Com afecta la reforma del Pla comptable a les pimes?

Guies i Ajudes

El Reial decret 602/2016, de 2 de desembre (d’ara endavant RD 602/2016), que va entrar en vigor el dia 18 de desembre de 2016 i tindrà efecte des de l’1 de gener de 2016, introdueix canvis significatius en el Pla general de comptabilitat (PGC) i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGC Pimes).

Les modificacions que s’introdueixen tenen per objecte adaptar el Pla general comptable a les directives comptables emanades del Parlament Europeu, i la seva finalitat principal és simplificar les obligacions comptables de les pimes.

Entre altres canvis, podem indicar que se suprimeix l’obligatorietat d’incloure l’estat de canvis en el patrimoni net per a les empreses que facin servir el model abreujat del PGC i per a les quals s’apliqui el model PGC Pimes. Es podran acollir al segon les empreses amb dues de les circumstàncies següents: que el seu actiu no superi els quatre milions d’euros; que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions, i que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a 50. A més, es redueix la informació que les pimes han d’incloure en el model de memòria abreujada.

D’altra banda, com ja es va establir en el Codi de Comerç, per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, els intangibles respecte dels quals no es pugui estimar amb fiabilitat la vida útil que han d’amortitzar en el termini de 10 anys. En concret, en el fons de comerç s’estableix a més una presumpció, que admet prova en contrari, que es recupera de manera lineal en 10 anys, amb la qual cosa l’empresa s’evita la tasca de justificar la vida útil d’aquest element.

Podem resumir les principals novetats en les següents:

1. Supressió de la categoria d’actius intangibles de vida útil indefinida

  1. Els actius intangibles sempre s’amortitzen. Si la seva vida útil no es pot estimar de manera fiable, es considera que serà de 10 anys (l’excepció que estableix el pla es troba en les despeses d’investigació i desenvolupament que s’han de continuar amortitzant, com a màxim, en 5 anys).
  2. El fons de comerç s’amortitza seguint aquests criteris, es considera que l’amortització és lineal i la vida útil és de 10 anys.
  3. El test de deteriorament no s’ha d’efectuar anualment (com era obligatori fins ara), però sí que s’ha d’analitzar anualment si existeixen indicis de deteriorament de valor.
  4. Les correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el fons de comerç no seran objecte de reversió en els exercicis posteriors.

Com a règim transitori es preveuen dues alternatives per aplicar aquests criteris, a elecció de la societat:

  1. Aplicació prospectiva dels nous criteris: es produeix l’amortització dels actius classificats abans com de vida útil indefinida a partir de l’aplicació del Reial decret 602/2016, sobre el valor que tinguin en aquell moment en llibres. L’amortització, en aquest cas, tindrà com a contrapartida el compte de pèrdues i guanys. Independentment del moment del reconeixement comptable de l’actiu en qüestió, l’amortització es durà a terme per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016 i, en principi, acabarà en 10 anys (31 de desembre de 2025 per a les societats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural).
  2. Aplicació retrospectiva dels nous criteris: aquests criteris s’apliquen des de la data d’adquisició de l’actiu o, en cas que la data d’adquisició sigui anterior, des de l’inici de l’exercici en què s’apliqui per primera vegada el PGC en vigor (amb caràcter general, els exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2008). Per aplicar el criteri retrospectiu cal distingir:
    • La part de l’amortització “retrospectiva” tindrà com a contrapartida un compte de reserves, incloent la del fons de comerç. Aquest càrrec es veurà minorat en la pèrdua per deteriorament que hagi reconegut l’empresa des de la data en què s’iniciï el còmput dels deu anys. Si el deteriorament sofert és superior a l’import de l’amortització que correspondria registrar, llavors no hi ha hauria cap amortització per registrar, ja que el deteriorament cobriria l’import de les amortitzacions que s’haurien d’haver efectuat.
    • La part de l’amortització prospectiva (des de l’1 de gener de 2016) tindrà com a contrapartida el compte de pèrdues i guanys. Aquesta amortització serà lineal durant el període que quedi per completar el termini de deu anys esmentat, excepte si ha existit un deteriorament més gran que les amortitzacions que s’haurien d’haver practicat, cas en què es reduirà la base de l’amortització.

2. Límits quantitatius per formular comptes anuals abreujats i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGC Pimes)

S’estableixen noves normes per poder-se acollir a aquesta simplificació del Pla general de comptabilitat destinat a petites i mitjanes empreses (PGC Pimes).

Amb el Reial decret 602/2016 es modifiquen els límits per aplicar-lo i igualar-lo als comptes anuals abreujats. En tots dos casos, els límits són els de la directiva comptable i de l’article 257 de la Llei de societats de capital (LSC).

En concret, són les empreses que durant dos exercicis seguits compleixin, en tancar-los, almenys dues de les condicions següents: que el total de les partides d’actiu no superi els 4 milions d’euros (abans 2); que l’import net de la xifra de negocis no superi els 8 milions d’euros (abans 5.700.000 euros), i que els empleats no superin el nombre de 50.

3. S’elimina l’estat de canvi en el patrimoni net

Com a simplificació, en aplicació de l’article 257.3 de la LSC, tant per a les empreses que apliquin el PGC Pimes com per a les que puguin formular balanç abreujat, s’exonera aquestes empreses de presentar l’estat de canvis en el patrimoni net, sens perjudici que voluntàriament decideixin presentar-lo.

Per tant, igual com l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de canvis en el patrimoni net deixa de ser obligatori.

4. Es redueix el contingut de la memòria abreujada i la memòria del PGC Pimes

S’eliminen els apartats corresponents a l’aplicació de resultats; ingressos i despeses; subvencions, donacions i llegats, i la informació sobre el termini de pagament a proveïdors.

Així, el contingut del model de memòria queda en els punts següents:

1. Activitat de l’empresa
2. Bases de presentació dels comptes anuals
3. Normes de registre i valoració
4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
5. Actius financers
6. Passius financers
7. Fons propis
8. Situació fiscal
9. Operacions amb parts vinculades
10. Altra informació

5. Drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Els drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle deixen de considerar-se com a immobilitzats intangibles i passen a ser existències, tant els destinats a cancel·lar obligacions com els que es mantinguin per ser venuts.
Departament d'Estudis de Planificación Jurídica