Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Pla Directius

Pla Directius

Plan Directivo

BS Pla Directius és una assegurança col·lectiva de vida-estalvi contractada per l'empresa a favor de tots o d'una part dels seus empleats i/o directius, que preveu prestacions en cas de jubilació, invalidesa o mort.

Els beneficiaris seran únicament els empleats i directius que l'empresa determini.

 • Característiques

  BS Pla Directius va dirigit a empreses que vulguin formalitzar compromisos de pensions per a part dels seus empleats i/o directius, i alhora aconseguir fidelitzar-los i vincular-los més a l'empresa.

  L'assegurança permet instrumentar plans de retribucions diferides amb la millor fiscalitat possible per al directiu. Les seves característiques fan d'aquest producte un instrument òptim per vincular el directiu a l'empresa, ja que permet condicionar el cobrament de les prestacions a l'antiguitat.

  A més a més, fa compatible la identificació amb els objectius empresarials i la inquietud del directiu davant la jubilació. El capital acumulat no forma part del balanç de l'empresa, sinó que queda desvinculat del patrimoni i, per tant, no és embargable per fer front a possibles insolvències.

  En definitiva, presenta avantatges per a l'empresa i seguretat per als seus directius.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Funcionament

  Els imports aportats per l'empresa poden ser diferents per a cada empleat. També hi ha la possibilitat, cada any, de modificar-los o suspendre'ls.

  L'assegurança es finança mitjançant les primes (aportacions) abonades exclusivament per l'empresa.

  Flexibilitat :

  • BS Pla Directius està controlat totalment per l'empresa , ja que és l'empresa qui decideix a quins directius inclou en el pla i quines aportacions (periòdiques i extraordinàries) efectua per a cadascú. També decideix (en el moment de la contractació) quins són els drets del directiu en cas de causar baixa en l'empresa: si l'estalvi acumulat torna a l'empresa o si el directiu manté totalment o parcial els drets sobre aquest saldo.
  • S'adapta a la situació financera de l'empresa , perquè es poden suspendre les aportacions quan es vulgui, sense assumir així obligacions en el futur.
  • Contractació senzilla i àgil en qualsevol oficina del Banc Sabadell.

  Prestacions :

  • Jubilació o situació assimilable : saldo acumulat en la data en què es comuniqui a BanSabadell Vida la situació de jubilació de l'assegurat.
  • Invalidesa permanent (total o absoluta): saldo acumulat en la data en què es comuniqui a BanSabadell Vida la situació d'invalidesa de l'assegurat.
  • Mort : saldo acumulat en la data en què es comuniqui a BanSabadell Vida la mort de l'assegurat, més un capital addicional de 600 €.

  Rescat :

  • Empresa : en cas de cessament de la relació laboral d'algun dels assegurats , l'empresa rescatarà el saldo acumulat, d'acord amb allò que s'hagi acordat amb el directiu en el moment de contractar la pòlissa, la qual cosa estarà expressament recollit en un document annex a la pòlissa. En la data de cessament, l'empresa podrà millorar a títol individual, però mai restringir els drets del directiu que causi baixa.
  • Directiu : només pot rescatar en cas de malaltia greu o atur de llarga durada en els termes que s'indiquen en la normativa de plans de pensions.

  En efectuar-se un rescat, en cap cas no s'aplicarà penalització sobre el valor de realització de les inversions vinculades al saldo acumulat.

  Inversions :

  La inversió de les primes s'efectua en cistelles d'actius que tria l'empresa entre les diferents opcions que li ofereix BanSabadell Vida en cada moment, amb possibilitat de canviar, sempre que vulgui, l'elecció establerta inicialment sense cap cost, en funció de l'evolució dels mercats i de les preferències de risc.

  Les diferents cistelles d'actius que ofereix el producte permeten cobrir totes les necessitats i preferències d'inversió que pugui tenir l'empresa. Les opcions d'inversió no presenten tipus d'interès garantit, per la qual cosa és l'empresa (prenedor de l'assegurança) qui assumeix el risc d'inversió.

 • Fiscalitat
  Per a l'empresa:

  Quan el directiu coure la prestació l'empresa es podrà deduir fiscalment totes les primes aportades des de l'inici. L'empresa no ha de tributar pels rendiments que genera l'assegurança, excepte si efectua un rescat, en aquest cas tributarà per tots els rendiments generats integrant-los en la base imposable de l'Impost de Societats.

  Directiu:
  Les primes aportades per l'empresa durant tot el període d'acumulació no tenen cap efecte fiscal per al directiu (tampoc es consideren pagament en espècie). El tractament fiscal per als directius en el moment de la prestació (en forma de capital únic) presenta excel·lents avantatges:
  • En el cas de jubilació o invalidesa permanent, les prestacions percebudes tributaran com rendiments del treball. Existeix un règim transitori que manté la reducció del 40% per a les prestacions en forma de capital, si la pòlissa és anterior a 20/01/06 i en el moment de la contingència, les primes tenen una antiguitat superior a 2 anys.
  • Si la prestació és per invalidesa permanent, la reducció del 40 % s'aplica sobre la totalitat de la prestació.
  • En el cas de mort, els beneficiaris designats per l'assegurat tributaran pel impost de successions i donacions, aplicant-se a més a més, de les reduccions generals en funció del grau de parentesc, una deducció addicional de 9.145,49 ? al tractar-se d'una assegurança de vida.


Altres productes que poden ser del seu interès