Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

Política de privadesa

L'usuari, a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, fer ús d'una sèrie d'aplicatius o eines i contractar serveis. L'accés al servei específic de banca a distància queda restringit als clients que prèviament hagin subscrit aquesta operativa i tinguin els elements d'identificació i les claus necessàries a l'efecte. Aquests clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar-ne les dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d'operacions bancàries o adquisició de productes i serveis en temps real, d'una manera extraordinàriament senzilla.
Totes les dades que poguessin ser facilitades per part dels usuaris, seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals els hagin estat comunicades, a l'empara de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmeses al més estricte secret professional i es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, ja sigui en l'àmbit extern com en el marc de la pròpia estructura i personal depenent, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del medi físic o natural. També es garanteix el tractament i enregistrament en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres que compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
No obstant tot això, s'adverteix l'usuari que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que n'ha de ser conscient.

Finalment, s'adverteix l'usuari que les pàgines web del banc poden facilitar l'accés, mitjançant enllaços (links), a diversos llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al banc. El banc no es fa responsable de l'enregistrament per part de l'usuari de les dades personals en aquests llocs web.