Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Simulador d’estalvi
  • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Li pot interessar...

• Guia Renda Vitalícia
 

Renda Vitalícia

Tingues la tranquil·litat de rebre un ingrés extra cada mes

Renta Vitalicia

bulletÉs un dels productes amb millor fiscalitat si tens uns diners estalviats, perquè fins a un 92% de les rendes poden estar no subjectes a tributació.
bulletCobra una renda fixa cada mes durant tota la teva vida per complementar la teva pensió.
bulletIndicat per a més grans de 60 anys.
 

Què és una Renda Vitalícia?

És una assegurança de vida estalvi per la qual cobraràs una renda fixa mensual durant tota la teva vida. És a dir, amb Renda Vitalícia els teus diners estalviats et proporcionen un ingrés extra mensual per, per exemple, complementar la teva pensió. A més a més, segons la modalitat que contractis i en cas de defunció, es pot mantenir el capital per als teus fills o beneficiaris.

Renda Vitalícia t’interessa si…

  • Tens més de 60 anys i s’apropa la teva jubilació o ja estàs jubilat.
  • Vols complementar la teva pensió amb una renda mensual fixa.
  • Tens uns estalvis i en vols treure partit.  
Información
Producte no sostenible, no és adequat per a clients que manifestin preferències en sostenibilitat. Aquest producte d'assegurança no reuneix els requisits necessaris per ser classificat com a producte que permeti cobrir les preferències de sostenibilitat segons la normativa aplicable (Reglament (UE) 2019/2088, Reglament Delegat (UE) 2020/852 i el Reglament Delegat (UE) 2017/2359 segons modificació introduïda pel Reglament Delegat (UE) 2021/1257).


Com funciona Renda Vitalícia?

Quina és la millor Renda Vitalícia per a mi?

Què més has de tenir en compte?1. Import mínim de 12.000 € per a Renda Vitalícia Capital Decreixent, de 25.000 € per a Pensió Vitalícia i de 12.000€ per Renda Vitalicia i Renda Vitalícia 70-80-90.

2. Aquest producte només admet el rescat total. El client assumeix risc d’inversió en el rescat atès que l’import derivat de l’exercici del rescat és determinat pel valor de mercat de les inversions assignades i no es poden superar els límits següents en funció de la modalitat contractada:

En la modalitat Renda Vitalícia 100%: la provisió matemàtica (fons constituït per la companyia d’assegurances per afrontar el pagament de les prestacions i de les despeses derivades de l’assegurança).

En la modalitat Renda Vitalícia 70-80-90: el mateix capital garantit de defunció (70%-80%-90% de la prima aportada).

En la modalitat Renda Vitalícia Capital Decreixent: el mateix capital garantit de defunció (la prima aportada menys les rendes brutes cobrades per l’assegurat), que pot arribar a ser zero d’acord amb els anys transcorreguts des de la contractació (quan el client hagi cobrat com a mínim un import equivalent a la prima aportada, però continua cobrant vitalíciament la renda).

D’acord amb la normativa vigent, el rescat tributa com a rendiment de capital mobiliari i s’hi afegeix la part de les rendes percebudes que no han estat subjectes a tributació. Hi ha un període recomanat de permanència que permet minimitzar el risc de mercat en cas de rescat segons l’edat del prenedor i la modalitat triada. Aquests períodes es poden consultar al Document de dades fonamentals disponible a www.sabadellvida.com.

3. Segons la fiscalitat vigent. A Navarra, els percentatges de tributació s’apliquen d’acord amb l’edat del rendista en el moment de la percepció de cada anualitat.

Renda Vitalícia, Pensió Vitalícia, Renda Vitalícia Capital Decreixent i Renda Vitalícia 70-80-90 són assegurances de vida estalvi, subjectes als termes i les condicions contractades a la pòlissa, de BanSabadell Vida, SA de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb clau núm. C-0557, i mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, SA, amb NIF A03424223 i domicili a l’avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP, amb clau núm. 0V-0004, actuant per a Bansabadell Vida S. a. d'Assegurances i Reassegurances i que té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa a la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.

Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Tens a la teva disposició el Document de dades fonamentals (DDF), al web www.sabadellvida.com o a qualsevol de les nostres oficines, amb l’objectiu que coneguis d’una manera clara, senzilla i concisa les característiques d’aquests productes per tal que els puguis comparar amb altres productes i valorar la nostra oferta.


    Altres productes que poden ser del seu interès