Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

Servei d'Atenció al Client

Mitjançant aquest servei atendrem les queixes i reclamacions que ens plantegi. Per fer-ho, pot descarregar el  Formulari de contacte que posem a la seva disposició. També ens pot enviar una queixa o reclamació per correu postal a l’adreça següent:

Correu postal:
Servei d’Atenció al Client
Centre Banc Sabadell
Polígon Can Sant Joan
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès

I per correu electrònic, a la direcció SAC@bancsabadell.com,  sempre que la utilització d’aquest mitjà s’ajusti a allò que es disposa en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.

En qualsevol cas, la presentació de queixes i reclamacions ha d’efectuar-se d’acord amb el que s’estipula en relació amb l’article 7 del Reglament per a la defensa dels clients i usuaris del grup Banc Sabadell, que posem a la seva disposició en compliment de la legislació vigent. 

El reglament compleix amb les directrius establertes a l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i els serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres. Entre altres disposicions, l’ordre estableix un termini màxim de 2 mesos per resoldre les reclamacions plantejades.

També posem a la seva disposició els formularis per la presentació de queixes i reclamacions davant la CNMV, Banc d’Espanya Reclamació Queixa - Persona Física, Banc d’Espanya Reclamació Queixa - Persona Jurídica Banc d’Espanya Reclamació Queixa - Persona Física i Jurídica.

En aquest sentit, l’Ordre ECO/734/2004 estipula la necessitat de recórrer al Servei d’Atenció al Client abans d’apel·lar a aquestes instàncies.

Addicionalment, el Grup Banc Sabadell disposa de la figura del defensor del client, el funcionament del qual està regulat en el Reglament del defensor del client, i la del defensor del partícip dels plans de pensions gestionats per BanSabadell Pensions, S.A. d’Assegurances i Reassegurances, regulat pel Reglament del defensor del partícip.

Ostenta el càrrec de defensor del client el Sr. José Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, amb domicili al carrer Raimundo Fernández Villaverde Nº 61, 8º derecha – 28003 Madrid. Adreça electrònica oficina@defensorcliente.es

Finalment li fem saber que el defensor del partícip dels plans de pensions gestionats per BanSabadell Pensiones S. A. de Seguros y Reaseguros, S.U., és Pilar Puerta Barrenechea, amb domicili al carrer Conde de Aranda nº 15, 2º derecha de Madrid 28001. Adreça electrònica: pbabogados@telefonica.net

En compliment amb el previst al Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s’insereix a continuació enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la que podran recórrer els consumidors per a resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació als serveis prestats en línea http://ec.europa.eu/odr.