Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 782,34 milions d'euros

Logo BS

24 de gener 2008

- Evolució excel•lent del negoci ordinari: el marge d'intermediació augmenta un 20,0% i el marge d'explotació és un 30,1% superior al de l'any anterior.

– La ràtio de morositat, del 0,47%, es manté entre les més baixes del sector, amb una cobertura sobre riscos dubtosos i en mora del 394,29%

 

– El compte de resultats consolidat inclou càrrecs extraordinaris per 130,66 milions d'euros en previsió de la futura evolució de l'entorn econòmic

 

En un entorn general fortament influït per la crisi de confiança que, des del segon semestre del 2007, afecta els mercats financers internacionals, Banc Sabadell ha tancat l'any i el 126è exercici amb un notable resultat consolidat que reflecteix fidelment la seva sòlida progressió i solvència després de rendibilitzar les adquisicions fetes.

 

"Aquests excel·lents resultats –ha manifestat el president del Banc, José Oliu–, obtinguts després d'uns mesos molt complicats per al conjunt del sector, evidencien la bona salut del nostre model de negoci i la flexibilitat del Banc per moure's sense por tant en entorns favorables com en un entorn amb un alt component d'incertesa i volatilitat com l'actual."

 

"Els mercats financers internacionals poden tardar encara uns mesos a recuperar la calma i la confiança perdudes, però Banc Sabadell va reaccionar amb determinació davant els primers senyals d'alarma, el mes d'agost passat, i es van prendre les mesures oportunes per afrontar la nova situació dels mercats sense deixar de donar una resposta eficaç a les necessitats financeres dels nostres clients, particulars i empreses."

 

Evolució del balanç

Novament, el 2007, Banc Sabadell ha mantingut una evolució favorable, cosa que ha enfortit encara més la posició que ostenta com a referent sectorial per la seva solvència, qualitat de risc i excel·lència en el servei.

 

Inversió: la inversió creditícia a clients augmenta un 13,6%

La inversió creditícia bruta de clients ha augmentat un 13,6% i presenta un saldo de 63.219,33 milions d'euros, en relació amb el tancament de l'exercici anterior.

 

D'acord amb el posicionament de Banc Sabadell al mercat, sobresurt en aquest apartat el bon comportament del finançament especialitzat a empreses (contractes de lísing, facturatge i confirmació), el qual, en conjunt, ha augmentat un 20%, si es compara amb l'any passat, i arriba fins als 6.176,51 milions d'euros.

 

Al tancament de l'exercici, la ràtio de morositat sobre el total de la inversió és del 0,47%, xifra que la manté entre les millors del sistema. Les dotacions fetes situen l'índex de cobertura sobre riscos dubtosos i en mora en el 394,29%.

 

El menor creixement de la inversió creditícia a clients explica que les dotacions netes a provisions per insolvències i altres deterioraments siguin un 13,9% inferiors en termes interanuals.

 

Recursos: els dipòsits a termini creixen un 71,4%

Des del mes d'agost passat, el focus de l'actuació comercial del Banc es va dirigir cap als productes de captació de recursos. Aquesta orientació i les campanyes que s'han portat a terme han demostrat la seva eficàcia i han permès augmentar significativament els volums de recursos de clients en balanç, que creixen un 10,7%, entre els quals destaquen els dipòsits a termini, que sumen 15.634,69 milions d'euros i augmenten un 71,4% durant els últims dotze mesos.

 

Marges i beneficis

El compte de resultats anual consolidat presenta una evolució notable dels diferents marges del negoci ordinari, com a conseqüència tant de l'adequada gestió dels diferencials de clients com de l'estricte control sobre els costos recurrents que s'ha portat a terme.

 

El marge d'intermediació anual suma 1.317,24 milions d'euros i és un 20,0% superior a l'obtingut en l'exercici precedent, com a resultat del creixement sostingut dels volums mitjans d'inversió i recursos de clients i la rigorosa assignació de preus.

 

Els ingressos per comissions augmenten un 14,5% interanual i els que s'obtenen de l'activitat d'assegurances mantenen la progressió i arriben fins als 78,40 milions d'euros, un 31,1% més que a la mateixa data de l'any anterior, amb una destacada contribució dels productes de protecció, els plans d'estalvi i de rendes vitalícies.

 

El marge ordinari, un cop comptabilitzats els resultats per operacions financeres, assoleix els 2.196,40 milions d'euros i és un 21,2% més elevat que un any enrere.

 

D'un any a un altre, el diferent perímetre de consolidació derivat de la plena integració de Banco Urquijo i la incorporació de TransAtlantic Bank, així com l'avançament en la posada en marxa de diferents programes d'eficiència previstos per al 2008 en el nou pla director Òptima 09, situen els costos d'explotació en els 1.025,04 milions d'euros, un 12,1% més que l'any passat.

 

Amb tot això, el marge d'explotació consolidat registra un increment del 30,1% sobre l'obtingut en l'any anterior.

 

En previsió de l'evolució del nou entorn econòmic, Banc Sabadell ha aprofitat aquest any d'excel·lents resultats bancaris i de la seva filial BIDSA per destinar 130,66 milions d'euros a avançar un programa de reestructuració i millores operatives de costos, registrant despeses extraordinàries per indemnitzacions de personal, anticipant amortitzacions i realitzant provisions més enllà del mínim establert reglamentàriament.

 

Amb tot el que s'exposa, el benefici abans d'impostos de Banc Sabadell i el seu grup s'eleva a 989,84 milions d'euros, un 57,2% més que l'any anterior, i el benefici net atribuït totalitza 782,34 milions d'euros.

 

En la comparació interanual, cal considerar que el resultat de l'any 2006 (908,40 milions d'euros) incloïa el benefici extraordinari de la desinversió de la immobiliària Landscape, per la qual cosa el benefici net atribuït comptable experimenta una reducció del 13,9%. Tanmateix, respecte al benefici net comparable de 569,31 milions d'euros que es va comunicar per a l'any 2006, excloent-ne aquesta operació, el benefici net atribuït del 2007 és un 37,4% superior.

 

L'acció Banc Sabadell

A 31 de desembre del 2007, la cotització va tancar a 7,41 euros. La mitjana de contractació diària de l'acció Banc Sabadell (SAB) durant el 2007 ha estat de 6,29 milions de títols, molt superior a la mitjana de l'any 2006, que es va situar en els 4,37 milions de títols.

 

El mes d'octubre passat, es va dur a terme el pagament d'un dividend de 0,13 euros per acció, a càrrec dels resultats de l'exercici del 2007. Aquest dividend és un 36,8% superior al liquidat pel mateix concepte l'any anterior, d'acord amb el bon comportament del compte de resultats.

 

Altres fets rellevants de l'exercici del 2007

 

Del Vic 07 a l'Òptima 09

Banc Sabadell ha tancat el 2007 havent complert els objectius de creixement, rendibilitat i eficiència establerts en el pla triennal Vic 07. A 31 de desembre, la ràtio de rendibilitat ROE és del 20,4% (enfront d'un objectiu del 16,5%) i la ràtio d'eficiència assolida va ser del 42,6% (enfront d'un objectiu del 45%), cosa que va permetre introduir programes de costos previstos per al 2008, els quals, finalment, han elevat la ràtio fins al 46,7%.

 

D'altra banda, també s'ha donat a conèixer el nou pla director Òptima 09, que té la missió d'optimitzar les capacitats i el model operacional de manera que, al tancament de l'any 2009, Banc Sabadell se situï entre les entitats més eficients i rendibles del mercat nacional i hagi consolidat la seva posició com a entitat financera destacada, líder en aquelles àrees de negoci on Banc Sabadell té reconegudes fortaleses i una sòlida posició de lideratge en qualitat de servei.

 

Banco Urquijo: 29,8 milions d'euros al resultat consolidat

El nou Banco Urquijo ha conclòs totalment el 2007 el procés de redefinició estratègica després de la integració en el grup Banc Sabadell i ha tancat el primer exercici amb una clara focalització del negoci en el segment de banca privada. El seu alt nivell de servei ha estat destacat per la revista Euromoney com el segon millor banc privat espanyol. A 31 de desembre, la seva aportació als resultats consolidats, abans d'impostos, era de 29,8 milions d'euros.

 

Operacions corporatives

El 2007, Banc Sabadell ha adquirit TransAtlantic Bank de Miami. Es tracta d'una inversió de caràcter local, destinada a disposar d'una nova plataforma operativa, que s'afegeix a l'oficina que Banc Sabadell té a Florida des del 1993, enfocada als negocis de banca privada i corporativa de particulars i empreses. Aquesta oficina i la posició de Banc Sabadell s'han vist també enfortides aquest any amb l'acord per a l'adquisició del negoci de banca privada de BBVA a Miami, amb la qual cosa el volum total de negoci gestionat per Banc Sabadell a Miami se situarà en els 3.000 milions de dòlars.

 

D'altra banda, en el transcurs de l'exercici, Banc Sabadell ha passat a controlar el 100% de la societat de capital risc Aurica XXI i ha portat a terme la venda a BNP Paribas de la filial Exelbank, procedent de Banco Urquijo, especialitzada en la prestació de serveis de custòdia i dipositaria de valors a entitats financeres estrangeres i espanyoles.

 

Expansió i canals: més xarxa i millors serveis en línia

Banc Sabadell ha tancat l'any amb una xarxa de 1.249 oficines, 45 més que a la mateixa data del 2006. Del total de la xarxa, que opera sota la marca SabadellAtlántico i Banco Herrero a Astúries i Lleó, 66 oficines estan especialitzades en banca d'empreses, 17 en banca privada (Banco Urquijo), 95 en l'atenció a estrangers residents en zones costaneres (Solbank) i 24 configuren la xarxa internacional.

 

La contractació i la utilització dels canals de banca a distància mantenen la seva favorable evolució, de manera que els contractes del servei de banca per Internet (BS Online) creixen un 4,94% interanual i les operacions, un 10,65%. Els contractes del servei per telèfon mòbil (BS Mòbil) superen ja la xifra de 190.000.

 

HP, Telefónica i IBM, nous partners tecnològics

L'any 2007 ha estat molt intens pel que fa a aliances amb proveïdors tecnològics de primer nivell. Així, Banc Sabadell ha formalitzat acords amb Hewlett Packard, per a la prestació de serveis de subcontractació i desenvolupament i implantació d'iniciatives tecnològiques de gran valor estratègic; amb Telefónica, per a la gestió integral de les telecomunicacions i el desenvolupament de noves iniciatives d'innovació com l'Instant Banking, i amb IBM, per encapçalar la incorporació de les tecnologies del web 2.0 en el sector financer i consolidar-se a Espanya amb un model bancari basat en l'excel·lència tecnològica.

 

El 2007, Banc Sabadell ha estat la primera entitat financera espanyola a utilitzar la tecnologia dels codis _BIDI_ en la publicitat comercial i a atorgar a Espanya una escriptura, la liquidació d'impostos i la inscripció registral de la qual s'ha portat a terme íntegrament per mitjans telemàtics.

 

Lideratge en qualitat de servei al client

Un any més, la qualitat de servei de Banc Sabadell i el seu grup es manté inalterable i capdavantera en la banca espanyola, molt per sobre de la mitjana del sector, segons l'avanç trimestral de l'anàlisi Stiga RCB de la Qualitat objectiva en xarxes comercials, corresponent al 2007, i les dades facilitades pel Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, en les quals Banc Sabadell figura com l'entitat financera amb un menor nombre de reclamacions presentades.