Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Li pot interessar...

• Guia Renda Vitalícia

Pla de Previsió Assegurat, PPA

Rendibilitat garantida amb els avantatges d'un pla de pensions

Plan Prevision Asegurado

BS Pla de Previsió Assegurat és una assegurança d'estalvi amb importants avantatges fiscals.

Especialment recomanat per:

 • Estalviar periòdicament per a la jubilació.
 • Constituir una pensió per completar la prestació de la Seguretat Social.

Els seus principals avantatges són:

 • Tenir la seguretat d'una rendibilitat garantida i adaptada a l'evolució del mercat.
 • Gaudir dels mateixos avantatges fiscals dels plans de pensions.

 • Caracteristiques

  Aportacions: totalment flexible, podrà fer aportacions periòdiques mensuals a partir de només 50 euros, a més d'aportacions extra quan vostè prefereixi, per beneficiar-se dels màxims avantatges fiscals.

  Plan Ahorro Sistemático, PIAS
  10 anys 20 anys 30 anys
  Aportació de 50€ mensuals
  8.348 €
  23.674 €
  50. 845 €
  Aportació de 100€ mensuals
  16.634 €
  47.273 €
  101.599 €
  Aportació de 150€ mensuals
  24.921 €
  70.872 €
  152.352 €

  Nota: Supòsit amb una aportació inicial de 50 euros, un tipus d'interès del 2% i una revaloració anual de les aportacions del 5%

  Import màxim anual: hi ha un límit màxim* establert per llei, segons l'edat del partícip:

  • 10.000 euros per a menors de 50 anys
  • 12.500 euros a partir de 50 anys


  Rendibilitat: garanteix el 100% de les aportacions més una rendibilitat garantida trimestralment que podrà conèixer per endavant. Els rendiments s'acumulen i es reinverteixen dia a dia.

  Disponibilitat: el saldo acumulat es pot cobrar quan es produeixi alguna de les contingències següents previstes per la llei:

  • Jubilació
  • Invalidesa
  • Defunció


  A més a més, hi ha dues circumstàncies excepcionals que també permeten disposar del capital acumulat:

  • Malaltia greu del partícip, del seu cònjuge, fills o pares (també en cas de persones en règim de tutela o acolliment per part del partícip).
  • Desocupació de llarga durada.


  Fiscalitat: es beneficia dels avantatges fiscals dels sistemes de previsió; això és, gaudeix dels mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions.


  * Aportació màxima conjunta per a aportacions a plans de pensions, plans de previsió assegurats i mutualitats de previsió social. En el cas que es facin aportacions a favor del cònjuge i es compleixin els límits legals, s'han de sumar 2.000 euros a les aportacions màximes detallades.

   

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Fiscalitat

  Residents

  Impost sobre la renda de les persones físiques

  • La fiscalitat dels plans de pensions es basa en l'ajornament de la càrrega fiscal, corresponent als imports estalviats, fins al moment en què es disposi d'aquests.

  1. Aportacions

  • Les aportacions realitzades al pla de pensions es redueixen directament de la base imposable, sent la quantitat anual màxima deduïble l'aportació màxima permesa que serà el menor de:
   • el 30% de la suma dels rendiments nets del treball personal i d'activitats econòmiques percebudes individualment en l'exercici (50% per a contribuent majors de més de 50 anys) o,
   • 10.000 euros anuals (per a contribuents majors de 50 anys, la quantia anterior serà de 12.5000 euros anuals).
  • En les declaracions conjuntes, aquests límits màxims s'apliquen individualment per a cada un dels cònjuges.
  • També es poden fer aportacions a favor del cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendes a integrar en la base imposable iguals o superiors a 8.000 euros. En aquest cas, es podran reduir de la base imposable amb un límit màxim de 2.000 euros anuals(*).

  (*) Aquest límit és conjunt per als diferents sistemes de previsió social: plans de pensions, plans de previsió assegurats i mutualitats de previsió social.

  • Hi ha un límit únic al conjunt d'aportacions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de gran dependència).

  Un exemple d'estalvi fiscal, tenint en compte l'escala de gravamen de l'IRPF vigent per a 2010 :

  Exemple d'estalvi fiscal, tenint en compte l'escala de gravamen de l'IRPF
  Base imposable general Aportació al
  Pla Personal de Pensions
  Tipus impositiu IRPF Estalvi en la declaració de renda
  12.000 1.200 24,0% 288,00 €
  18.000 2.000 28,0% 560,00 €
  36.000 3.600 37,0% 1.332,00 €
  60.000 6.000 43,0% 2.580,00 €
  100.000 12.500* 43,0% 5.373,00 €

  * Aportació màxima anual a un pla de pensions per a persones amb 50 anys o més .

  • Aquesta reduccion s'aplicara sobre la part general de la base imposable. Sense que en cap cas puguin resultar negatives per l'aplicació d'aquestes reduccions.
  • Addicionalment, si encara quedés romanent els partícips podran sol·licitar que les quantitats aportades que no haguessin pogut ser objecte de reducció de la base imposable del present exercici, ho siguin en els cinc exercicis següents.
  • Quan concorrin excessos del propi exercici amb excessos d'exercicis anteriors, s'entendran reduïts, en primer lloc, els excessos corresponents a anys anteriors.
  • En aquest sentit s’ha de puntualitzar en relació amb les quantitats aportades a plans de pensions amb anterioritat a 1 de gener de 2007 i als diferents sistemes de previsió social que es poden reduir en els 5 exercicis següents les quantitats aportades que no hagin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència d’aquesta, però amb la diferència que a les reduccions esmentades no els resultarà d'aplicació el límit percentual de reducció anteriorment esmentat.
  • Així mateix, a partir de l'1 de gener de 2007, la Llei de l'IRPF estableix que a partir de l'accés a la jubilació, el partícip podrà continuar fent aportacions al pla de pensions per a la contingència de jubilació. No obstant això, una vegada iniciat el cobrament de la prestació de jubilació o el cobrament anticipat de la prestació corresponent a jubilació, les aportacions només es poden destinar a les contingències de mort i dependència.

  Prestacions

  • Les prestacions dels plans de pensions s'integren com a rendiment del treball a l'IRPF, tant si la percepció d'aquestes prestacions és per causa de jubilació com si és per invalidesa o mort (en aquest últim cas, la prestació serà percebuda pels beneficiaris designats pel partícip).
  • Es distingeixen dos tipus de prestacions:

  En forma de renda:
  L'import total de les prestacions rebudes en forma de renda s'integra cada any com una part del rendiment del treball.

  En forma de capital:
  L'import total de la prestació s'integra en l'any que es percebi com a rendiment del treball. No obstant això, des de l'1 de gener de 2007, s'elimina la reducció del 40% per a les percepcions en forma de capital quan hagin transcorregut més de dos anys entre la primera aportació i el cobrament de la percepció.

  No obstant això, s'estableix un règim transitori mitjançant el qual es manté la reducció del 40%, per als supòsits següents:

  • Quan la contingència s'hagi produït abans de l'1 de gener de 2007.
  • Per a les contingències produïdes amb posterioritat a 1 de gener de 2007, encara que només en la part de prestació corresponent a aportacions fetes abans de la data esmentada.

  Les prestacions estan subjectes a retenció a compte en el moment de percebre-les. El percentatge de retenció aplicable en cada cas es determina en funció de l'import subjecte a tributació i de la situació personal del perceptor.

  Impost sobre successions

  En cas de mort del titular, els seus beneficiaris han de tributar en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) com a rendiment del treball, tal com hem indicat anteriorment en l'apartat de prestacions. No han de tributar per l'impost sobre successions i donacions.

  Continua sense haver pres una decisió?


    Potser està buscant...