Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Finançament negoci internacional

Li oferim un ampli ventall de solucions per al finançament i el descompte de les seves vendes a l’exterior així com per al finançament dels seus pagaments d’importació.

“  Finançament comercial d’exportació  ”

“  Finançament comercial d’importació  ”

Descompte comercial d’exportació

Avanci l’import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les operacions de la seva activitat comercial a l’estranger, així com dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb tercers.

Més informació

Factoring

El factoring consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures al banc, el qual en gestiona el cobrament. N'existeixen diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar avançant l’import de la factura, amb o sense recurs. Per a la gestió de cobrament, la classificació del deutor i la cobertura del risc d’insolvència, en el factoring d’exportació es fan servir els serveis d’un corresponsal al país del comprador.

Més informació

Forfaiting

El forfaiting consisteix en la compra sense recurs de drets de cobrament de certs líquids i exigibles, a mitjà i llarg termini, normalment derivats de crèdits documentaris, garanties bancàries i efectes canviaris.

Més informació

Confirming

BS Confirming és un servei de gestió de pagaments a proveïdors que permet a l’empresa delegar la funció de pagaments a Banc Sabadell. A mesura que el client conforma les factures a pagar, el banc informa els proveïdors que té instruccions d’efectuar el pagament al venciment i alhora els ofereix el finançament sense recurs d’aquests pagaments.

Més informació