Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Llei de serveis de pagament

Emisió de rebuts

Un dels aspectes regulats per la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de Serveis de Pagament és el dret a devolució que té el destinatari d’un rebut i que s’estableix en els terminis següents: 
 

  • Fins a 8 setmanes en aquells casos en què es va donar l’autorització sense especificar l’import exacte i si, a més a més, l’import del rebut supera el que raonablement es podria esperar tenint en compte les seves pautes anteriors de despesa. 
  • Aquest termini s’amplia fins als 13 mesos quan la domiciliació no està autoritzada.

L’adaptació d’aquests aspectes a la compensació interbancària implica per a l’emissor de rebuts la necessitat de tenir sempre en poder seu l’autorització firmada pel deutor a qui es gira el rebut.
 

Quan es tracti del cobrament de factures per transaccions comercials en què hi poden haver diferències significatives en l’import d’uns rebuts i d’altres, convé que l’autorització sigui individual, amb indicació de l’import que s’ha de carregar i el detall del compte de càrrec.
 

Tot això és aplicable a qualsevol rebut, tant als emesos en fitxer segons les diverses normes de l’AEB (19, 32 i 58), inclosos els càrrecs directes SEPA esquema bàsic (CORE), com als emesos en format paper.
 

És important tenir en compte aquestes novetats normatives, especialment perquè afecten el termini en què es pot produir la devolució dels rebuts.

Per a qualsevol aclariment poden informar-se al 902 363 333, per Internet o directament a la seva oficina.