Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Inversor
  • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
  • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Gamma de Fons Consolida

Per als que volen invertir sense posar en risc tots els diners

Número 1
3 fons que inverteixen en diferents actius, amb l'objectiu de cercar rendibilitat.
Número 2
Es gestiona de manera activa i flexible. I amb un diferent percentatge de protecció sobre el valor liquidatiu segons el fons que triïs.
Número 3
Disposa dels diners quan vulguis. No obstant, retirar els diners amb caràcter previ al compliment de l'horitzó temporal mínim recomanat augmenta el risc de pèrdua de capital.
Número 4
Amb només 30 € pots contractar el fons. I també establir-hi aportacions periòdiques.
 

Aquests són els fons que ofereixen protecció de part del teu capital

Compromiso Sostenible


Sabadell Consolida 94, FI

Menor rendiment potencial
Menor risc
  Major rendiment potencial
Major risc
1 2 3 4 5 6 7

Inverteix fins a un 30 % en renda variable.

El percentatge de protecció sobre el valor liquidatiu és del 94 %.

Horitzó temporal recomanat: 3 anys.

 
Sabadell Consolida 94, FI


Sabadell Consolida 90, FI

Menor rendiment potencial
Menor risc
  Major rendiment potencial
Major risc
1 2 3 4 5 6 7

Inverteix fins a un 50 % en renda variable.

El percentatge de protecció sobre el valor liquidatiu és del 90 %.

Horitzó temporal recomanat: 3 anys.

 
Sabadell Consolida 90, FI


Sabadell Consolida 85, FI

Menor rendiment potencial
Menor risc
  Major rendiment potencial
Major risc
1 2 3 4 5 6 7

Inverteix fins a un 80 % en renda variable.

El El percentatge de protecció sobre el valor liquidatiu és del 85 %.

Horitzó temporal recomanat: 4 anys.

 
Sabadell Consolida 85, FI

Com funcionen aquests fons?

Check
Tenen una estratègia d'inversió activa i flexible, ja que inverteixen arreu del món i en tota mena d'actius, fet que els permet adaptar-se a diferents entorns.
Check
Estan dissenyats per garantir que el seu valor liquidatiu no caigui per sota del percentatge del valor liquidatiu protegit que té cada fons, cada any.
Check
En entorns econòmics favorables, prioritzen els actius de risc, la renda variable i els bons sense límit de qualificació.
Check
Si el mercat és baixista, redueixen el nivell de risc invertint en actius de baix risc, com ara bons públics o privats amb una qualificació mínima i actius del mercat monetari.

La garantia de protecció funciona així:

1.
Cada final d'any es pren el valor liquidatiu de l’últim dia i s'hi aplica un percentatge de protecció. El resultat és el valor liquidatiu consolidat.
2.
A partir d'aquí, els fons es gestionen per assegurar que el seu valor liquidatiu no sigui inferior al valor liquidatiu consolidat durant tot l'any següent. El valor liquidatiu consolidat es restableix cada any.
Info
El valor liquidatiu (VL) d'un fons d’inversió és el preu unitari de la participació. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació. Alhora, el patrimoni es calcula en funció dels preus de mercat dels actius i valors mobiliaris que en aquesta data integren la cartera del fons, restant-hi les despeses i comissions. La societat gestora del fons calcula i publica diàriament el valor liquidatiu del fons.

Més consideracions sobre la garantia de protecció:

La garantia és sobre el valor liquidatiu consolidat, no sobre la inversió inicial.
La protecció està garantida explícitament per Amundi (Qualificació de Fitch Ratings: A+) i es preveu per a un període inicial de cinc anys (des del 21/05/21 fins al 21/05/26 per a Sabadell Consolida 94, FI i del 01/04/22 fins al 01/04/27 per a Sabadell Consolida 90, FI i Sabadell Consolida 85, FI) amb possibles renovacions posteriors per períodes d'un any.
Si durant el període de protecció, el valor liquidatiu s'acostés al valor liquidatiu consolidat, per assegurar aquesta protecció parcial del capital es podria donar el cas extrem de tenir tot el patrimoni invertit en actius de menor risc.
Tot i l'existència d'una garantia, hi ha clàusules que en condicionen l'efectivitat que es poden consultar al prospecte corresponent.

Més avantatges

Tens disponible en tot moment informació sobre l'evolució del fons que tinguis contractat, a través de la web i l’app de Banc Sabadell.
Els fons d'inversió tenen interessants avantatges fiscals, segons la legislació fiscal vigent a Espanya. Per exemple, si ets una persona física resident a Espanya pots traspassar saldo d'un fons a un altre sense haver-ne de tributar fins que el desinverteixis.

I recorda…

 
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i altres instruments financers, de manera que el valor d'adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions, tant a l'alça com a la baixa, i hi ha la possibilitat que no recuperis l'import invertit inicialment.
Quan inverteixes en mercats internacionals, hi ha un risc de tipus de canvi per la inversió en actius denominats en divises diferents de la divisa de la participació.

Si busques un fons que inverteixi en temàtiques com ara sostenibilitat, tecnologia, salut…

T'interessarà conèixer els nostres fons d’inversió temàtics.