Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents.

Compte Expansió Premium

El compte corrent sense comissions per als que volen més.

Indicador de risc aplicable al Compte Expansió Premium
1/6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, essent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 € per dipositant.
cuenta_expansion

Si no vols pagar comissions, ni pel teu compte corrent ni per les teves targetes de dèbit i crèdit, aquest és el teu compte bancari.
Perquè sempre has sabut triar el millor.

No deixis escapar aquestes condicions prèmium:

Et donem més.
Targetes Or, una de crèdit per titular i una de dèbit per titular, totalment gratuïtes. Sense comissions d’emissió ni de manteniment.
Ens adaptem a tu.
Perquè flexibilitzem els requisits a fi que tu també siguis prèmium.
Sol·licitar compte
 
Aquests són els motius pels quals no deixaràs escapar el Compte Expansió Premium:
Sense comissions d’administració ni de manteniment
 
Ni d’administració ni de manteniment de compte. Rendibilitat: 0% TAE1.
Consultar document informatiu de les comissions
Targetes OR gratuïtes
 
Una de dèbit i una de crèdit per titular del compte. Sense comissions d’emissió ni de manteniment. Amb el servei Protecció Targetes inclòs i amb responsabilitat limitada per robatori o pèrdua.
Amb una Línia Expansió2
 
De fins a 5.000 €. Uns diners extra que pots utilitzar totalment o parcialment i que pots tenir en el teu compte de manera immediata. Sense tràmits i sense comissions d’obertura ni d’estudi.
Què necessites per fer-te del Compte Expansió Premium?
Només dues coses:
servicios_digitales
Tenir-hi domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular d’un import mínim de 700 €. Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
Tenir contractat un d'aquests productes a Banc Sabadell:
  •  Una assegurança de protecció3, que t’oferirà un plus de tranquil·litat a tu i als teus. Les assegurances incloses són: auto, salut, dental, llar, decessos, protecció pagaments, accidents i vida risc. Se n’exclouen les assegurances de vida estalvi.
  •  Un contracte d'Autorènting.
  •  Un d’aquests productes amb un import mínim de 10.000 €: un fons d’inversió, un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat, un pla EPSV o un contracte de valors amb accions de qualsevol companyia.

Si aquestes condicions no et van bé, hi ha altres opcions:

Tens un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 €. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió de Cartera de Fons.

O si ets titular de 10.000 accions o més de Banco de Sabadell, S.A. 

* Transcorreguts 6 mesos des de la contractació, per continuar beneficiant-se dels avantatges del compte caldrà complir amb els requisits habituals del Compte Expansió Premium.

Oferta vàlida fins al 30/06/2022.

1. Rendibilitat: 0% TAE, 0% TIN calculada per a un supòsit en el qual es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 2.500 euros, aplicant un tipus d’interès del 0% i la comissió d’administració i manteniment del compte de 0 euros/any. La liquidació del compte es fa amb periodicitat trimestral.

2. Línia Expansió: La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions generals del contracte a http://bancsabadell.com/lineaexpansion. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació de les condicions contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, en cas que n’hi hagi més d’un. El límit de crèdit inicial és comú independentment del nombre de titulars del compte, revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió, i en poden disposar de manera indistinta i solidària. El límit mensual va des de 2.000 euros fins a 5.000 euros i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mesos. TIN: 17,88%. TAE: 19,42%. Comissió d’obertura del 0,00%. Comissió d’estudi del 0,00%. Comissió de cancel·lació anticipada del 0,00%.

Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 euros i a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros i una última quota de 183,19 euros. Import total carregat: 2.198,94 euros. Import interessos: 198,94 euros. Cost total del crèdit: 198,94 euros. TAE: 19,42%.

Exemple per a una Línia Expansió de 5.000 euros i a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 euros i una última quota de 458,04 euros. Import total carregat: 5.497,36 euros. Import interessos: 497,36 euros. Cost total del crèdit: 497,36 euros. TAE: 19,42%.


Per al càlcul de la quota a pagar s’utilitza el sistema d’amortització francès, que es caracteritza perquè és un sistema de quotes constants.
Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d’aquesta oferta es coneix cap circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta vàlida fins al 30/06/2022.

3. Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004, que té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancsabadell.com/bsmediacion.