Entrevistem a Victoria Ortega, Presidenta Unión Profesional

Col·lectius professionals

Victoria Ortega

Presidenta de Unión ProfesionalPresidenta del Consejo General de la AbogacíaVicepresidenta del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS)Vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL)

Parlem una mica de la seva trajectòria professional

Des de molt jove, i probablement pel meu caràcter, va estar en el meu latent la idea de dedicar-me a una professió estretament lligada a la vida quotidiana de les persones. Vaig optar pel Dret i per l'Advocacia perquè en la resolució de conflictes i en la idea de contribuir a la justícia hi veia una manera de donar assistència i, alhora, d'aportar a un bé més gran. Un esperit, el de la contribució a un interès general, que comparteixen totes les professions.

Vaig estudiar Dret a la Facultat de Valladolid, on em vaig doctorar. L'exercici professional en l'Advocacia el vaig iniciar a Santander i he seguit allí fins ara. Pel que fa a la docència, vaig començar a donar classes de Dret Processal com a professora associada de la Facultat de la Universitat de Valladolid, com a interina a la de Burgos i ja com a titular a la Universitat de Cantàbria. Gaudeixo especialment de donar classes a la universitat, pel contacte amb les noves generacions i perquè et fa estar al dia en tot. No et permeten acomodar-te, sinó que et posen reptes constantment, la qual cosa és imprescindible per a poder innovar i fer-ho tan bé com sigui possible.

Pel que fa a l'àmbit institucional, vaig començar la meva trajectòria en el Col·legi d'Advocats de Cantàbria, on vaig estar com a degana durant vuit anys. Després vaig ser vicepresidenta i secretària general del Consell General de l'Advocacia abans d'accedir a la seva presidència. El temps que vaig estar com a degana en el Col·legi de Cantàbria també vaig ser presidenta de la seva Unió Professional, un període en el qual vaig comprendre la importància que tenen les professions, en el seu conjunt, per a la ciutadania i la importància de dur a terme un projecte comú atenent la seva diversitat.

Podria fer-nos un comentari sobre la missió d'Unión Profesional? Què la va animar a participar-hi?

Unión Profesional és una organització que agrupa trenta-quatre professions estructurades en els seus respectius Consells Generals i Col·legis Professionals nacionals, vinculades als àmbits de la sanitat, social, l'enginyeria, l'arquitectura, el dret, l'economia, el científic i la docència. Junts, aglutinen a prop de mil col·legis professionals i un milió i mig de professionals liberals en tot el territori espanyol.

Parlem d'un subsector, el dels serveis professionals, que genera més del 10% del Valor Afegit Brut de l'economia espanyola, la qual cosa implica, com és lògic, una responsabilitat. És per això que la missió d'Unión Profesional, fruit del compromís de les professions que la componen, se centra a promoure la cultura i els valors professionals, essent els nostres principals eixos de treball la divulgació de conceptes clau com l'acte professional, la funció deontològica, la formació contínua i el desenvolupament professional.

M'agrada veure Unión Profesional com un multiplicador de perspectives. Quan les diferents professions s'uneixen i comparteixen sabers, la visió holística surt reforçada. També entenc que es potencien i visibilitzen àmbits com el jurídic en un sentit horitzontal, perquè aquest té una intervenció transversal en totes les professions. Però, sens dubte, el que em va animar en el seu moment a presidir la intercol·legial càntabra, primer, i Unión Profesional ara és tot l'àmbit d'actuació comuna que les professions comparteixen. És un repte que estic encantada de poder abordar.

Vostè ja era Presidenta del Consell General de l'Advocacia, per tant amb una clara formació jurídica. El perfil professional de cadascú influeix a l'hora d'encarar els temes? Com s'aconsegueix l'harmonització entre les diferents professions?

Sens dubte. Parlava d'Unión Profesional com a multiplicador de perspectives precisament perquè crec que la diversitat dels perfils professionals que la componen és un dels seus grans valors; insistint, també, que hi ha professions que tenen un caràcter més transversal que unes altres i que permeten, com comentava, conèixer aspectes de les altres des d'un determinat àmbit.

Deia recentment l'assagista i filòsof Daniel Innerarity que cada professió ha de desenvolupar capacitats per a veure's en el conjunt i en companyia d'altres professions, i em sembla una idea bastant precisa del que intentem fer a Unión Profesional. L'harmonització és senzilla mentre no s'incideix en els temes que separen sinó en aquells que creen comunitat.

I és que són tants els temes que uneixen que, dedicant-nos tan sols a desenvolupar aquells que ens són fructífers, la feina que tenim al davant és poc menys que immensa.

Són molts els sectors que han quedat greument danyats, per aquesta situació. Com s'ha abordat aquesta qüestió des d'Unión Profesional? En què estan treballant?

Des del primer moment, Unión Profesional ha traslladat a les autoritats del nostre país la disponibilitat de la xarxa de col·legis professionals per a posar-se a disposició dels poders públics i col·laborar amb ells de la manera més coordinada i efectiva possible. Així mateix, s'ha sol·licitat l'adopció de mesures econòmiques especials que permetin compensar i sostenir en el temps tant la realització de les activitats professionals com les funcions institucionals de les corporacions col·legials.

En l'àmbit més estratègic, estem treballant prospectivament amb l'ànim de poder traslladar a la ciutadania confiança professional de cara a futures contingències relacionades amb la pandèmia. Per a això, continuem desenvolupant el potencial comú de les organitzacions professionals amb el propòsit d'afavorir i facilitar tota actuació destinada a preservar l'interès general i els drets de la ciutadania.

Quins consells donaria a la ciutadania per a poder fer front al nou escenari socioeconòmic?

És una pregunta complicada. Sembla que en aquest moment el primer que necessitem és donar una solució al tema sanitari. La primera exigència, en el nivell que ens ocupa, és la conjunció de responsabilitat personal i responsabilitat pública, col·lectiva; que siguem capaços cadascú des de la seva esfera, i en col·lectiu, de superar el tràngol sanitari.

A partir d'aquí, hauríem d'analitzar quines necessitats en el llarg termini s'han d'abordar perquè estem parlant de la sostenibilitat de la vida a un nivell global. El rector de la Universitat de Cantàbria denunciava, recentment, la falta d'inversió en ciència i recerca, i recordava que els països són pròspers perquè inverteixen en recerca. Des de la perspectiva de la reconstrucció econòmica i social, crec que aquesta és una qüestió fonamental.

Després hi ha el marge de confiança i seguretat econòmica que s'ha de garantir perquè tots individualment i la societat en el seu conjunt puguem continuar vivint dignament, així com superar la por i restablir la normalitat en les relacions personals, que han resultat bastant tocades per aquesta pandèmia. Cal no oblidar que som mediterranis i que tenim al nostre caràcter estar en contacte amb els nostres semblants, una cosa que trobem molt a faltar.

Vostè és la primera Presidenta de la Unión Profesional. Ser la primera dona exercint un càrrec de tanta responsabilitat en aquesta prestigiosa institució és una responsabilitat o un estímul?

La responsabilitat i l’estímul més gran serà no ser l'última. Però, sí, la il·lusió amb la qual afronto aquesta presidència és enorme, sens dubte, molt semblant a la que vaig sentir quan vaig ser elegida presidenta del Consell General de l'Advocacia. Crec important poder establir una continuïtat en la representació i contribuir a la normalització de dones i homes en llocs de responsabilitat, i que això sempre sigui en clau de meritocràcia, atenent també les polítiques de corresponsabilitat, per exemple, perquè tothom pugui tenir oportunitats.

Com creu que ha de ser la relació entre les entitats financeres i els col·lectius professionals? Què espera un professional del seu banc?

Crec que les entitats financeres han d'entendre l'essència de les professions, el seu compromís amb l'interès general, així com les necessitats de les persones que les formen i oferir productes adequats a aquestes necessitats professionals, que poden diferir depenent de l'àmbit i el sector. Com en altres esferes de la societat, tot professional espera del seu banc que l’escolti, i que l’ajudi.

Com exerceixen els Col·legis Professionals influència a l'hora de legislar o de prendre decisions? Quins canals empren?

En contextos de canvi com l'actual veiem més que necessari poder garantir la més àmplia interlocució dels poders públics amb les organitzacions col·legials perquè són agents socials, i la col·laboració recíproca d'aquestes amb les administracions hauria d'estar més desenvolupada. Cal no oblidar que els Consells Generals i els Col·legis Professionals atenem l'interès general. És per això que treballem el nostre poder d'influència des de la comunicació i les relacions institucionals. L'aspiració amb els poders públics no ha de ser tant que ens escoltin com que ens preguntin.