Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Consolida 94 FI

Un fons que et dona just el que busques

Sabadell Consolida 94, FI
Ideal per als inversors que busquen obtenir rendibilitat sense posar en risc tot el capital.
 
Es gestiona de manera activa i flexible i adapta les inversions per augmentar les probabilitats d'obtenir rendibilitat.
 
Ho vull

Per què escollir Sabadell Consolida 94, FI?

 • Té com a objectiu obtenir rendibilitat.
  En l'actual context econòmic, una de les millors formes d’inversió és la que busca obtenir rendibilitat sense posar en risc tot el capital invertit. I aquest fons combina la recerca de rendibilitat amb una protecció parcial.

   
 • Protegeix una part dels teus diners.
  Està dissenyat per garantir que el seu valor liquidatiu no sigui inferior al 94 % del valor liquidatiu de referència de cada període de protecció. La protecció és atorgada pel garant (Amundi, S.A.) i es preveu per un període inicial de cinc anys (des del 21 de maig de 2021 fins al 21 de maig de 2026) amb possibles renovacions posteriors per períodes d'un any.

  Període de protecció parcial.
  El període de protecció és el període comprès entre el primer dia hàbil de l’any (inclòs) fins a l’últim dia hàbil de l’any (inclòs).

  Valor de liquidació de referència en cada període.
  El valor liquidatiu de referència serà l'últim valor liquidatiu de l'anterior període de protecció.
  El valor liquidatiu de referència s'estableix cada any, i es reseteja al principi de cada període.

  El fons podrà tenir rendibilitat positiva, nul·la i, fins i tot, pèrdues. Si durant el període de protecció parcial el valor liquidatiu s'acostés al valor liquidatiu consolidat, per assegurar aquesta protecció parcial del capital es podria arribar al cas extrem de tenir tot el patrimoni invertit en actius de menor risc.

  Quan el valor de liquidació estigui garantit o depengui d'un o més contractes amb una contrapart, hi ha el risc de contrapart, que consisteix que aquesta incompleixi les seves obligacions de pagament.
 

Com inverteix Sabadell Consolida 94, FI?

Sabadell Consolida 94, FI inverteix a tot el món i en tota classe d'actius. Per augmentar les probabilitats d'obtenir rendibilitats, es gestiona de manera activa i flexible sobre la base d'una anàlisi fonamental dels mercats, que li permet adaptar-se constantment a diferents entorns. D'aquesta manera, en condicions favorables de mercat es prioritzen els actius de risc (inverteix fins a un 30 % de la cartera en renda variable) per capturar el seu potencial de rendiment i, en mercats baixistes, es redueix el nivell de risc de la cartera i s'inverteix en actius més conservadors.

Què més pot oferir-me aquest fons?

 • Experiència i professionalitat.
  Amb un equip estable de persones amb una àmplia experiència en gestió de fons i gestió d'actius.
   
 • Liquiditat total.
  Pots rescatar la teva inversió totalment o parcialment en el moment que vulguis, sense penalització.
   
 • Avantatges fiscals.
  Com passa amb tots els fons d'inversió, si ets una persona física resident a Espanya, no tributaràs fins al moment en què desinverteixis.

Recorda que...

 • Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscs inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, de manera que el valor d'adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions, tant a l'alça com a la baixa, i hi ha la possibilitat que no recuperis l'import invertit inicialment.
   
 • Si l'evolució dels mercats no és l'esperada, el fons pot tenir pèrdues. Per això, la retirada dels diners amb caràcter previ al compliment de l'horitzó temporal mínim recomanat (que en aquest cas és de 3 anys) augmenta el risc de pèrdua de capital.
   
 • En invertir en mercats internacionals, hi ha un risc de tipus de canvi per la inversió en actius denominats en divises diferents de la divisa de la participació.

 • Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines  Altres productes que poden ser del seu interès