Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Cotitzador

Rènting

El rènting es basa en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. Pot ser contractat per qualsevol persona física o jurídica, malgrat estar especialment adreçat a empreses i professionals autònoms.

Rènting de cotxes per empreses

És la millor manera de disposar d'un cotxe sense haver de preocuparse de les despeses que aquest comporta.

Funciona com un contracte de lloguer amb una única quota mensual que inclou el vehicle i tots els serveis que necessita.

AutoRenting
AutoRenting

Lloguer d'automóbils, furgonetes i altres vehuicles per a la seva empresa, amb manteniment inclós.

Més informació

InfoRenting
InfoRenting

Lloguer de equips informàtics, ofimàtics o de comunicació.

Més informació

EquipRenting
EquipRenting

Lloguer de carretons elevadors, maquinària agrícola, fregadores, piconadores, buldòzers i altres béns d'equipament.

Més informació

SaniRenting
SaniRenting

Lloguer d'equips electromedicina, wellness, fitness i sanitaris en general.

Més informació