Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió

Fàcil i immediat per al que més necessiti

Ara vostè pot comprar mobles, fer un viatge o fer front a unes despeses imprevistes per molt poc al mes i amb tota comoditat.

Amb el Préstec Expansió vostè elegeix la forma de pagar que més li convé o, si ho prefereix, no pagui res durant els 3 primers mesos.Calculi la seva quota

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
     
  Fins a 96 mesos
  Tipus d'interès: 8,75%2
  Import: Des de 2.500 euros fins a 60.000 euros
  TAE: Desde 11,63% hasta 20,48%3
  Comissió d'obertura: 2,50% (mín 75 euros)
  Comissió d'estudi: 0,50% (mín 30 euros)
  Compensació de reemborsament anticipat  0,50%4


  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) d’uns imports fins a 18.000 euros en les condicions establertes en la Carta del Compromís d’Abonament Immediat del Préstec Expansió, que pot consultar en la seva oficina ien el nostre web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, degudament emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.

  (2) Préstec Expansió al 8,75% TIN. Tipus d’interès i comissions d’obertura i d’estudi per a clients amb una antiguitat superior a 6 mesos, amb la domiciliació de la nòmina i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, i condicionat al dictamen de risc. Oferta vàlida fins al 30/09/2019. Condicions vàlides per a sol·licituds fetes a través de canals a distància per uns imports des de 2.500 euros fins a 60.000 euros.

  (3) El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2,50% (mínim: 75 euros) i d’estudi del 0,5% (mínim: 30 euros) calculades sobre l’import del préstec sol·licitat i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs per a una persona de 34 anys. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos. Consulti a la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  Exemple per a un import sol·licitat de 2.500 euros:

  TAE mínima del 12,05%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 36,31 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, amb una prima de 118,03 euros. L’última quota és d'un valor inferior: 35,17 euros. Import total carregat: 3.707,65 euros.

  TAE màxima del 20,48%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 148,71 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, amb una prima de 77,84 euros. L’última quota és d'un valor inferior: 148,62 euros. Import total carregat: 2.859,53 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 5.000 euros:

  TAE mínima de l’11,66%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 72,61 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, amb una prima de 236,06 euros. L’última quota és d'un valor inferior: 71,75 euros. Import total carregat: 7.360,76 euros.

  TAE màxima del 18,62%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 297,42 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, amb una prima de 155,69 euros. L’última quota és d'un valor inferior: 297,25 euros. Import total carregat: 5.664,08 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 12.000 euros:

  TAE mínima de l’11,63%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 174,26 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, amb una prima de 566,54 euros. L’última quota és d'un valor inferior: 172,83 euros. Import total carregat: 17.654,07 euros.

  TAE màxima del 18,45%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 713,80 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs, amb una prima de 373,64 euros. L’última quota és d'un valor inferior: 713,68 euros. Import total carregat: 13.581,92 euros.

  (4) Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any la compensació aplicada és del 1%.

  Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos. Consulti a la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  S’informa que l’eina de simulació mostra totes les quotes mensuals amb el mateix import (no considera la possible diferencia d’import a la última quota). L’import total adequat inclou la totalitat de las quotes.

  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al seu préstec.

  Protecció Total Préstecs inclou les assegurances Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments.

  Protecció Total Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadellSeguros Generales,Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Ambdues tenen com a mediador Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el www.bancosabadell.com/bsmediacion.

  BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, subjecte als termes i condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.

  BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.

  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Préstec Expansió
  • Truqui al número
   963 085 000
   +34 935 202 304
   (des de l’estranger)
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de les nostres oficines
 • Requisits

  Per tramitar el seu BS  Préstec Expansió només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, targeta de residència o passaport
  • 2 últimes nòmines (treballadors per compte d'altri)
  • Declaració IRPF (últim exercici)
  • Tipus de préstec condicionat a client amb nòmina domiciliada i contractant el segur Protecció Total Préstecs.


Altres productes que poden ser del seu interès