Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.

Dipòsit Vinculació a 12 mesos

La confiança en nosaltres augmenta el seu interès

Depósito Vinculación

Perquè aquest dipòsit a 1 any agraeix la seva relació amb ActivoBank oferint-li un millor interès pels seus estalvis.

És fàcil: a la rendibilitat inicial del Dipòsit Vinculació, afegeixi-hi:

 • +0,50% per l’abonament en concepte de nòmina o pensió, amb un import mínim mensual de 700 euros, durant almenys vuit mesos.
 • +0,75% si el seu patrimoni final és superior al 80% del patrimoni inicial més l’import contractat en el dipòsit.
 • I sempre amb la recuperació del 100% del capital al venciment.
Contracti’l des de només 600 euros i fins a un màxim de 25.000 euros.


El pagament d’interessos és al venciment. En cas de cancel•lació anticipada total s’aplicarà una penalització de l’1% sobre el saldo del dipòsit per al període comprès entre la data de cancel•lació i la de venciment. Aquesta penalització no podrà excedir de l’import dels interessos generats des de l’inici de l’operació. No se’n permet la cancel•lació parcial. Els rendiments generats estan subjectes a retenció segons la legislació fiscal vigent.
Es considera patrimoni inicial i patrimoni final l’últim saldo mitjà mensual registrat de les posicions de passiu, que comprenen comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i BS Gestió de Carteres de Fons.

 • Fiscalitat

  Residents
  Els interessos que es perceben s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF. El tipus impositiu que cal aplicar sobre la base imposable de l’estalvi és del 21% per als primers 6.000 euros de base, del 25% per als següents 18.000 euros de la base i del 27% a partir de 24.000,01 euros.
  En el moment que s’abonin, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 21%.

  No-residents
  Per als dipòsits de no-residents, degudament acreditats, no es fa cap retenció sobre els interessos generats, els quals estan exempts de tributació a Espanya. Si no s’acredita la no-residència es practicarà una retenció del 21%.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines  Altres productes que poden ser del seu interès