Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Oferta de fons

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estigui disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

Promoció

Menor rendiment potencial
Menor risc
  Major rendiment potencial
Major risc
1 2 3 4 5 6 7


 

Nivell de risc CNMV

Sabadell Garantía Extra 25, FI

Fons d’inversió amb el qual obtindrà:

Al venciment de la garantia:

100%

del capital invertit

+

Revaloració variable:

8 reemborsaments anuals, un cada any,
que es calcularan en funció de l’índex
EURIBOR a 3 mesos:


TAE minima: +0,25 %
TAE maxima: +2 %

Consulti el fullet del fons, on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat. Excepte en ladata de venciment de la garantia, el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. Elreemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de 2024 suposarà que el valor de lainversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de ladata de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament.1 El fullet, el document amb les dades fonamentalsper a l’inversor i els informes periòdics són a disposició del públic en les oficines comercialitzadores i a bsinversio.com i al registre de la CNMV. Els fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.

Contracti Sabadell Garantía Extra 25, FI fins al 7 de novembre o fins que s’exhaureixi l’oferta (500 milions d’euros).

Més informació

1. No s’aplicarà comissió de reemborsament els dies 15 de cada mes o el dia hàbil següent en cas que algun d’aquests dies sigui inhàbil, des del dia 17/04/2017 fins al dia 15/05/2024.

- Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.

- TAE garantida al venciment: mínima de +0,25 % i màxima de +2 %.

- Els 8 reemborsaments, que es generen a través de la venda automàtica de participacions, es faran anualment en el compte corrent.La tributació dels rendiments obtinguts dependrà de la legislació fiscal aplicable a la situació personal del partícip.

- En cas que l’índex EURIBOR a tres mesos, Ticker Bloomberg: “EUR003M Index”, no sigui publicat, cal atenir-se al que es disposa enles definicions corresponents de la convenció 2006 ISDA Definitions.

- Anualment es fixen 4 dates d’observació. Per a cada data d’observació es prendrà l’índex EURIBOR 3M. Les dates d’observació del’EURIBOR 3M són dos dies hàbils previs al dia 25 d’octubre de l’any anterior al pagament i dels dies 25 de gener, 25 d’abril i 25 dejuliol de l’any del pagament. En cas que l’índex sigui inferior a +0,25 %, es prendrà un +0,25 %, i en cas que sigui superior o igual a +2%, es prendrà un +2 %. En la resta de casos, es prendrà el seu valor. Cada 31 d’octubre, es calcularà la mitjana simple dels 4 valorsobservats en cada data, que equivaldrà al percentatge de reemborsament obligatori.

- Per a persones físiques residents a Espanya, segons la legislació fiscal vigent.

Avantatges dels fons d’inversió

 • Per rendibilitat: pot aconseguir més rendibilitat pels seus diners respecte a altres productes d’inversió.
 • Per liquiditat: la gran majoria tenen liquiditat total i immediata sense penalització. Si bé, pot haver-hi possibilitats de tenir pèrdues en la inversió a causa de les fluctuacions del mercat. 
 • Per varietat: l’àmplia varietat de fons permet poder escollir la millor opció segons el risc de fons i el termini de temps previst per a la maduració de la inversió.
 • Per transparència: el partícip té a la seva disposició una àmplia varietat d’informes públics per seguir-ne l’evolució: fullet, informe anual, semestral, trimestral…
 • Per la seva flexibilitat, pot subscriure o reemborsar participacions de fons de manera regular per mitjà d’ordres periòdiques.
 • Per seguretat: hi ha una altra diversificació i qualitat en les emissions utilitzades.
 • Per la seva Fiscalitat

Fons perfilats

Resta d’oferta de fons

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Oferta de fons
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès