Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Inversor
  • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
  • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fiscalitat

Residents

Els rendiments positius o negatius obtinguts a conseqüència del reemborsament o la transmissió de les participacions dels fons d'inversió tenen la consideració de guanys/pèrdues patrimonials que s'integraran i es compensaran a la base imposable de l'estalvi de l'IRPF i tributaran al tipus impositiu del 19 % els primers 6.000 euros; al tipus del 21 % a partir d'aquest import fins als 50.000 euros; al tipus del 23 % a partir dels 50.000 i fins als 200.000 euros i, finalment, al tipus del 26 % a partir dels 200.000 euros.

En el moment del reemborsament, s’aplicarà una retenció a compte de l’IRPF del 19 % sobre el guany patrimonial obtingut.

El guany o pèrdua patrimonial que es generi és la diferència entre el valor de reemborsament i el valor de subscripció del fons, considerant que les participacions venudes es corresponen sempre amb les adquirides en primer lloc (FIFO).

Quan l’import obtingut en la transmissió d’un fons es destina a la subscripció d’un altre fons, aquest traspàs no està subjecte a tributació en l’IRPF, i la tributació difereix fins al reemborsament definitiu.

Es limita el règim transitori dels coeficients reductors de plusvàlues generades per la transmissió de participacions adquirides abans del 31.12.1994, i s’aplicarà únicament fins que el valor de transmissió arribi als 400.000 euros.

No residents:

En funció del país de residència del partícip, el tractament fiscal serà el següent:

  • Quan el transmissor sigui resident en un estat membre de la Unió Europea o de fora de la Unió Europea amb el qual Espanya hagi subscrit un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació i s’acrediti la residència mitjançant un certificat de residència emès per les autoritats fiscals del país de residència del perceptor, la validesa del qual és d’un any, el guany patrimonial estarà exempt de tributació a Espanya.
  • Quan el transmetent no acrediti la residència o sigui resident en un estat membre de la Unió Europea o fora de la Unió Europea amb el qual Espanya no tingui subscrit un conveni de doble imposició, s’aplicarà una retenció del 19 % sobre el guany patrimonial obtingut.

Societats

Els rendiments obtinguts s’integraran en la base imposable de l’entitat i tributaran al tipus de gravamen general vigent de l’impost sobre societats i estaran subjectes a una retenció del 19 %.    Altres productes que poden ser del seu interès