Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Informació sobre el «Codi de Bones Pràctiques 2022 (CBP22)» per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat.
 1. 1. Qui pot sol·licitar les mesures?
 2. Tots els clients que siguin persones físiques que es trobin en risc de vulnerabilitat i que siguin titulars d’un préstec o d’un crèdit hipotecari sobre un habitatge habitual¹ amb un preu d’adquisició inferior a 300.000 euros i que s’hagi signat abans del 31 de desembre de 2022 (inclusivament).

  ¹La propietat ha de ser del deutor² o d’un tercer hipotecant.
  ²Tota persona que hagi contractat un préstec hipotecari o un crèdit.

 3. 2. En què consisteixen les mesures?
 4. Els clients que compleixin els criteris establerts per la llei poden sol·licitar al Banc la modificació (novació³) de les condicions actuals del seu préstec o crèdit hipotecari basant-se en una de les opcions següents:

  • • Opció 1:

   Ampliació del termini total del préstec o crèdit hipotecari, fins a un màxim de 7 anys.

  • • Opció 2:

   La fixació de la quota en l’import que tingués a 1 de juny del 2022 durant 12 mesos sense ampliació del termini. El capital no amortitzat corresponent a les dotze quotes mensuals, és a dir, la quantitat de capital que s’havia d’haver pagat segons les condicions d’amortització del préstec abans de la modificació, però que ha quedat pendent, s’haurà de pagar posteriorment i donarà lloc a uns interessos amb un tipus d’interès que suposarà reduir el valor actual net del préstec un 0,5 %.

  • • Opció 3:

   Ampliació del termini total del préstec o crèdit hipotecari, fins a un màxim de 7 anys i la fixació de la quota en l’import que tingués a 1 de juny de 2022 durant 12 mesos. El capital no amortitzat corresponent a les dotze quotes mensuals, és a dir, la quantitat de capital que s’havia d’haver pagat segons les condicions d’amortització del préstec abans de la modificació, però que ha quedat pendent, s’haurà de pagar posteriorment i donarà lloc a uns interessos amb un tipus d’interès que suposarà reduir el valor actual net del préstec un 0,5 %. En qualsevol cas, amb l’ampliació del termini, l’import de la quota no es pot reduir per sota de l’import que s’estigués pagant l’1 de juny de 2022.

  ³La novació modificativa és la modificació d’una obligació amb què es construeix una de nova que modifica totalment o parcialment la primera obligació. En aquest cas, la modificació és sobre les condicions del préstec o crèdit hipotecari.

  • • Opció 4:
   • Conversió del tipus d’interès variable revisable actual en un tipus d’interès fix que ofereixi el Banc lliurement. L’oferta ha de ser clara, transparent i comparable, de manera que el titular pugui conèixer les conseqüències i l’abast de la novació.
   • Per la seva banda, la comissió de control per al seguiment prevista per la llei podrà sol·licitar a les entitats informació individualitzada sobre les ofertes que hagi presentat de tipus fix.
 5. En relació amb la novació prevista en els dos apartats anteriors:

  • No es podrà superar el termini total del préstec més enllà de 40 anys des de la constitució.
  • A més, el Banc es farà càrrec dels drets aranzelaris i d’altres conceptes notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció dels canvis.
  • El termini de sol·licitud de modificació del préstec hipotecari finalitza el 31 de desembre de 2024.
 6. 3. Quins són els requisits per accedir a les mesures?
 7. Els sol·licitants han de complir aquests criteris:

  • • El total d’ingressos de la unitat familiar ha de ser inferior a:
   • ▪︎ 4,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples anual de 14 pagues), és a dir, 8.400 € (IPREM) x 4,5 = 37.800 €. Aquest import fa referència a l’IPREM anual de 14 pagues per al 2023 de 8.400 €, import que ha estat prorrogat per a l’any 2024.
   • ▪︎ 5,5 vegades l’IPREM si hi ha cap membre a la unitat familiar amb discapacitat superior al 33 %, o que es trobi en situació de dependència o incapacitat laboral permanentment, és a dir, 8.400 € (IPREM) x 5,5 = 46.200 €. Aquest import fa referència a l’IPREM anual de 14 pagues per al 2023 de 8.400 €, import que ha estat prorrogat per a l’any 2024.
   • ▪︎ 6,5 vegades l’IPREM, és a dir, 8.400 € (IPREM) x 6,5 = 54.600 €. Aquest import fa referència a l’IPREM anual de 14 pagues per al 2023 de 8.400 €, import que ha estat prorrogat per a l’any 2024 si el sol·licitant titular del préstec o crèdit hipotecari:
    • ◦ Té paràlisi cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb grau reconegut del 33 %.
    • ◦ És una persona amb discapacitat física o sensorial en un grau reconegut del 65 %.
    • ◦ El cuidador del sol·licitant titular del préstec té una malaltia greu acreditada que l’incapacita per a una activitat laboral.
  • • Que durant els quatre anys anteriors a la sol·licitud:
   • ◦ Els esforços econòmics d’accés a l’habitatge de la unitat familiar hagi patit una alteració significativa. En concret, si l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’ha multiplicat per, almenys, 1,2, o bé,
   • ◦ a la unitat familiar li han sobrevingut circumstàncies familiars d’especial vulnerabilitat:
    • ▪︎ Si a algun dels membres de la unitat familiar se li declara una discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de manera permanent per a una activitat laboral.
    • ▪︎ Si a la unitat familiar conviuen en un mateix habitatge una o més persones unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu o afinitat fins al tercer grau de consanguinitat i es troben en situació de discapacitat, dependència o malaltia greu que els incapaciti de manera temporal o permanent per treballar.
    • ▪︎ Si a la unitat familiar hi ha una víctima de violència de gènere, de tràfic o d’explotació sexual.
  • • Que la quota hipotecària sigui superior al 30 % dels ingressos nets que percep la unitat familiar en total.
 8. 4. Quina documentació cal aportar?
  • - Documentació sobre els ingressos rebuts pels membres de la unitat familiar (cal presentar la documentació acreditativa corresponent):
   • ▪︎ Certificat de rendes. I, si escau, certificat d’haver presentat l’impost de patrimoni. Els ha d’expedir l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de cada comunitat autònoma i han de reflectir l’l’últim exercici tributarii.
   • ▪︎ Les tres darreres nòmines.
   • ▪︎ Certificat en què figuri la quantitat mensual que rep en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. El document l’ha d’emetre l’entitat gestora de les prestacions.
   • ▪︎ Certificat acreditatiu de salaris socials, de les rendes mínimes d’inserció, de l’ingrés mínim social o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per l’Estat, per les comunitats autònomes i per les entitats locals corresponents.
   • ▪︎ En cas que siguis treballador per compte propi, si perceps la prestació per cessament d’activitat hauràs d’aportar el certificat en què figuri la quantitat mensual que perceps. El document l’ha d’expedir l’òrgan gestor corresponent.
  • - Documentació sobre el nombre de persones que viuen a l’habitatge:
   • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
   • ◦ Certificat d’empadronament en què figurin les persones empadronades a l’habitatge. El certificat ha d’incloure, almenys, els sis mesos anteriors al moment en què presenti els documents acreditatius d’estar en risc de vulnerabilitat i fins aquell moment.
   • ◦ Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per dur a terme una activitat laboral.
  • - Documentació relacionada amb la titularitat dels béns:
   • ◦ Certificats de titularitats expedits pel Registre de la Propietat en relació amb cadascun dels membres de la unitat familiar.
   • ◦ Escriptures de compravenda de l’habitatge i de constitució de la garantia hipotecària i altres documents justificatius. I, si escau, d’altres garanties reals o personals constituïdes.
  • - Declaració responsable del deutor o dels deutors en què es vegi que compleix els requisits exigits segons el model aprovat per la Comissió constituïda per al seguiment del compliment del Codi de Bones Pràctiques.

   Si el Banc té en poder seu aquestes dades o la documentació acreditativa sobre algun dels punts indicats, com a sol·licitant, no caldrà aportar-les. No obstant això, per acreditar que compleixes les condicions perquè se’t concedeixi la mesura, podràs autoritzar, expressament i per escrit, que s’obtingui informació directament de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de les Entitats Gestores de la Seguretat Social i dels Registres de la Propietat i Mercantils.
 9. 5. Com es formalitzen les operacions de novació?

  • Quan el Banc disposi de tota la documentació necessària, comprovarà que compleixes els criteris per poder accedir a la mesura i formalitzar la novació.

  • Abans de formalitzar les operacions de novació, el Banc et lliurarà informació simplificada sobre les mesures alternatives a què pots optar per modificar les condicions del préstec o crèdit hipotecari. Aquesta informació ha d’incloure les conseqüències econòmiques i jurídiques de les diferents alternatives, així com les condicions de la pròrroga de l’assegurança de protecció de pagaments o d’amortització, en cas que l’haguessis contractat inicialment amb el préstec.

  • Un cop hagis escollit la teva opció com a sol·licitant, el Banc et lliurarà una proposta d’acord de novació del préstec, en suport durador per qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne el lliurament, inclosos els digitals, com són els serveis de banca electrònica.

  • Els titulars del préstec han de signar l’acord de novació i, si escau, els fiadors i els avaladors. Cal signar-lo de manera manuscrita, electrònica o mitjançant qualsevol altre sistema pactat que permeti atorgar el consentiment vàlidament. L’acord ha de constar com a document públic quan, d’acord amb la llei, sigui exigible per a la seva inscripció en el Registre.

 10. 6. Quines altres mesures relatives a comissions preveu el Reial decret llei 19/2022?

  Queda suspès el cobrament de certes comissions en els contractes hipotecaris a tipus d’interès variable arran de la publicació, el 24 de novembre de 2022, del Reial decret llei 19/2022. Aquesta suspensió es prorroga fins al 31/12/2024.

  Comissions afectades:

  • • Comissió per novació: en casos de traspàs de tipus variable a tipus fix.
  • • Comissió per reemborsament o amortització anticipada (total o parcial) de préstecs o crèdits hipotecaris a interès variable.
 11. 7. Com puc sol·licitar més informació i acollir-me a les mesures?
Finalment, et recordem que també s’ha modificat el Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (també denominat CBP2012) que regula el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, al qual es va adherir al seu dia Banc Sabadell. Pots consultar-lo a continuació: