Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Banco de Sabadell. S.A.

SERVEIS BANCARIS I OPERACIONS FETES EN EUROS AL MERCAT NACIONAL
Epígraf 1 Condicions generals
Epígraf 2

Gestió de cobrament d'efectes (presentació i devolució) o de crèdits comunicats en suport magnètic (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)

Epígraf 3

Gestió de cobrament de xecs bancaris (presentació i devolució) o de xecs i pagarés de compte corrent (presos en negociació, gestió de cobrament o per a la seva compensació)

Epígraf 4 Xecs, documents de pagament garantits i altres ordres de pagament
Epígraf 14 Caixes de lloguer i custòdia de dipòsits
Epígraf 15 Serveis prestats diversos
Epígraf 16 Avals i altres garanties
Epígraf 17

Crèdits, línies de risc, préstecs, efectes financers, descoberts en compte corrent i excessos en compte de crèdit i avançaments sobre efectes, factures i certificacions.

Epígraf 18 Liquidació i cancel·lació de dipòsits a termini (imposicions, certificats de dipòsit, efectes de propi finançament)
Epígraf 20 Operacions en el mercat de deute públic en anotacions en compte, per compte de clients
Epígraf 21 Documents emparats en crèdits documentaris, cartes de crèdit o ordres de pagament documentàries
Epígraf 22 Cobrances, remeses simples i documentàries rebudes
Epígraf 23 Remeses simples i documentàries preses en negociació o en gestió de cobrament enviades
Epígraf 24 Crèdits simples, documentaris, acceptacions i ordres de pagament documentàries.
Epígraf 25 Factoring i Confirming.
Epígraf 26 Leasing


SERVEIS BANCARIS I OPERACIONS FETES EN MONEDA ESTRANGERA AL MERCAT NACIONAL O INTERNACIONAL I EN EUROS AL MERCAT INTERNACIONAL.
Epígraf 45 Condicions generals
   
IMPORTACIONS  
Epígraf 51 Cobrances, remeses simples i documentàries
Epígraf 52

Crèdits simples i documentaris, acceptacions i ordres de pagament documentàries sobre estranger

Epígraf 53 Emissió de xecs bancaris
Epígraf 54 Finançament d'importacions
   
EXPORTACIONS  
Epígraf 55 Xecs bancaris o de viatge sobre Espanya o l'estranger, presos en negociació
Epígraf 56 Xecs personals sobre l'estranger i euroxecs no garantits presos en negociació
Epígraf 57 Remeses simples i documentàries sobre estranger preses en negociació o en gestió de cobrament
Epígraf 58 Documents emparats en crèdits documentaris, cartes de crèdit o ordres de pagament documentàries de l'estranger.
Epígraf 59 Operacions de crèdit subministrador i descompte sense recurs a clients (forfaiting) amb subvenció oficial (ICO o similars)
Epígraf 60 Operacions de crèdit comprador
Epígraf 61 Finançament d'exportacions
   
AVALS  
Epígraf 63 Avals i garanties amb l'estranger
   
TURISME  
Epígraf 64 Operacions de bitllets estrangers
Epígraf 65 Compravenda de xecs de viatge
Epígraf 66 Euroxecs
   
ALTRES SERVEIS  
Epígraf 67 Despeses de gestió per compte de clients
Epígraf 69 Compravenda a termini en moneda estrangera
Epígraf 70 Préstecs en divisa
Epígraf 71 Pòlissa de crèdit en divises, descoberts en compte corrent i excessos en compte de crèdit
Epígraf 72 Cancel·lació de dipòsits a termini
Epígraf 73 Informes comercials
Epígraf 74 Serveis UE
Epígraf 75 Opcions i futurs sobre divises

TARIFES DE COMISSIONS PER SERVEIS DE PAGAMENT
Epígraf 90 SERVEIS DE PAGAMENT: TARIFES DE COMISSIONS
  1. Ordres d’entitats per a càrrec de domiciliacions, cessió de rebuts domiciliats i devolucions.
  2. Transferències.
  3. Targetes.
  4. Administració i manteniment de comptes a la vista.
  5. Compte corrent de centralització de fons i servei Cash Pooling Internacional.