Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual

 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de nostres oficines

Gestió remota de compte

Gestió remota de compte

Amb el sistema de transferència remota pot gestionar i accedir des del seu banc habitual a:

 • Comptes centralitzadors: un compte en el qual centralitzar els seus cobraments i pagaments al nostre país. D'aquesta manera podrà satisfer les seves necessitats d'operar de manera simple i regular amb els seus comptes a Espanya.

 • Comptes de filials: si manté filials a Espanya i desitja una gestió centralitzada de la seva tresoreria, pot accedir als comptes de les seves filials de manera remota.

Amb els avantatges següents:

 • facilita la gestió dels comptes, al seguir operant amb el seu banc habitual
 • permet efectuar pagaments a Espanya des d'Espanya
 • centralitza els seus cobraments a Espanya beneficiant-se dels preus i de l'eficiència dels sistemes de pagament entre bancs espanyols

Funcionament

Es requereix un acord bilateral entre SabadellAtlántico i el seu banc amb relació a la sol·licitud de transferència remota.

 • SabadellAtlántico rep les ordres de disposició dels comptes per mitjà d'un SWIFT MT101 emès pel banc de l'empresa estrangera que gestiona el compte situat a Espanya. El titular del compte a Espanya ha d'autoritzar-nos per atendre les ordres esmentades.
 • La informació de saldos y de movimientos en compte se subministra per mitjà de MT940 i MT942.


Obligacions legals

Exigències de la legislació espanyola:

 • Si el titular del compte és una filial a Espanya de l'empresa que, a través d'una entitat financera, donarà les ordres de disposició: hauran d'existir poders de la filial a Espanya a les persones que, des de l'estranger, operaran amb el compte

  En general, qualsevol que doni instruccions en relació amb el compte d'una empresa ha de disposar de poders notarials suficients de l'esmentada empresa per donar les referides instruccions

 • Si el titular del compte és una societat resident a Espanya i s'efectuen pagaments o cobraments amb persones físiques o jurídiques no residents a Espanya: s'exigeix la comunicació, per part del resident, del concepte de pagament o cobrament quan aquest supera els 12.500 € o contravalor.

 • Si es centralitza la tresoreria entre un compte resident a Espanya i un compte a l'exterior: s'ha d'obtenir prèviament una autorització del Banc d'Espanya

  L'empresa resident haurà contactar directament amb la Unitat d'Empreses del departament de Balança de Pagaments del Banc d'Espanya (telèfons 91 338 54 69 i 91 338 54 87) i facilitar per escrit els detalls de la centralització de tresoreria en els termes requerits per aquesta unitat.