Condicions de contractació

La persona física sol·licitant declara ser major de 18 anys en el moment de realitzar la sol·licitud.

En el cas que el sol·licitant no compleixi amb algun dels requisits disposats per la Política d'acceptació de clients del grup Banc Sabadell, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció i Blanqueig de Capitals i de Finançament al Terrorisme, la seva sol·licitud podrà ser rebutjada.

Amb l'objectiu exclusiu d'analitzar la seva sol·licitud, el banc queda facultat per consultar fitxers comuns de solvència, crèdit i compliment o incompliment d'obligacions dineràries a l'efecte d'avaluar la seva solvència econòmica.

Aquesta Operació està subjecta a l'acceptació prèvia de Banc de Sabadell, SA, el qual valorarà adequadament cada sol·licitud en funció de criteris de risc i de la seva Política d'acceptació de Clients, després de l'estudi de la documentació aportada i la signatura del contracte.

El o els sol·licitants es comprometen a aportar els documents necessaris requerits pel banc, i especialment l'original del seu DNI o document oficial d'identificació vigents. La manca de presentació al banc d'aquesta documentació pot comportar la impossibilitat de formalitzar l'operació.

Clàusula sobre règim de protecció de dades de caràcter personal

L'informem que les dades personals facilitades a través d'aquest formulari són necessaris per a la tramitació i gestió de la seva sol·licitud, i per a la realització i gestió de les operacions que es derivin de la mateixa, de manera que Banc de Sabadell, SA (En endavant, el banc) queda autoritzat per al tractament i registre dels mateixos en els respectius fitxers, i per remetre-li comunicacions, per telèfon, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació equivalent, amb les mateixes finalitats.


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: Banco de Sabadell, S.A. amb domicili social a l’av. Óscar Esplá, núm. 37, 03007 Alacant. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalitats i legitimació: la finalitat principal és tramitar i gestionar la seva sol·licitud d'informació i les actuacions que se’n derivin, que poden comportar l'enviament de comunicacions comercials electròniques per a aquesta finalitat, o contactar amb vostè a través de les dades de localització facilitades. La base de la seva legitimació és la mateixa sol·licitud.

Destinataris: no se cedeixen dades a tercers excepte per obligació legal o en el cas que hi hagi atorgat el seu consentiment en virtut d'un acord específic amb el banc.

Procedència de les dades: facilitats per l'interessat.

Drets: pot adreçar-se per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del banc a través del seu domicili social o oficines o a través de l’adreça electrònica Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i per exercir el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que el puguin afectar significativament o comportar-li efectes jurídics, d’acord amb l’article 22 del Reglament de la UE 2016/679.

Informació addicional:
Pot obtenir informació addicional en l’annex publicat al web del Banc (www.bancsabadell.com, apartat "Informació a clients" "Annex informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal") o en qualsevol oficina de Banc.