraments d’aigua, gas i electricitat dels autònoms que duguin a terme una activitat econòmica sense local afecte al seu domicili.
Davant de la falta d’una Llei de pressupostos generals per al 2017, el Govern ha publicat el Reial decret 746/2016, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017, que estableix la revaloració de les pensions públiques en un 0,25% en els termes que estableix la norma. Per la seva part, el Reial decret 742/2016 fixa el salari mínim interprofessional (SMI) que regirà a partir de l’1 de gener de 2017, que queda establert en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons si el salari està fixat per dies o per mesos.

D’altra banda, des de l’1 de gener de 2017 entra en vigor el que disposa la Llei 9/2009, d’ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida, d’acord amb la qual, en les situacions indicades, es pot suspendre el contracte de treball (o l’activitat per compte propi) durant 4 setmanes i rebre, en substitució del salari/ingrés que s’ha deixat de percebre, la prestació econòmica corresponent de la Seguretat Social. A més, partir d’aquesta data ha entrat en vigor la previsió normativa de poder dur a terme l’activitat autònoma a temps parcial.

Per aquest motiu, en l’apartat d’actualitat econòmica i professional d’aquesta News, intentarem analitzar aquestes novetats fiscals i laborals per al 2017.

D’altra banda, en el nostre apartat de “Guies i ajudes” l’informarem d’una novetat legislativa important, com és l’aprovació del Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, que tindrà efecte des de l’1 de gener de 2016 i que introdueix canvis significatius en el Pla general de comptabilitat (PGC) i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGC Pimes).Entre altres canvis, podem assenyalar l’ampliació de límits per acollir-se al PGC Pimes per a les entitats que puguin formular un balanç abreujat. A més, l’estat de canvis en el patrimoni net deixa de ser obligatori per a les pimes i es redueix la informació que les pimes han d’incloure en el model de memòria abreujada. D’altra banda, s’introdueixen canvis en els elements intangibles respecte dels quals no es pugui estimar amb fiabilitat la vida útil que han d’amortitzar en el termini de 10 anys. En concret, en el fons de comerç s’estableix a més una presumpció, que admet prova en contrari, que es recupera de manera lineal en 10 anys, amb la qual cosa l’empresa s’evita la tasca de justificar la vida útil d’aquest element.

Per mantenir-lo informat ens plau enviar-li la nostra News Professional BS Informa del mes de febrer de 2017, amb aquests continguts d’actualitat, i com sempre li oferim la nostra millor oferta de productes i serveis financers i li aportem informació pràctica i de valor, reflexions i exemples que l’ajudin a créixer i millorar en la seva activitat professional.

Seguint la línia marcada en anteriors publicacions, exposarem la gran tasca social que duen a terme els col·lectius professionals, que fàcilment es comprova en les activitats que realitzen i que no sempre transcendeixen. Per això incloem també diverses seccions destinades a recollir i difondre les experiències, els testimonis i els casos d’èxit d’aquests col·lectius. En aquest número tindrem diverses opinions de reconeguts professionals i la seva experiència professional.

També incloem en aquesta revista diverses seccions destinades a informar-lo i donar-li idees i consells, així com indicar-li les ajudes i subvencions que pot obtenir com a professional i inversor. A més, a la nostra secció de respostes professionals podrà consultar una sèrie de pronunciaments emesos per la Direcció General de Tributs (DGT) entorn dels problemes fiscals dels seus productes financers i la seva activitat professional.

Per acabar, li volem agrair la confiança dipositada en els nostres serveis. Li desitgem que tingui un bon any i que aquest número de la revista sigui del seu grat.

Fins aviat,

Rebi una salutació cordial.

Conxa Oliu
Directora General
Professional BS