Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Préstec Sostenible Comunitat de Propietaris

La decisió que pot marcar la diferència a la teva comunitat de propietaris

Perquè el futur comença avui, us proposem solucions de finançament destinades a millorar l’eficiència energètica del vostre edifici:

Fins a 10 anys de termini d’amortització

Amb un ampli ventall de projectes finançables

Amb condicions particulars per projecte

Demaneu cita a la vostra oficina més propera i consulteu tots els detalls.

Com funciona?

Les condicions particulars del Préstec d'Eficiència Energètica, tant les vinculades al tipus com a les comissions, poden ser consultades a qualsevol oficina de Banc Sabadell. Com a beneficiaris, només heu de complir els següents requisits:

Els beneficiaris i projectes finançats han d'estar localitzats a Espanya
Les comunitats de propietaris han de ser les úniques beneficiàries del finançament

Quins projectes poden ser finançats?

Des de rehabilitació de façanes fins a renovació de calderes centrals o il·luminació.
Descobreix-los tots:

 • Instal·lació de façanes, terrasses i cobertes.
 • Instal·lacions panells solars fotovoltaics.
 • Instal·lacions comptadors individualitzats.
 • Canvi calderes centrals.
 • Substitució lluminàries per LED.
 • Canvi portes i finestres.
 • Instal·lació punts de recàrrega.
 • Millora connexions banda ampla.
 • Millora accessibilitat d'habitatges.

Quina és la documentació imprescindible?

La comunitat de veïns haurà d'aportar dos tipus de documentació per sol·licitar el préstec: jurídica i econòmica.

Documentació jurídica

Documentació acreditativa del nomenament del president: certificat de l'administrador de la comunitat o del secretari i, en cas que aquests càrrecs no existeixin, acta de la Junta.
Documentació acreditativa de l'acord de finançament: certificat de l'administrador de la comunitat o del secretari i, en cas que aquests càrrecs no existeixin, acta de la Junta. El document haurà d'acreditar que l'acord s'ha aprovat per la següent majoria:
Acord adoptat en primera convocatòria: majoria del total dels propietaris que, alhora, representin la majoria de les quotes de participació.
Acord adoptat en segona convocatòria: majoria dels assistents, sempre que aquesta representi, al seu torn, més de la meitat del valor de les quotes dels presents.

Documentació econòmica

Fotocòpia del DNI del president de la comunitat/CIF de la comunitat.
Informe de l'administrador de la comunitat que inclogui: nombre de propietaris: relació de propietaris (sense identificar-los) amb quotes impagades, indicant individualment l'import total impagat, antiguitat del deute i situació d’aquest.
Actes amb ratificació del nombre, detall i import de la morositat de la comunitat.
Certificat de la comunitat amb els impagaments.
Comptes anuals de la comunitat dels 2 últims anys.
Extracte bancari de 12 mesos.
Documentació justificativa de les subvencions concedides o sol·licitades.
Justificant de la inversió a realitzar:
 • En cas de reforma: pressupost i llicència d'obra.

 • En cas d'equipament: factura proforma.

Som entitat col·laboradora amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE)

Ara que ja sabeu que el futur de la vostra comunitat és a un sol clic...  Altres productes que poden ser del seu interès