Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Bases notarials de la promoció «Sorteig targetes regal de 1.000 €».

Per a clients persones físiques majors de 65 anys.

 1. Banco de Sabadell, S.A. (en endavant, el Banc), realitza una promoció del 20 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021 (ambdós inclosos) dirigida a fomentar la utilització dels caixers automàtics de la xarxa de caixers del Banc (en endavant, els caixers).
 2. Participen en el sorteig els clients del banc persones físiques majors de 65 anys i que del 20 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021 (ambdós inclosos) hagin utilitzat caixers del Banc almenys un cop per realitzar alguna operativa (en endavant, el participant). Si el client utilitza el caixer més d'una vegada, té una participació addicional en el sorteig. Cada participant pot tenir com a màxim dues participacions. El participant, a més, ha d'haver informat al Banc del seu telèfon i/o email per poder rebre les comunicacions derivades d'aquesta promoció. El Banc enviarà al notari la relació dels participants que compleixin els requisits indicats en format electrònic per tal que efectuï el sorteig.
 3. La promoció consisteix en el sorteig davant notari de 10 targetes regal amb un import de 1.000 euros cadascuna.
 4. El sorteig se celebrarà el dia 25 de gener de 2021.
 5. L'adjudicació dels premis de la present promoció està limitada a un premi per participant, amb independència del nombre de participacions premiades. El notari determinarà aleatòriament 10 guanyadors i 10 suplents per ordre successiu, que quedaran en reserva. El suplent substituirà el guanyador en cas d'identificació del guanyador incorrecta, renúncia o incompliment dels requisits exigits en les presents bases.
 6. El Banc es reserva el dret de determinar i modificar a la seva conveniència la data del sorteig i el període promocional, cancel·lar la promoció i excloure del sorteig les persones que estimi que no reuneixen els requisits exigits o que hagin actuat de mala fe. Així mateix, el Banc es reserva el dret de modificar les bases d'aquesta promoció durant el seu desenvolupament, així com de canviar els premis per altres de valor equivalent.
 7. El Banc comunicarà als guanyadors, a través del telèfon o el correu electrònic que el participant hagi notificat al banc com a canal de comunicació, el premi obtingut i altres circumstàncies relatives al seu gaudi.
 8. En el cas que per qualsevol circumstància, passats 15 dies hàbils del dia de la celebració del sorteig, el Banc no hagi pogut contactar amb la persona premiada a través del telèfon o el correu electrònic que el participant ha notificat al Banc com a canal de comunicació, o aquest no pugui acceptar el premi, o hi renunciï, o en cas d'identificació incorrecta del guanyador o d’incompliment dels requisits exigits en les presents bases, el premi s’assignarà al suplent en reserva que correspongui. En el cas que el suplent en reserva, al seu torn, no accepti o renunciï al premi, o en cas d’identificació incorrecta o incompliment dels requisits exigits en les presents bases o que el banc no pugui contactar-hi a través del telèfon o el correu electrònic que va notificar al banc com a canal de comunicació, el premi es declararà desert. El guanyador haurà d'acreditar la seva identificació, mitjançant DNI o passaport vigent, i signar la documentació de lliurament del premi en el moment de l’acceptació i entrega.
 9. El període de reclamació del sorteig finalitza 20 dies hàbils després del sorteig.
 10. El participant no ha de trobar-se en situació de morositat amb el Banc, des de l'inici de la promoció i fins, si escau, el lliurament del premi.
 11. Els guanyadors del premi objecte del sorteig autoritzen el banc o qualsevol de les societats del grup Banc Sabadell, filials o participades, a utilitzar el seu nom i imatge i altres dades personals per a qualsevol publicitat o comunicació relacionada amb la promoció i els sortejos, sense cap contraprestació, i especialment, a publicar aquestes dades en les diferents adreces electròniques de les marques del Banc.
 12. De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El Banc efectuarà l'ingrés a compte en nom del guanyador a la hisenda pública i s'obliga, així mateix, al compliment de les obligacions d'informació a l'Agència Tributària i al guanyador derivades de la concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte anirà a càrrec del Banc i, per tant, constituirà més valor del premi. Per la seva banda, el premi obtingut en la present promoció quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del guanyador.
 13. El Banc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers.
 14. Les bases d'aquesta promoció es regeixen per les lleis de l'Estat espanyol. El Banc i els participants en la promoció se sotmeten al fur dels jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se d'aquesta promoció.
 15. Les bases de la present promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Javier Micó Giner, amb despatx al carrer Narcís Giralt, núm. 57, Sabadell, així com a l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO, http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco), servei d'interès general ofert pel Col·legi General del Notariat, i estaran a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les.
 16. La participació en el sorteig implica l'acceptació de les presents bases i del criteri del Banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.