Castellano
 

Termes i condicions de l’app Banc Sabadell

Objecte

Aquest document té per objecte establir les condicions generals d’ús d’aquesta aplicació mòbil (app) denominada Banc Sabadell, titularitat de BANCO DE SABADELL (a partir d’ara, el banc), amb domicili social a Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143. El banc és una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i inscrita en el Registre administratiu especial amb el número 0081.

El banc es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals d’ús per tal d’adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment.

Aquestes condicions generals d’ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis d’aquesta aplicació, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de a les condicions generals d’ús, a les seves pròpies condicions específiques d’ús (a partir d’ara, les condicions específiques).

La utilització per part de l’usuari d’aquesta aplicació mòbil suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les condicions generals d’ús en la versió publicada en aquest portal en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o els serveis oferts per Banc Sabadell es fa sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat. L’usuari es compromet a utilitzar l’app Banc Sabadell i tot el seu contingut i serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars que, si s’escau, li siguin d’aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i/o els continguts de l’app Banc Sabadell i a no utilitzar-los per efectuar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Què és l’app Banc Sabadell?

Banc Sabadell és una aplicació (app mòbil) que està disponible per a dispositius mòbils tipus telèfon intel·ligent i tauleta amb sistemes operatius Android i iOS que permet als usuaris portar a terme l’operativa que es desenvolupa a continuació en els productes i els serveis contractats prèviament amb Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, Banc Sabadell o el banc).

Què permet l’app Banc Sabadell als usuaris?

Amb l’app els usuaris poden operar a través de la seva banca a distància, des d’un telèfon intel·ligent o tauleta, amb tota l’operativa relacionada des del detall de cada producte:

 • + COMPTES: llistat de moviments, transferències, traspassos a compte o targeta, gestió de rebuts, impostos i assegurances socials i alta de nou compte.
 • + TARGETES: consulta de moviments i liquidacions, ampliació de límits, personalització de condicions de pagament, enviament d’efectiu a caixers, traspàs a compte, recàrrega de mòbils i configuració d’usos i bloqueig.
 • + DIPÒSITS: contractació de nous dipòsits i modificació d’opcions de renovació.
 • + VALORS: alta d’ordres de compravenda i contractació de nous comptes de valors.
 • + FONS: llistat de moviments, subscripció de fons i alta de nou contracte.
 • + PLANS DE PENSIONS I DE PREVISIÓ: consulta de moviments, aportació periòdica o extraordinària i alta de nou pla.
 • + FINANÇAMENT: activació de la Línia Expansió i de préstecs preconcedits i amortització anticipada d’hipoteca.
 • + ASSEGURANCES: visualització del detall de les pòlisses i accés a la gestió de pòlisses i sinistres des de la mateixa pantalla.

CATÀLEG DE PRODUCTES

L’app facilita informació sobre els productes de Banc Sabadell en un catàleg integrat en l’app. Aquest permet consultar totes les propostes comercials disponibles en el canal i dóna accés a la contractació, sense necessitat que l’usuari s’hagi de desplaçar a cap oficina. A més a més, des del mateix catàleg es pot consultar el detall de les aplicacions per a clients de Banc Sabadell.

El catàleg de productes i serveis oferts des de l’aplicació es pot ampliar per part del banc en qualsevol moment, amb el sotmetiment dels seu funcionament en l’aplicació als termes i les condicions del producte o el servei contractat amb el banc.

SIGNATURA DES DEL MÒBIL

El banc remet al telèfon mòbil indicat les claus necessàries per signar l’operativa de banca a distància amb el sistema de Firma Digital (que substitueix la signatura amb targeta de coordenades), així com per remetre els avisos relatius a operacions i seguretat que el banc consideri (gratuïts). En cas de tenir contractat el servei d’avisos i alertes, el telèfon facilitat substitueix el que tingui vinculat al servei esmentat. Així mateix, la signatura digital mitjançant claus d’un sol ús té la mateixa validesa que la signatura manuscrita, per la qual cosa s’han de custodiar amb la màxima diligència juntament amb el telèfon mòbil, com s’especifica en les normes d’ús i seguretat disponibles en el menú Ajustos Informació de l’aplicació.

EMPREMTA DIGITAL

Per als usuaris amb dispositius Samsung, iPhone o iPad compatibles, l’app permet utilitzar els sistemes de reconeixement d’empremta dactilar com a alternativa a la clau d’accés de banca a distància, sense alterar ni excloure aquesta com a clau principal d’accés als canals remots. El tractament de dades biomètriques per a aquesta finalitat és consentit pel titular de la dada amb la signatura d’aquestes condicions de l’aplicació de manera explícita.

Què necessiten els usuaris per accedir al servei?

 • Disposar d’un contracte de servei de banca a distància i servei d’avisos vigent i de les claus d’accés i signatura d’operacions del servei propi de Banc Sabadell.
 • Descarregar l’app de Banc Sabadell, identificar-se amb les claus del servei de banca a distància i començar a operar.
 • Per accedir als diferents serveis prestats des de l’app de Banc Sabadell, pot ser necessari el compliment de diferents condicions operatives o contractuals, definides en cadascuna de les funcionalitats del servei d’aquests mateixos termes i condicions.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements d’aquesta aplicació i de cadascun dels serveis prestats a través d’aquesta, la informació i els materials que s’hi contenen, l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb aquesta estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial del banc o de tercers.

Llevat que sigui autoritzat pel banc o, si s’escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti permès legalment, l’usuari no pot reproduir, transformar, modificar, desassemblar, efectuar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública a cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

En particular, queda prohibida terminantment la utilització dels textos, les imatges, els anuncis i qualsevol altre element inclòs en l’aplicació per a la seva inclusió posterior, total o parcial, en altres aplicacions o llocs web aliens sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del banc.

L’usuari ha d’utilitzar els materials, els elements i la informació a la qual accedeixi a través de la utilització d’aquesta aplicació i de cadascun dels serveis corresponents únicament per a les seves pròpies necessitats i s’obliga a no efectuar, ni directament ni indirectament, una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, els elements i la informació obtinguts a través d’aquests.

L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) del banc o dels tercers que figurin en aquesta aplicació i en cadascun dels diversos serveis oferts a través d’aquesta. Així mateix, l’usuari s’ha d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert pel banc o per tercers, ja sigui en aquesta aplicació, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, els elements o la informació obtinguts a través d’aquest, per a la protecció dels seus drets.

Exclusió de garanties. Responsabilitat

Disponibilitat i continuïtat d’aquesta aplicació Banc Sabadell i els serveis.

El banc no garanteix la disponibilitat, l’accés i la continuïtat del funcionament d’aquesta aplicació i dels seus serveis.

El banc no és responsable, amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent, dels danys i els perjudicis causats a l’usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, errors d’accés i la falta de continuïtat d’aquesta aplicació i els seus serveis.

Continguts i serveis del banc

El banc ha de respondre únicament i exclusivament dels serveis que presti per si mateix i dels continguts originats directament pel banc i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat queda exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’usuari no sigui l’adequada per permetre l’ús correcte dels serveis d’Internet prestats pel banc.

Continguts i serveis de tercers

El banc no garanteix la licitud, la fiabilitat, la utilitat, la veracitat, l’exactitud, l’exhaustivitat i l’actualitat dels continguts, les informacions i els serveis de tercers en aquesta aplicació.

El banc no és responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i la contractació dels continguts i dels serveis de tercers en aquesta aplicació, com tampoc de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitador, no és responsable pels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a. La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o l’incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers.

b. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

c. La inadequació i la defraudació de les expectatives dels serveis i els continguts dels tercers.

d. Els vicis i els defectes de tot tipus dels serveis i els continguts de tercers prestats a través d’aquesta aplicació mòbil.

L’exoneració de responsabilitat indicada en els paràgrafs anteriors és d’aplicació en cas que el banc no tingui coneixement efectiu del fet que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per retirar les dades i els continguts o fer impossible l’accés a aquests.

Conducta dels usuaris

El banc no garanteix la veracitat i l’exactitud, l’exhaustivitat i/o l’autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

El banc no és responsable, indirectament ni subsidiàriament, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels serveis i els continguts de l’aplicació per part dels usuaris o que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o les informacions proporcionades pels usuaris, o de la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus d’actuació a través d’aquesta aplicació. A títol enunciatiu, però no limitador, el banc no és responsable indirectament o subsidiàriament de:

a. Els continguts, les informacions, les opinions i les manifestacions de qualsevol usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través d’aquesta aplicació.

b. Els danys i els perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l’usuari dels serveis i els continguts d’aquesta aplicació.

c. Els danys i els perjudicis causats per la falta de veracitat o exactitud o la incorrecció de la identitat dels usuaris i de qualsevol informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris.

d. Els danys i els perjudicis derivats d’infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari o de tercers, inclosos els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

Contractació amb tercers

L’usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, estableixi amb terceres persones contactades a través d’aquesta aplicació s’entén efectuada únicament i exclusivament entre l’usuari i la tercera persona. En conseqüència, l’usuari accepta que el banc no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o els perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb les terceres persones físiques o jurídiques contactades o relacionades a través d’aquesta aplicació.

Dispositius tècnics d’enllaç

El banc queda exonerat de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de possibles portals enllaçats i la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud i/o la veracitat dels serveis, les informacions, els elements i/o els continguts als quals l’usuari pugui accedir en aquests.

El banc no és responsable indirectament ni subsidiàriament dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a. El funcionament, la indisponibilitat, la inaccessibilitat i l’absència de continuïtat del servei per causes no imputables al banc.

b. La falta de manteniment i actualització dels continguts i els serveis continguts en els portals enllaçats.

c. La falta de qualitat, la inexactitud, la il·licitud i la inutilitat dels continguts i els serveis dels portals enllaçats.

Resolució

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pugui derivar, el banc pot, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, amb la interrupció del seu accés a l’aplicació i als seus serveis corresponents, si detecta un ús d’aquests o de qualsevol dels serveis vinculats a aquests contrari a les condicions generals o particulars que siguin d’aplicació. L’usuari ha de respondre dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que el banc o qualsevol de les seves filials pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització d’aquesta aplicació o de qualsevol dels serveis vinculats a aquesta. Igualment, l’usuari ha de mantenir el banc i les seves filials indemnes davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que es pugui interposar per un tercer, inclòs qualsevol organisme públic, contra el banc, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d’aquest usuari mitjançant la utilització d’aquesta aplicació o dels serveis vinculats a aquesta d’una manera contrària al que es preveu en les condicions generals o particulars que siguin d’aplicació.

Varis

Modificacions.

El banc es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, amb la possibilitat de modificar, suprimir i incloure continguts i/o serveis nous, així com la manera en què aquests apareguin presentats i localitzats.

Menors d’edat.

Amb caràcter general, queda restringit l’accés per fer ús dels serveis d’aquesta aplicació als menors d’edat. En aquells serveis en què s’indiqui expressament, és possible l’accés de menors d’edat restringit únicament i exclusivament als serveis expressats. En aquest sentit, els menors han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que són responsables de tots els actes portats a terme a través d’aquesta aplicació pels menors a càrrec seu.

Durada i terminació.

La prestació dels serveis i/o els continguts d’aquesta aplicació té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, el banc està facultat per donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i d’aquesta aplicació i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagi disposat en aquest sentit en les condicions particulars corresponents.

Llei i jurisdicció.

Les qüestions relatives a l’aplicació es regeixen per les lleis del Regne d’Espanya i es sotmeten a la jurisdicció del domicili de l’usuari. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el banc i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Sincronització

L’ús d’aquesta aplicació permet la sincronització de les dades i la informació gestionada per l’usuari en el seu terminal mòbil. L’usuari és coneixedor i accepta aquesta sincronització i transferència d’informació entre l’aplicació i el dispositiu mòbil.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Totes les qüestions relatives a la utilització i la contractació del servei es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals competents del Regne d’Espanya.

Política de privacitat

Pot consultar la política de privacitat aquí