Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • @Sabadell_Help


Simulador de Leasing

Una financiació amb moltes ventatges fiscals.

Sabadell Leasing

Un finançament amb molts avantatges fiscals

El lísing és una modalitat financera amb la qual les empreses i els professionals poden adquirir els seus béns d’actiu fix. Mitjançant la fórmula d’arrendament financer, el client tria el bé i el proveïdor que vol. Banc Sabadell l’adquireix i en cedeix l’ús al client per un temps determinat contra el pagament de les quotes periòdiques i amb una opció de compra que s’exerceix al final del període de lloguer.

A qui s'adreça el lísing?

A totes les empreses, els professionals, els comerços i els empresaris que duguin a terme una activitat econòmica de tipus professional, comercial, industrial o de serveis. Legalment només poden contractar en lísing les persones físiques o jurídiques que tributin per la seva activitat a l’IAE.

Avantatges

  • Es pot finançar fins al 100% de l’import d’una operació.
  • El tipus d’interès pot ser fix o variable.
  • Tant l’amortització de capital com la càrrega financera de les quotes del leasing tenen la consideració de despesa deduïble per a les empreses subjectes a l’impost de societats i per als empresaris autònoms subjectes a IRPF en règim d’estimació directa. Per a ells, finançar les seves inversions per lísing els suposa deduir-se fiscalment la inversió realitzada en aproximadament la meitat del temps que emprarien en l’amortització lineal de la inversió.
  • Els terminis mínims de finançament són 2 anys en maquinària i vehicles i 10 anys en immobles.
  • Utilitzable tant per a béns nacionals com d’importació i en els immobles tant per als ja construïts com per als que s'han d'edificar.