Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Cotitzador

Rènting

El rènting es basa en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. Pot ser contractat per qualsevol persona física o jurídica, malgrat estar especialment adreçat a empreses i professionals autònoms.

Rènting de cotxes per empreses

És la millor manera de disposar d'un cotxe sense haver de preocuparse de les despeses que aquest comporta.

Funciona com un contracte de lloguer amb una única quota mensual que inclou el vehicle i tots els serveis que necessita.

Rènting Eficiència Energètica per a l'Administració Pública
Renting Eficiencia Energética

Per finançar la reducció de les despeses vinculades a l'enllumenat públic i al consum de combustibles.

Més informació

Rènting ECO de plaques fotovoltaiques
Renting ECO de placas fotovoltaicas

L’energia neta per a la seva empresa està al seu abast

Més informació

InfoRenting
InfoRenting

Lloguer de equips informàtics, ofimàtics o de comunicació.

Més informació

EquipRenting
EquipRenting

Lloguer de carretons elevadors, maquinària agrícola, fregadores, piconadores, buldòzers i altres béns d'equipament.

Més informació

SaniRenting
SaniRenting

Lloguer d'equips electromedicina, wellness, fitness i sanitaris en general.

Més informació

FarmaRenting
FarmaRenting

FarmaRenting és una modalitat de rènting que consisteix a llogar, a mitjà i llarg termini, tot l’equipament necessari per a la farmàcia.

 

 

Més informació

Rènting Negoci Turístic
Renting Negocio Turístico

El rènting és un lloguer a mitjà i llarg termini amb el qual vostè podrà adquirir per al seu negoci turístic els béns que necessiti amb tots els serveis necessaris inclosos en una única quota periòdica.

Més informació