Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Le puede interesar...

 

Franquiciats

Franquiciats

La franquícia és un sistema de comercialització de productes o serveis, basat en la col·laboració estreta i continuada entre empreses legalment i financerament independents: el franquiciador i els seus franquiciats.

El franquiciador, a canvi d'una contraprestació econòmica, li pot concedir el dret d'explotació d'un concepte de negoci ja provat i amb èxit, de manera independent, durant un període de temps determinat i en una zona determinada, permetent-li utilitzar

 • el nom comercial o la marca dels productes o serveis del franquiciador
 • el seu saber fer
 • els seus mètodes i procediments tècnics i de negoci
 • drets de propietat intel·lectual
 • l'experiència prèvia del franquiciat, amb prestació contínua d'assistència comercial i tècnica

Els termes d'aquesta col·laboració empresarial es regulen en un contracte escrit de franquícia.

 • Avantatges i inconvenients

  Avantatges per al franquiciat:
  • Establir el seu propi negoci sense necessitat d'experiència comercial o empresarial
  • Aprofitament de les possibilitats que li ofereix una empresa amb un mètode empresarial i un saber fer experimentat i rendible
  • Aprofitament d'una imatge de marca consolidada
  • Assessorament durant el període de posada en marxa, inclosa la col·laboració en la recerca de local, el subministrament de mobiliari i equipament, la formació de personal.
  • Assistència comercial i tècnica permanent un cop el negoci estigui en marxa
  • Suport del franquiciador en publicitat i màrqueting
  • Concessió de zona geogràfica d'exclusivitat que impedeix la competència entre els diferents membres de la cadena
  • Reducció del risc empresarial
  Inconvenients:
  • Falta d'independència. El futur del seu propi negoci va lligat al del franquiciador
  • Pèrdua de l'estil personal en formar part d'un negoci més ampli amb el seu propi estil
  • Restriccions imposades pels termes i les condicions del contracte en la forma d'operar que poden fer pensar que limiten el propi creixement del negoci.
  • Costos: cànon d'entrada i pagaments continuats al franquiciador

 • Adquirir una franquícia

  Elecció

  • Definir objectius: inversió, aprofitament de local, forma d'autoocupació, etc.
  • Determinar el sector d'activitat.
  • Seleccionar l'ensenya.
  • Sol·licitar assessorament als experts.

  Elements de negoci

  En base a la informació precontractual facilitada pel franquiciador, de manera obligatòria amb 20 dies d'anticipació a la signatura de qualsevol contracte, precontracte o pagament 1:

  • Identificació del franquiciador (amb independència de la seva nacionalitat)
  • Acreditació de tenir concedida per a Espanya i en vigor el títol o la llicència d'ús de la marca i signes distintius de l'empresa franquiciadora amb indicació de la durada de la llicència
  • Descripció general del sector d'activitat. Tipus de productes o serveis que comercialitza. Qualitat i posicionament dels mateixos
  • Experiència de l'empresa franquiciadora
  • Contingut i característiques de la franquícia i la seva explotació
  • Estructura i extensió de la xarxa a Espanya
  • Elements essencials d'acord de franquícia (deures i obligacions, durada del contracte, condicions de resolució i renovació, pactes d'exclusivitat i limitacions a la lliure disponibilitat del franquiciat).

  I, en particular, la informació que faci referència a la futura unitat de negoci:

  • Aspectes econòmics: inversió total que s'ha d'efectuar, pagaments al franquiciador, comptes d'explotació provisionals (volum de negoci, ràtios d'activitat i rendibilitat, etc.)
  • Factors d'èxit: lloc d'ubicació, clientela potencial, equipament d'explotació, apreciació del valor de la marca, etc.

  Necessitats del finançament

  • L'import de la inversió depèn del sector d'activitat i particularitats de la nova unitat de negoci
  • Pagaments / cànons:
     Quota inicial o cànon d'entrada: la finalitat és rescabalar al franquiciador de les despeses inherents al projecte (confecció de manuals, redacció de contracte, selecció i formació dels franquiciats, etc.)
     Royalty o quota d'explotació o funcionament: quantitats que es paguen periòdicament al franquiciador per l'ús de la marca, l'assistència continuada i la transferència de nous coneixements relacionats amb el negoci. Normalment solen calcular-se sobre la base d'un percentatge de les vendes realitzades.
     Quota de publicitat : participació en els costos de les campanyes publicitàries a nivell nacional. Solen recollir-se en un compte especial que pot ser controlat pels franquiciats
     • Tipus d'inversió que s'ha d'efectuar: patrimonial (local, terreny, etc.) o d'explotació
     • Forma de finançament
  1 Article 62 de la Llei 7/1996 de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista -BOE n: 15 del 17.01.96-desenvolupat pel Reial decret 2485/1998, de 13 de novembre -BOE n: 283 del 26.11.98-, que regula les relacions entre franquiciador i franquiciat futur.
 • Sugeriments

  Actituds i situació personal

  • Fer una revisió crítica dels seus punts forts i febles. Estar segur de tenir la capacitat i el temperament necessaris per portar el seu propi negoci
  • Assegurar-se de tenir tot el suport familiar. Les responsabilitats i la demanda de temps addicionals probablement provoquessin una certa tensió
  • Assegurar-se de disposar del capital suficient

   

  Oportunitats de negoci

  • Llegir documentació sobre franquícies
  • Visitar fires de franquícies
  • Consultar algun dels diferents anuaris de franquícies que existeixen publicats i que faciliten informació bàsica sobre les diverses ensenyes establertes al país
  • Sol·licitar dossiers de franquícia de les ensenyes en les quals pugui estar interessat
  • Entrevistar-se amb els representants de les empreses franquiciadores que estigui considerant i efectuar totes les preguntes que consideri rellevants
  • Examinar fins a quin punt és coneguda la franquícia i el seu servei o producte. Començar un negoci amb una bona reputació és un avantatge
  • Observar el mercat en el seu conjunt. Esbrinar la posició dels seus competidors
  • Examinar els costos detalladament, en particular el cànon mensual de explotació, i determinar si és raonable
  • Establir el seu propi pla de negoci

  I, de manera especial, es recomana que aquest procés d'avaluació inclogui el contacte amb franquiciats existents de l'ensenya escollida -no només amb els quals li pugui recomanar el franquiciador-, per esbrinar el seu nivell d'èxit i el nivell de suport donat pel franquiciador 


  I, finalment, abans d'assumir qualsevol obligació legal o compromís financer, demanar consell a un assessor d'empreses i a un advocat independents especialitzats en franquícies, preferiblement membres de l'Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF), per a una revisió de els comptes provisionals i del contracte de franquícia, així com amb el Banc sobre els aspectes del finançament.

 • Suport del banc

  Si hi està interessat, a SabadellAtlántico li podem oferir assessorament sobre els aspectes generals que cal tenir en compte a l'hora de considerar l'adquisició d'una franquícia, així com:

  Finançament de la inversió


  Amb els productes, terminis, tipus d'interès i garanties més adequades en cada cas:


  • Préstecs per finançar la inversió inicial (condicionament del local, mobiliari, instal·lació, decoració, equips informàtics, etc.).
  • Leasing per a l'adquisició de béns amortitzables pel sistema d'arrendament financer, amb opció de compra al venciment. Amb avantatges fiscals.
  • Préstecs i lísing subvencionats sobre la base dels convenis de col·laboració signats amb diferents organismes oficials. Amb tipus d'interès preferencials als quals s'hi poden afegir subvencions que s'apliquen a la reducció del capital pendent.
  • Finançament de la compra del local per a l'adquisició del local de negoci.
  • Pòlissa de crèdit per finançar estocs i desfasaments temporals de tresoreria (cobraments i pagaments). Pagament d'interessos per la quantitat disposada en cada moment.

  Serveis per a la gestió del negoci

  • Comptes :per canalitzar l'operativa diària del negoci
  • Avals :per garantir el pagament de mercaderies al franquiciador, el lloguer del local, etc.
  • Assegurances : per assegurar el comerç de tots aquells riscos que consideri prioritaris. Amb amplitud màxima de cobertures, tant de continent (local) com de contingut (incendi, trencament de vidres i rètols, riscos catastròfics, inundació i danys per aigua, actes vandàlics, robatori i espoliació, responsabilitat civil, pèrdua de beneficis, avaria de maquinària, etc.) i flexibilitat a l'hora de triar-les. Serveis complementaris: assessorament, gestió integral de sinistres, etc.
  • Banca a distància: per a la tramitació d'operacions bancàries en temps real i accés a tota la gamma de serveis de SabadellAtlántico, a qualsevol hora i sense necessitat de desplaçaments, amb tota la seguretat i confidencialitat.
  • Facturació de targetes  de crèdit i telepagament 4B.
  • Pagament d'impostos (assegurances socials, autònoms, etc.)
  • Rebuts , transferències , pagament de nòmines etc.