Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Li pot interessar...

• Guia Renda Vitalícia

Pla d'Estalvi Sistemàtic, PIES

Rendibilitat garantida, tota la disponibilitat i avantatges fiscals

Plan Ahorro Sistematico

 Pla Estalvi Sistemàtic o PIES és una assegurança d'estalvi que li permet acumular un capital per al seu futur i obtenir importants avantatges fiscals.

Especialment recomanat per:

 • Estalviar de mica en mica fins a acumular capital per complementar la seva jubilació.

Els seus principals avantatges són:

 • Tenir la seguretat d'una rendibilitat garantida i adaptada a l'evolució del mercat.
 • Disposar dels seus diners en qualsevol moment.
 • Gaudir d'un favorable tracte fiscal a llarg termini si cobra el seu capital en forma de renda vitalícia.
   

 • Caracteristiques

  Import: màxim anual de 8.000 euros, i amb un màxim total acumulat de 240.000 euros per assegurat.

  Aportacions: és un producte totalment flexible, podrà començar a construir el seu capital fent aportacions periòdiques mensuals a partir de només 50 euros, a més d'aportacions extra quan vostè prefereixi.

  Plan Ahorro Sistemático, PIAS
  10 anys 20 anys 30 anys
  Aportació de 50€ mensuals
  8.348 €
  23.674 €
  50. 845 €
  Aportació de 100€ mensuals
  16.634 €
  47.273 €
  101.599 €
  Aportació de 150€ mensuals
  24.921 €
  70.872 €
  152.352 €

  Nota: Supòsit amb una aportació inicial de 50 euros, un tipus d'interès del 2% i una revaloració anual de les aportacions del 5%

  Rendibilitat: aquest pla li garanteix un tipus d'interès per semestres naturals que coneixerà per endavant i que és creixent en funció del saldo del pla.

  Disponibilitat: podrà disposar dels seus diners quan vulgui, des del primer dia, parcialment o totalment, i sense cap comissió ni despesa per disponibilitat.

  Prestacions addicionals: obté els beneficis d'una assegurança de vida, el titular designa els beneficiaris, els quals, en cas de defunció del titular del pla, rebran el capital acumulat incrementat en un 10%1.

  Fiscalitat: el principal avantatge del pla consisteix en el fet que si vostè cobra l'estalvi acumulat en forma de renda vitalícia, es beneficia de grans avantatges fiscals i, per tant, de més renda. I si en decideix disposar, haurà diferit el pagament d'impostos.

  1. Amb màxims de 12.000 euros i de 600 euros en cas de titulars majors de 65 anys o amb riscos agreujats.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Fiscalitat

  1. Residents

  Impost sobre la renda de les persones físiques

  El principal avantatge fiscal dels PIES està en l'exempció de la rendibilitat que es posi de manifest durant la fase d'acumulació, és a dir, des de la constitució del PIES fins a la constitució de la renda vitalícia derivada del rescat de les primes aportades al PIES.

  L'aplicació de l’avantatge fiscal esmentat està condicionada al compliment dels requisits següents:

  • Aportacions màximes anuals de 8.000 €
  • Saldo total acumulat d'aportacions màxim de 240.000 €
  • Durada mínima del contracte de 10 anys fins al moment del cobrament
  • Cobrament de la prestació en forma de renda vitalícia

  Durant la fase d’acumulació els rendiments s'acumulen al capital sense que s’hi apliqui cap retenció i només estan subjectes a tributació quan es produeix una disposició.
   
  Si el rescat es produeix en forma de renda vitalícia, i s'han complert les condicions anteriors, els rendiments generats fins ara queden exempts de tributació. Tan sols caldrà tributar per les rendes percebudes amb el tractament específic de les rendes explicat en el producte de renda vitalícia.
   
  Els rendiments de les assegurances de vida-estalvi que es perceben en forma de capital tributen com a rendiment del capital mobiliari i s'integren en la base imposable de l'estalvi. El tipus impositiu a aplicar sobre la base imposable de l'estalvi és del 21% per als primers 6.000 euros de base dels 6.000,01 euros fins  als 24.000 euros al 25%, i al 27% a partir d’aquesta quantitat  euros en endavant. S'aplicarà una retenció del 21% quan es produeixi un rescat.

  En cas d'incomplir els requisits esmentats anteriorment i fer un rescat amb anterioritat al termini de deu anys des de la constitució del PIES, el rendiment generat tributa com a rendiment de capital mobiliari i s'integra en la base imposable de l'estalvi, al tipus del 21% per als primers 6.000 euros i dels 6.000,01 euros fins als 24.000 euros al 25%, i al 27% a partir d’aquesta quantitat  euros en endavant.

  En cas de rescat parcial es considera que la quantitat recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc (sistema FIFO); per tant, aquelles amb més antiguitat acumulada.
   

  Impost sobre successions

  En cas de mort del titular, els seus beneficiaris han de tributar per l'impost sobre successions i donacions per l'import rebut, amb la particularitat que en tractar-se d'una assegurança de vida, si el parentesc del beneficiari amb el titular mort és el de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat, s'aplicarà una reducció del 100% sobre l'import esmentat, amb un límit de 9.195,49 euros*.

  (*) Import variable en funció de la comunitat autònoma.

   

  2. No residents a Espanya

  Actualment aquest producte no el poden contractar els clients no residents.

  En les assegurances d'estalvi, per acumular capital, els rendiments tributen només quan es produeix un rescat.

  Per a clients que ja tenen contractat PIES i segons el país de residència, el percentatge de retenció que s'aplicarà serà diferent:
   

  • Ciutadans residents en països amb els quals Espanya tingui establert un conveni de doble imposició que estableixi una tributació a tipus zero o a un tipus reduït: s'aplicarà aquest tipus zero o reduït, quan acrediti la seva residència a través d'una certificació de residència fiscal emesa per l'autoritat fiscal del país en el qual té la residència fiscal a l'efecte del conveni esmentat. El certificat de residència fiscal ha de tenir una antiguitat no superior a un any en la data d'obtenció del rendiment.

  • Ciutadans residents en països sense conveni de doble imposició amb Espanya o que no aportin el certificat de residència fiscal: s'aplicarà una retenció al tipus del 24% sobre el rendiment íntegre obtingut.