Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Pla Compromís Segur

El pla amb el qual volem fer créixer la seva confiança en nosaltres amb un compromís que també creix:
SA_PromoSegurosPCS_CA

Concentri la seva confiança en qui li dóna més confiança. Gaudirà d’uns avantatges en exclusiva de les nostres promocions en assegurances

 • Preus competitius.
 • Assegurances amb unes cobertures més àmplies, uns límits d’indemnització més alts i un servei més eficaç.
 • Telèfon únic, operatiu les 24 hores. Gaudeixi de la comoditat de disposar d’un únic número per a qualsevol gestió.
 • Assessorament i facilitats per cancel·lar eficaçment en termini i forma qualsevol assegurança que tingués contractada amb una altra companyia.

Si vol estalviar en la seva assegurança de vida, assegurança de cotxe o assegurança de llar, consulti arala durada, les condicions i el funcionament del Pla Compromís Segur.

1. Estalvi a través de devolucions del preu equivalent de les assegurances contractades, d’acord amb les condicions de la promoció. El 25% d’estalvi s’obté amb 6 o més assegurances Life Care, Protecció Llar i/o Protecció Autos contractades i es materialitza en el moment de la renovació de les assegurances existents o en la contractació d’assegurances noves. L’import màxim de devolucions és de 400 euros. La promoció és vàlida per a clients que tenen Compte Expansió o Compte Expansió Negocis. Consulti la durada, les condicions i el funcionament del Pla Compromís Segur en el web grupbancsabadell.com i en la seva oficina.

2. Life Care és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Protecció Autos és l’assegurança Zurich Motor Pack de Zurich Insurance plc, sucursal a Espanya. Les tres assegurances són distribuïdes per Banco de Sabadell, S.A., Banco Urquijo Sabadell Banca Privada, S.A. i Banco Guipuzcoano, S.A., subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa. BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767 i Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E-0189, tenen subscrit un acord de cessió de xarxa per comercialitzar l’assegurança Protecció Autos/Zurich Motor Pack mitjançant la xarxa agencial de BanSabadell Seguros Generales. Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A-08000143 i domicili social a la av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, és operador de bancassegurances exclusiu de BanSabadell Seguros Generales i de BanSabadell Vida i està inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances amb el número C-0557A08000143.

 • Avantatges i Serveis

  Tranquil·litat

  La gamma d’assegurances de Protecció Vida, Llar i Autos que li ofereix el grup Banc Sabadell li garanteix unes àmplies cobertures i un servei de qualitat. Estalviï en assegurances sense sorpreses i amb compromisos de terminis de gestió.

  Estalvi

  A més d’uns preus competitius, gaudirà de devolucions percentuals del cost equivalent de les seves assegurances Life Care, Life Care Personal, Life Care Premium, Protecció Llar i Protecció Autos/Zurich Motor Pack en funció de les que tingui contractades. Computen totes les assegurances contractades per qualsevol membre de la família* sempre que el compte de càrrec sigui el mateix:

  Amb 2 assegurances contractades: 5% de devolució
  Amb 3 assegurances contractades: 10% de devolució
  Amb 4 assegurances contractades:  15% de devolució
  Amb 5 assegurances contractades:  20% de devolució
  Amb 6 o més assegurances contractades: 25% de devolució

  *S’entendrà per membre de la família qualsevol titular o autoritzat del Compte Expansió o Expansió Negocis del grup Banc Sabadell que tingui domiciliat en aquests comptes el pagament de la prima de les assegurances principals i complementàries, tinguin o no vincle d’afinitat o consanguinitat.

  Telèfon únic 24 hores

  Per a aquells casos en què necessiti utilitzar les seves assegurances, disposarà de la màxima comoditat i eficàcia a través d’un telèfon únic operatiu 24 hores, o per a qualsevol gestió relacionada amb les seves assegurances, des de declarar un sinistre de la llar fins a sol·licitar una assistència en carretera o fer una consulta sobre la seva assegurança de vida.

  Assessorament canvi de companyia

  L’assessorem sobre com cancel·lar eficaçment en termini i forma qualsevol assegurança que pogués tenir contractada en qualsevol companyia i que vostè hagi decidit no renovar i contractar-la a través del grup Banc Sabadell.

  Extracte “Les seves assegurances”

  Li facilitem agrupades les dades més rellevants de les assegurances principals i complementàries de la seva família contractades a través del grup Banc Sabadell per tal que pugui valorar d’una manera àgil i ràpida si el seu nivell de protecció és suficient o si cal augmentar-lo.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Preguntes Freqüents

  Què és el Pla Compromís Segur?

  És un conjunt d’avantatges econòmics i de serveis exclusius dels comptes Expansió i Expansió Negocis que s’ofereixen sense cap cost per la contractació d’assegurances de protecció de particulars.

  Com funciona?

  El Pla Compromís Segur s’associa de manera automàtica al Compte Expansió/Expansió Negocis amb la contractació de la primera assegurança i agrupa totes les assegurances dels seus titulars i/o autoritzats. Com més assegurances contractades, més gran serà la devolució de primes en el Compte Expansió/Expansió Negocis.

  Quant em puc estalviar amb el Pla Compromís Segur?

  Fins a un 25% d’estalvi sobre el total de primes de Life Care, Protecció Llar i Protecció Autos/Motos, amb un màxim de 400 euros anuals.

  Quines assegurances aporten avantatges al Pla Compromís Segur?

  Totes les assegurances de protecció de particulars: Life Care (i les seves modalitats), Protecció Llar, Protecció Autos/Motos, Accidents i assegurances vinculades a préstecs o crèdits (Protecció Vida Capital Constant, Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments).

  Quines assegurances generen devolució de primes?

  Life Care (i les seves modalitats), Protecció Llar i Protecció Autos/Motos. La resta ajuden a incrementar la taula percentual o desencadenar l’abonament d’efectiu de les devolucions de primes en compte.

  Els percentatges de devolució de primes s’apliquen a TOTES les assegurances que generen devolució?
  SÍ. Els percentatges de devolució de primes són acumulatius. Si un client té 2 assegurances, s’aplica a aquestes un 5% de devolució de les primes. Però si contracta una tercera assegurança, aquesta generarà d’entrada un 10% de devolució, i al venciment de les 2 anteriors també es generarà un 10% de devolució en lloc del 5% que ja tenien.

  Què passa si un client cancel·la una de les seves assegurances amb  Pla Compromís Segur?

  La cancel·lació d’una assegurança redueix l’escalat percentual de devolució de primes. Per exemple, si un client té tres assegurances i no en renova una al seu venciment, el percentatge de devolució de primes acumulat es reduirà del 10% al 5%.  Altres productes que poden ser del seu interès