Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

SEPA

Canviant la manera de fer pagaments en euros

 BANDEAU_SURFEZ 

La SEPA (single euro payments area o zona única de pagaments per a l’euro) es constitueix com una àrea en què consumidors i empreses poden ordenar i rebre pagaments en euros en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, tant si es tracta d’operacions nacionals com transfrontereres.

La zona SEPA està integrada pels 27 països membres de la Unió Europea, així com per Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa.
 

La SEPA defineix un conjunt d’instruments de pagament en euros: transferències, càrrecs per domiciliació bancària (càrrecs directes) i pagaments amb targeta, basats en un nou conjunt de normes, pràctiques i estàndards comuns a tota la zona.

Des de gener de 2008, Group Banc Sabadell ha adaptat els seus processos per realitzar o rebre transferències SEPA de qualsevol client que vulgui fer un pagament o rebre un cobrament en euros dins l’àrea SEPA, i des de novembre de 2010 ja ha adaptat també els processos per fer o rebre cobraments de rebuts SEPA.

 SEPA  
 

 • Transferència

  L’esquema de transferències de la SEPA estableix unes normes i processos comuns per a transferències en euros, bàsicament:

  • Ha de poder arribar a qualsevol client que tingui un compte bancari en l’àmbit SEPA.
  • Com a dades identificadores del compte del beneficiari s’han d’utilitzar obligatòriament l’IBAN (international bank account number) i el BIC (bank identifier code).


  Els extractes de compte, i també els talonaris i altres comunicacions de les entitats i marques del grup Banc Sabadell, incorporen l’IBAN del compte a la vista relacionat i també el BIC del banc.

  Li recomanem que faciliti sistemàticament aquestes dades a les persones o empreses que hagin d’emetre pagaments a favor seu.

  • Es substitueix la fórmula de tarificació habitual a Espanya (totes les despeses a càrrec de l’ordenant) per la de despeses compartides, en què l’ordenant només suporta les comissions que li apliqui la seva entitat. Les comissions de l’entitat del beneficiari, si n’hi seran suportades pel beneficiari.
  • No hi ha límit d’import.
  • El termini màxim de liquidació és de tres dies hàbils. Aquest termini és l’interval de temps entre el càrrec de la transferència a l’ordenant i el seu abonament al beneficiari.
    
   Rulebook de l’esquema de transferències 
 • Càrrec directe

  El càrrec directe és un mitjà de cobrament amb el qual un creditor realitza el cobrament d’un deute a través d’un càrrec en compte del pagador, i s’evita que aquest últim hagi de fer gestions per realitzar el pagament. És habitual utilitzar-lo per a pagaments periòdics (electricitat, aigua, gas, col•legi, etc.), però també es pot fer servir per a pagaments puntuals. L’esquema SEPA estableix unes normes i uns processos comuns per a dèbits directes en euros, bàsicament:

  • Ha de poder arribar a qualsevol client que tingui un compte bancari en l’àmbit SEPA.
  • S’utilizen l’IBAN (international bank account number) i el BIC (bank identifier code) com a identificadors del compte.
  • Inclou tant pagaments periòdics com puntuals, tant de serveis com comercials.
  • El termini de presentació per al lliurador és de cinc o més dies hàbils abans de la data de pagament per al primer càrrec que s’emeti a càrrec de cada lliurat (pagador), i de dos o més dies hàbils per als següents.

  Hi ha dos esquemes: el Bàsic (Core) per a cobraments a consumidors i l’Empresa a Empresa (B2B) per a cobraments entre empreses. Les característiques de tos dos es detallen en els documents següents (Rulebooks):


   Rulebook de l’esquema B2B de dèbits directes 
   Rulebook de l’esquema core de dèbits directes 

 • Pagaments amb tarjeta

  La SEPA també afecta els pagaments amb targeta, sigui de crèdit o de dèbit. La principal novetat serà la generalització de les targetes amb microxip, cosa que comporta una major seguretat en les transaccions perquè fa que sigui més complexa la “clonació” de la targeta i perquè incorpora –opcionalment– l’autorització de l’operació per part del titular mitjançant el seu PIN (codi secret).

 • Banc Sabadell i SEPA

  Banc Sabadell, adherit al registre del Consell Europeu de Pagaments per a participants SEPA, està compromès amb l’establiment d’una àrea única de pagaments des del primer moment i ha participat activament en els grups interbancaris constituïts a aquest efecte.
Altres productes que poden ser del seu interès