Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fiscalitat

Residents

 • Els fons d’inversió tributen com a guany o pèrdua patrimonial en l’IRPF.
 • Aquesta tributació no es produeix fins al moment de la desinversió.
 • Els rendiments obtinguts com a conseqüència d’un reemborsament tenen la consideració de guany patrimonial i estan sotmesos a una retenció a compte del 19,5%. A l’efecte de l’IRPF, s’integren en la base imposable de l’estalvi i tributen al tipus del 19,5 % els primers 6.000 euros, al 21,5% des d’aquesta xifra fins a 50.000 euros i al 23,5% a partir de 50.000,01 euros.
Informació addicional:
 • El guany o la pèrdua patrimonial es calcula com la diferència entre el valor de reemborsament i el valor de subscripció del fons, i es considera que les participacions venudes es corresponen amb les primeres comprades (mètode FIFO).
 • Els traspassos de saldo d’un fons a un altre no estan subjectes a tributació.

No residents

En funció del país de residència, el percentatge de retenció que s’aplica és diferent:
 • Ciutadans residents d’un país d’un estat membre de la Unió Europea o d’un país que tingui subscrit amb Espanya un conveni per a evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació: aquests beneficis estan exempts de tributar a Espanya si acredita la seva residència.
 • Ciutadans residents en països sense conveni de doble imposició amb Espanya o que no acreditin la seva residència: s’aplicarà una retenció al tipus del 19,5 % sobre el guany patrimonial íntegre obtingut.
Nota: l’acreditació de residència es fa per mitjà d’una certificació de residència fiscal emesa per l’autoritat fiscal del seu país de residència. El certificat de residència ha de tenir una antiguitat no superior a un any des de la data d’obtenció del rendiment.

Societats

Els traspassos de saldo d’un fons a un altre no estan subjectes a tributació, ja que no tributen fins a la desinversió en el cas de persones físiques residents.(1)
Els guanys i pèrdues patrimonials s’integren en la base imposable de l’estalvi en l’IRPF o en la base imposable de l’impost sobre societats.

(1) El traspàs de participacions entre fons d’inversió per part d’una persona jurídica està subjecte a retenció i tributació.Altres productes que poden ser del seu interès