Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  902 323 000
  De dilluns a divendres (8 a 22h)
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Dipòsits a termini fix

Dipòsits a termini fix

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgoEl reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Plazo fijo

Dipòsits a terminis des d'1 mes fins a 36 mesos, amb cobrament d'interessos al venciment o en períodes prefixats, i amb un interès fix segons el termini contractat.

Els Dipòsits a termini fix ofereixen:

 • Devolució 100% del capital invertit
 • Flexibilitat

 • Característiques

  Terminis de venciment : des d'1 mes fins a 36 mesos

  • Tipus d'interès : es fixa en el moment de la contractació segons el termini del dipòsit.
  • Abonament d'interessos : pot triar com vol cobrar els seus interessos: mensualment, trimestralment, semestralment, anualment o a venciment.
  • Cancel·lació anticipada : es permet la cancel·lació anticipada. En cas de sol·licitar la cancel·lació s'aplicarà una penalització sobre l'import cancel·lat, depenent del temps transcorregut entre la data de cancel·lació i la data de venciment del dipòsit. Aquesta penalització mai superarà els interessos generats fins avui.
  Sol·licitar ara...
  • Per BS Online 

  • Visitant  nostres oficines

  Dipòsits a termini fix
  • Truqui'ns al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de nostres oficines
 • Fiscalitat

  1. Residents

  Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Els interessos dels dipòsits s'integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l'estalvi de l'IRPF, tributant en conseqüència al tipus fix del 21% , amb independència del seu termini de generació.
  • En el moment d'abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l'impost del 21% .
  • Des de l'1 de gener de 2007, s'elimina la reducció del 40% per als dipòsits, el període de generació del qual sigui superior a 2 anys, de tal manera que el període de generació dels interessos no incidirà en la càrrega tributària. No obstant això, la Llei preveu una compensació fiscal a determinar per la Llei de Pressupostos de cada any per a aquells contribuents que vegin empitjorada la seva tributació respecte de la que hagués resultat d'aplicar el règim anterior, sempre que el dipòsit s'hagués contractat amb anterioritat al 20 de gener de 2006, data de publicació de l'avantprojecte de llei.

  Impost sobre el patrimoni

  Els dipòsits s'han de declarar cada any en l'impost sobre el patrimoni quan el titular tingui aquesta obligació. L'import a declarar és el valor més gran de:

  • saldo a 31 de desembre
  • saldo mitjà de l'últim trimestre

  Impost sobre successions

  En cas de mort del titular, s'ha de declarar el saldo del dipòsit per a la tributació per l'impost esmentat.

   

  2. No residents a Espanya

  Per als dipòsits de no residents, degudament acreditats, no s'aplica cap retenció sobre els interessos generats, aquests estan exempts de tributació a Espanya.
  En cas de no acreditar-se l'esmentada residència es practicarà una retenció del 21% .