Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió

Fàcil i immediat per al que més necessitis

Ara vostè pot reformar la llar, comprar mobles, fer un viatge o fer front a unes despeses imprevistes per molt poc al mes i amb tota comoditat.

Amb el Préstec Expansió vostè elegeix la forma de pagar que més li convé o, si ho prefereix, no pagui res durant els 3 primers mesos.

Ara pots simular el teu Préstec Expansió des de Google Chrome mentre navegues pels teus llocs de compres favorits.

De manera ràpida, senzilla i sense deixar a mitges el que feies!

Activar extensió

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
     
  Fins a 96 mesos
  Tipus d'interès: 7,75%1
  Import: Des de 3.000 euros fins a 60.000 euros
  TAE: Des de 10,25% fins a 16,01%2
  Comissió d'obertura: 2,25%
  Comissió d'estudi: 0,00%
  Compensació de reemborsament anticipat  0,50%3


  Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) d’uns imports fins a 18.000 euros en les condicions establertes en la Carta del Compromís d’Abonament Immediat del Préstec Expansió, que pot consultar en la seva oficina ien el nostre web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, degudament emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.

  (1) Préstec Expansió al 7,75% TIN. Tipus d’interès condicionat a la domiciliació de la nòmina i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs. Oferta vàlida fins al 30/06/2018. Condicions vàlides per a sol·licituds fetes a través de canals a distància per uns imports des de 3.000 euros fins a 60.000 euros.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2,25% calculada sobre l’import del préstec sol·licitat i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs per a una persona de 37 anys. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència opcional de tres mesos. Consulti en la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  - TAE mínima del 10,25% per un import sol·licitat de 12.000 euros per tornar en 8 anys, a un tipus d’interès del 7,75% nominal anual i una quota mensual de 168,12 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 573,84 euros. L’última quota és d’un valor inferior: 167,99 euros. Import total carregat: 16.983,23 euros.

  - TAE màxima del 16,01% per un import sol·licitat de 12.000 euros per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 7,75% nominal anual i una quota mensual de 708,32 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 371,04 euros. L’última quota és d’un valor inferior: 708,17 euros. Import total carregat: 13.390,65 euros.

  (3) Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any la compensació aplicada és del 1%.

  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al seu préstec.
  Protecció Total Préstecs inclou les assegurances Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments.
  Protecció Total Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadellSeguros Generales,Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Ambdues tenen com a mediador Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
  BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, subjecte als termes i condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.
  BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.

  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Préstec Expansió
  • Llame al número
   902 323 000
   +34 935 202 304 (desde el extranjero)
   Todos los días, las 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visite una de nuestras oficinas.
 • Requisits

  Per tramitar el seu BS  Préstec Expansió només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, targeta de residència o passaport
  • 2 últimes nòmines (treballadors per compte d'altri)
  • Declaració IRPF (últim exercici)
  • Tipus de préstec condicionat a client amb nòmina domiciliada i contractant el segur Protecció Total Préstecs.


Altres productes que poden ser del seu interès